Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis k Vašemu stanovisku k očkovaniu proti COVID-19

 

 

Věc: Otevřený dopis k Vašemu stanovisku k očkovaniu proti COVID-19

 

Konferencia biskupov Slovenska

Chvála Kristu,

přeposílám vyjádření ke Stanovisku Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19,

s odkazem na stránky WHO=Světové zdravotnické organizace, kde se píše o DNA vakcínách.

MUDr.Darina Koubková

 

Vážení biskupové,

 

dne 8. decembra 2020 jste vydali stanovisko k očkovaniu proti COVID-19viz.:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/stanovisko-konferencie-biskupov-slovenska-k-ockovaniu-proti-covid-19

 

Toto Vaše stanovisko odůvodňujete velkým množstvím protichůdných, nepravdivých a překroucených

informací o závažnosti onemocnění a očekávané vakcinaci.

Neuvádíte však již o jaké konkrétní protichůdné, nepravdivé a překroucené informace se jedná.

Jestli jsou nepravdivé a překroucené informace ty informace, které jsme měli možnost vyslechnout na TV Lux z úst bioetika prof. Jozefa Glasa, viz.:

https://www.youtube.com/watch?v=-dFW4FgITX8&feature=youtu.be

nebo jestli jsou to např.otázky biomedicínského etika ThDr.Reného Balaka, PhD, viz.: https://gloria.tv/post/QwKPX8QTzB3J4JULJTJPWdmJvv?fbclid=IwAR0tEVVbUiJFhSOHn77AtatvkeazC5XttKI4LkLdD-aCcGaaSI-13dJwrII

 

Ve Vašem stanovisku ze dne 8. decembra 2020 píšete, cituji :

„Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril.

Máme sa o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro. “

 

Vnímám-li a poznávám, že „život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril“, a že se mám

o tyto vzácné dary rozumně starat, brát do úvahy i to, aby „aj iní“ nějakým  nedbalým způsobem nepřišli o své zdraví nebo dokonce život, pak se budu rozumně tázat podobně jako biomedicínský etik ThDr.René Balak, PhD., a klid

ve svém svědomí budu mít, až obdržím odpovědi na tyto otázky, neboť si budu jista před Pánem Bohem, že jsem

udělala vše pro to, abych ochránila jeho vzácné dary.

 

Ve Vašem stanovisku ze dne 8. decembra 2020 v souvislosti s pochybnostmi o etickosti vývoja  a prípravy niektorých vakcín, spojených s použitím bunkových línií, ktoré majú pôvod vo fetálnych tkanivách odobratých potratených plodov odkazujete na zásadní vyjádření Papežské akademie pro život a Kongregace pro nauku víry, kde

tyto vatikánské instituce v příslušných dokumentech jasně rozlišují mezi morální zodpovědností producentů  a vědců,

kteří používají morálně problematický biologický materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín.

Tyto dokumenty dle Vašeho názoru, objasňují, že na straně očkujících lékařů a přijímatelů vakcín je morálně přípustné očkovat se i takovou vakcínou, když nejsou k dispozici jiné, eticky úplně bezproblémové vakcíny,  a když existuje závažné nebezpečenství pro zdraví.

 

Papežskou akademii pro život založil papež Jan Pavel II. dne 11.února 1994.

Jejím úkolem byla podpora ochrany lidského života a jeho důstojnosti.

K 31.prosinci 2016 papež František však propustil všechny dosavadní členy Akademie. Formálně zůstala zachována,

byla však zcela změněna její statutatakže její členové už nemusí zastávat pro-life postoje (!!).

Mezi novými 45 členy, jmenovanými papežem Františkem v roce 2017 je i anglikán Nigel Biggar, který je toho názoru, že zabíjení lidských bytostí by mělo být až do 18. týdne těhotenství legální, tedy hlásá postoj zcela neslučitelný

s katolickou vírou v oblasti bioetických otázek.

Nutno si klást otázku, co vůbec dělá anglikán – tedy člen denominace nejen schizmatické, ale dnes  i otevřeně heretické

v různých teologických i morálních kauzách, v Papežské akademii života? A proč byl odtud odstraněn veškerý předchozí tým včetně vynikajícího a nepochybně pravověrného katolického německého učence prof. Roberta Spaemanna ?

Proto na podzim 2017 založili bývalí členové Akademie a další pravověrní laici Akademii Jana Pavla II. pro lidský život a rodinu, která má nahradit obě klíčové instituce založené Janem Pavlem II. a přeměněné papežem Františkem: Papežskou akademii pro život i Institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny.

Zdroj:        http://www.all.org/pope-francis-and-the-pontifical-academy-for-life-part-i/

            http://www.all.org/pope-francis-and-the-pontifical-academy-for-life-part-ii/?pg=2

                      http://www.all.org/pope-francis-and-the-pontifical-academy-for-life-part-iii/

https://onepeterfive.com/new-life-family-academy-founded-by-former-members-of-pontifical-academy-for-life/

http://www.duseahvezdy.cz/2017/03/30/papez-frantisek-a-papezska-akademie-pro-zivot/

http://www.duseahvezdy.cz/2017/10/31/byvali-clenove-papezske-akademie-pro-zivot-zalozili-novou-akademii/

        http://www.duseahvezdy.cz/2016/08/09/vatikansky-program-sexualni-vychovy-kapituluje-pred-sexualni-revoluci/

 

Co se týče Vašeho odkazu na stanovisko Kongregace pro nauku vírytak tato Kongregace výslovně

odkazuje na stanovisko Akademie, tedy obě instituce se k morálně problematickému biologickému materiálu,

získanému ze zavražděných dětí, staví stejně.

Dále ve svém stanovisku používáte argumentaci Konference biskupů Anglie a Walesu ze dne 3.decembra 2020,

která sice upozorňuje na fakt, že vakcíny od firmy AstraZeneca jsou spojené s buňkovou linií z abortu, avšak současně ujišťuje že nechat se očkovat touto vakcínou není  hříchem !

 

Budeme-li se důsledně zabývat danou problematikou, tak si uvědomíme, že matka=zadavatelka vraždy,

dala souhlas potratové klinice=vrahovi, aby tyto tkáně odebrala a tak vydělala na jejich prodeji.

Tkaniva z potratených dětí musela být biologicky živá, aby se dala použít k daným cílům.

Abychom si plně uvědomili, jakým trýznivým způsobem je maličká živá bytost v děloze matky při abortu mučena

a zavražděna, přikládám video :

https://lbry.tv/@V%C4%9B%C5%99%C3%ADmVJe%C5%BE%C3%AD%C5%A1e:8/skute%C4%8Dn%C3%A1-FAKTA:4

Nedomnívám se, že může křesťan v případě výše popsané vakcíny, tuto vakcínu s klidným svědomím

přijmout, neboť v modlitbě Otče náš se modlíme, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, a určitě není vůle Boží,

aby se ve jménu tzv. „společného dobra“  mučila a vraždila maličká živá bytost, a tím se nectilo 5.přikázání desatera Božích přikázání Nezabiješ (nebudeš vraždit), když existují jiné přirozené cesty vedoucí k ochraně lidského zdraví !

Tím, že různé biskupské konference vydaly stanoviska, jaká vydaly, de facto podporují a umožňují  existenci

a tím i prosperitu potratových klinik.

 

Závěrem Vašeho stanoviska uvádíte, že jste se radili s odborníkem lékařské vědy,  jméno neuvádíte,  

a připomínáte stanovisko Subkomisie KBS pre bioetiku z roku 2013, které upozornilo, že nikdo nemá právo „zodpovědně přijatý a vědecky podložený“ odborný úsudek našich lékařů a jiných zdravotníků, odborníků

ve věci očkování bezdůvodně či lehkovážně zpochybňovat nebo popírat.

 

Existuje však ještě prohlášení pěti biskupů, kteří použití výše uvedených vakcín považují za zcela nepřijatelné,

jsou zde uvedeny i odkazy na texty z bible, viz :

https://www.christianitas.sk/vyhlasenia-biskupov-o-moralnej-nedovolenosti-pouzivania-vakcin-vyrobenych-z-potratenych-ludskych-plodov/

a v této souvislosti nemohu nezmínit slova svatého papeže Jana Pavla II., která se týkají důstojnosti nenarozeného lidského života:

 

 Nedotknutelnosť osoby, která je odrazem absolutní nedotknutelnosti samého Boha, nachází své první

a nejzákladnější vyjádření v nedotknutelnosti lidského života.“(Christifideles Laici, 38)

Morální závažnost úmyslného potratu se objeví v celé své pravdě, když si uvědomíme, že se zde jedná o zabití

člověka, a zvláště když vezmeme v úvahu všechny okolnosti, které ho provázejí. Je zabíjen člověk, který sotva začal žít,

a nemůže tedy existovat nikdo, kdo by byl více nevinný ! “

(encyklika Evangelium vitae 58).

 

Následně zmíním velmi vážné důvody, proč bychom měli být před moderními vakcínami velmi ostražití.

Dne 19.02.2020 vystoupil před výborem pro veřejné zdraví (v USA) dětský lékař ve státě New York, Dr.Lawrence Palevsky, cituji :

 

Druh hliníku, který jsme daly do vakcín, je jiný druh hliníku, který vidíme kolem sebe. Říká se tomu nanočástice.

A nanočástice se velmi silně váží k antigenům bakterií, virů, proteinů, a všem dalším kontaminantům ve vakcíně,

o kterých nemusíme vědět.

Víme, že biochemickou schopností nanočástic  je to, že jsou schopné  vstoupit do mozku.

Patří přísady z vakcín do mozku ?

Studie na zvířetach s použitím stejných složek, jaké dáváme dětem přímo ukázala, že přísady z vakcín vstupují

do mozku. Tuto informaci jsme ignorovali.

V Evropě jsou vědci, kteří provedli studie přímo na nanočástice hliníku, a prokázalo se, že mohou zůstávat v mozku

roky a desetiletí.

Takže teď vidíme velký nárust  mozkových postižení u dospělých. Včetně Alzheimera.

A jeden z hlavních faktorů, který lékaři nacházejí u lidí s Alzheimerem v mozku, jsou nanočástice hliníku.

To se přímo váže k vakcínám, které podáváme.

Nikdy jsme tedy netestovali, jestli se hliník ve vakcínách dostává do mozku, a nikdy jsme neměřili, jestli tam zůstává,

a ani to, co způsobuje, pokud tam zůstane. Víme ale, že vakcíny mají v těle způsobovat zánět. Více než polovina

našich dětí má problémy s chronickými záněty. Přesto jsme se sebe nikdy nezeptali, když vakcíny způsobují akutní

záněty, jestli je nezpůsobují i nadále chronicky.

Každý pátý člověk má kvůli problémům v mozku rozvinuté nějaké postižení.

Každý pátý má ADD nebo ADHD, každý 40.  má autismus (r.1975 mělo autismus jedno dítě z 5 000),

každý 11.  má astma, každý 20. ve věku do pěti let má záchvaty.

A všechna autoimunní onemocnění exponenciálně narůstají.

A zjišťujeme, že virusy a bakterie, které byly do těla vstřikovány spolu s přísadami, způsobují něco, čemu se říká molekulární mimikry.

To znamená, že tělo vidí tyto viry, a myslí se, že jsou cizí, ale ve skutečnosti nachází části těchto virů, které se shodují s částmi našeho těla, a imunitní systém pak nerozlišuje, mezi tím co mu bylo řečeno, že má tělo odmítnout, a co je tělo samotné.

Takže se tím imunitní systém obrátí proti tělu. A toto vede k autoimunitním poruchám.

Víme, že tomu tak je u očkování proti žloutence typu B, víme o tom, že tomu tak bylo u vakcíny Gardasil

(proti HPV) , a víme o tom u vakcíny proti chřipce.

A stejně nadále říkáme, že tyto vakcíny byly dobře prostudovány a jsou bezpečné. Není to pravda.“

 

Přikládám skvělou 20-minutou přednášku DR.Bhakdiho o vakcíně proti covid-19             https://rizikavakcin.org/

(pod tímto videem je i video, kde hovoří Dr.Lawrence Palevsky)    

        

To o čem mluví Dr.Lawrence Palevskybyly látky přidávané do vakcín, moderní vakcíny jsou založené

na úplně jiném principu.

Na webové  stránce WHO (World Health Organization=Světové zdravotnické organizace) je článek o DNA vakcínách, viz.:  https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/standards-and-specifications/vaccines-quality/dna

cituji  z této stránky WHO  :

 

„Vakcíny se skládají z látky stimulující imunitní systém., infekčním činitelem nebo jeho částmi, pozměněnými

takovým způsobem, že nijak neublíží ani nevyvolá nemoc, ale zajistí, když se tělo s tímto infekčním činitelem setká,

imunitní systém jej bude schopen adekvátně neutralizovat dříve, než způsobí jakékoliv potíže.“

Po více než sto let vakcinace probíhala jedním ze dvou způsobů, buď vstříknutím konkrétních antigenů, na které

imunitní systém reagoval přímo, nebo vstříknutím živého oslabeného infekčního činitele, který se v těle množil, aniž

by způsobil nemoc, syntetizoval antigen, což nakonec posílilo imunitní systém.

 

Teď to chtějí udělat jinak, cituji dále z webu WHO :

V nedávné době se k vakcinaci rozvinul radikálně nový přístup. Jde o přímé podání do tkáně plazmidu,

přičemž vakcína obsahuje DNA sekvenci kódující antigeny, proti kterým nastane imunitní reakce a stojí

na „in situ“ produkci cílového antigenu.“

 

Teď tedy zavádíme DNA- stavební kameny života. Někdy se to dělá za pomoci RNA, to je jedno vlákno,

a ne dvoušroubovice, DNA a RNA z cizího zdroje nevstoupí do jádra lidských  buněk, neboť jádro bylo navrženo naprosto úžasným způsobem, celá buňka je zázrak, nad kterým vědci žasnou celý život.

Membrána jádra obsahuje porty s branami, jednoduše řečeno, tam jsou zámky a klíče. Látky musí vcházet a vycházet

skrze tyto porty jádra. Určité velké molekuly, jako třeba RNA, která se tvoří při tvorbě proteinů, DNA kóduje RNA,

RNA je potom přenesena skrze membránu jádra, (skrze tyto póry), která se otevře jen přesně tomu, co má skrze ni projít, takže projde jen to, a nic jiného, protože struktura jádra je jiná, než struktura vnější cytoplazmy.

Je to velmi přesný proces. K jádru tedy nepronikne nic, co se nedostane přes bránu.

Když  tedy do buňky dostanou DNA nebo RNA, a chtějí ji dostat do jádra, kde probíhá replikace, musí použít nanočástice, které je dostanou dovnitř,  jinak by je tělo zničilo, a nedostaly by se tam.

DNA vakcíny mohou  oklamat tělo, obelstít buňky, aby přijaly cizí látku !

 

Dále je psáno na stránkách WHO, cituji  :

„Tento přístup poskytuje mnoho potenciálních výhod oproti tradičním přístupům, včetně reakcí B-  a  T- buněk,

zlepšené stability vakcíny, absence jakéhokoliv infekčního činitele.

prokázání principu DNA vakcinace byla získána reakce imunitního systému zvířat za pomoci genů z různých infekčních činitelů, včetně viru chřipky, žloutenky typu B, viru lidské imunodeficience, vztekliny, lymfocytární choriomeningitidy, malarických parazitů a mykoplasma. V některých případech zvíře získalo ochranu proti nemoci.

Nicméně hodnota a výhody DNA vakcín musí být posouzeny na bázi jednotlivých případů, a použitelnost bude záviset na povaze činitele, na který se má vytvořit imunita, na povaze antigenu  a typu imunitní reakce potřebné k ochraně.“

 

Dle textu viz .výše do svého imunitního systému zavádím cizí genetický materiál, který se může stát mojí součástí,

tedy se v genetickém slova smyslu stanu něčím jiným, než jsem.

 

Dále je psáno na stránkách WHO, cituji  :

 

„Pole DNA vakcinace se rapidně rozvíjí. Momentálně vyvíjené vakcíny využívají nejen DNA, ale obsahují i přídavky,

které DNA napomáhají vstoupit do buněk,  pomáhají zaměřit se na určité buňky.“

 

Potřebují tedy přenosový mechanismus, obejdou přirozenou obranu těla, aby do mého systému vpustily jakoukoliv

cizí DNA. Pokud se jedná o retrovirus, může se dostat do mé vlastní DNA  a dokonce se s ní spojit, takže se stane součástí mé DNA. Potom bych byl ale geneticky modifikovaným člověkem.

 

Mluvíme tedy o vysoce složitém systému. Naše tělo je stvořeno k tomu, aby si zachovávalo svoji lidskost.

Můj genový systém je stvořen k naprostému zachování .Když se má DNA duplikuje, když vytváří svoji kopii při dělení buňky, je přítomno množství enzymů , které se mají postarat o to, aby byla výsledná kopie bez chybičky.

Chci být totiž člověkem i v další generaci, především co se týče mých zárodečních  buněk. Chci být člověkem.

Enzymatické systémy zajišťují , že vytvořená kopie je přesnou replikou originálu.

Enzymy proto procházejí mojí DNA, a ve vysoké rychlosti replikují její obsah. Za nimi běží další spousta editujících  enzymů, aby se ujistily, že nedošlo k chybě, a když vidí …. aha, tady se stala chyba, …. Adenin má být naproti tyminu,

a pokud tam je něco jiného oni to rozmotají, a přebudují, aby po chybě nebyly stopy.

Co se však děje při tomto procesu ? Matu svůj systém, a vnucuji systému něco, co by tam nemělo být !

V tomto případě využívám svůj vlastní systém s mými lidskými buňkami, aby se stal součástí toho systému, na který

útočím, toho antigenu, který mi byl zaveden.

 

Dále je psáno na stránkách WHO, a toto je velmi důležité, cituji  :

„Mnoha aspektům imunitní reakce generované DNA vakcínami nerozumíme. Nebrání to ale významnému

pokroku směrem k použití tohoto typu vakcíny u lidí, a tak začaly klinické testy.“

 

Jak rychle chtějí s takovou vakcínou přijít ? Velmi rychle, během roku.

Aby vakcína prošla podrobnou kontrolou autorit, jako je úřad FDA, nebo evropské autority, musí se prokázat,

že je efektivní a že chrání, to zatím nebylo prokázáno.

Jaký vliv bude mít tato vakcína, která nebyla testována ?   (běžně se testují vakcíny min. 8 let)

A rozhodně není bez vedlejších účinků. Proč má britská společnost Astra Zeneca podepsánu indemnitu
(nežalovatelnost) s Evropskou komisí v případě trvalých následků po vpichnutí vakcíny  ?

Zabýváme se tu lidským genetickým systémem, a něčím, co se může stát mojí součástí.

To ale znamená, že to neovlivní  jen mne, ale i další generaci, protože pokud to nakonec vstoupí i do zárodečných

buněk, potom to přenesu i na další generace. Stanu se geneticky modifikovanou lidskou bytostí.

Jak mne Pán Bůh stvořil ?  Dokonalého !

 

Rozhodně nechci, aby si někdo zahrával s mojí genetikou, a obzvláště tehdy, když ani nerozumí tomu, co dělá.

Když aspektům imunitní reakce generované DNA vakcínami nerozumíme, řečeno slovy WHO,

co když  ten antigen, který spouští imunitní reakci, bude mít sekvence a složky podobné mým vlastním buňkám,

a když  tělo nyní zaměří ten antigen a vytvoří protilátku, a naváže se na ni.

Nemohla by se také navázat na určité buňky, které jsou tělu vlastní ?

Toto by vyvolalo autoimunitní reakci !

Co kdyby to napadlo buňky v mých játrech a deaktivovalo je, vypnulo by to celý můj detoxikační systém.

Oni přesně nevědí, na co to zaměří. Je to naprosto neetické do mě vkládat sekvence DNA nebo RNA, které se stanou součástí mého lidství, a pak testovat další roky nebo desetiletí, aby zjistili, co to udělá.

 

V 1,27 knihy Genesis je napsáno, cituji :

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazemstvořil ho, aby byl obrazem Božím.

Jako muže a ženu je stvořil.“

A v 1,29  této knihy Genesis je napsáno, cituji :

„Bůh viděl, že všechnoco učinil je velmi dobré.“

 

Shrnu-li ve stručnosti zásadní informace z webových stránek WHO, tak je tam jasně napsáno, že vakcína DNA obsahuje

DNA sekvenci kódující antigeny, a že mnoha aspektům imunitní reakce generované DNA vakcínami WHO nerozumíme.

 

Vážení biskupové,

 

pokud uznáte na základě výše uvedeného, že očkování moderními vakcínami může být nezvratitelným lidským

zásahem do STVOŘENÍ BOŽÍHO, a dále, že může nenávratně a trvale poškodit zdraví člověka, chtěla bych Vás tímto poprosit, abyste  ve jménu „života a telesného zdravia, vzácných to darú od Pána Boha“, uskutečnili následující kroky :

 

- neprodleně vydali v této souvislosti pastýřský list, v němž upozorníte jako pastýř, který se stará důsledně

  o své ovečky, tyto své ovečky na možná velmi závažná rizika vakcinace tzv. moderními vakcínami s přísadami

  (neprodleně proto, neboť si již očkuje těmito vakcínami)

- iniciovali debatu na TV LUX ve smyslu závažných otázek ThDr.René Balaka, PhD. za jeho účasti

  (a pokud bude přítomno více účastníků debaty, aby byl počet diskutujících na obou stranách shodný)

- ve spolupráci s panem ThDr.René Balakem, PhD. zformulovali tyto závažné otázky do písemné formy,

  a zaslali na patřičná zodpovědná místa

zaslali neprodleně všem biskupským konferencím (které existují) a taktéž Svatému stolci (viz:

  https://www.krestandnes.cz/papez-vyzval-k-solidarite-v-pandemii-i-ke-sdileni-vakcin/  ), informaci, že vakcína  DNA obsahuje    

 DNA sekvenci kódující antigeny, a že mnoha aspektům imunitní reakce generované DNA vakcínami  WHO nerozumíme.

Přílohy :    -tento otevřený dopis ve wordu

    -Vaše stanovisko ve wordu

    -prohlášení 5 biskupů ve wordu

    -stránka WHO ve wordu

 

 

 Na vědomí :

- kněžím, věřícím, TV LUX, TV NOE, Radio Proglas, Katolický týdeník

- všem, jimž uznám za vhodné zaslat (jedná se o otevřený dopis)