Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka únor 2019

article preview

ACO

 

 

Akce ministranty

DL_letáček PA_20

duchovni cviceni pro kostelníky a akolyty

informace a přihláška MINISTRANTSKÝ PUTOVNÍ TÁBOR

Minifor 2020_21 od 14 let

postní doba. ukázka

Postni duchovni obnova Kromeriz

pout Anicka Zelikova 2020 pdf

Příloha č. 1 TV Noe - Blahoslavenství - plakát

Příloha e č. 1 Koleje pro studenty

VSS_plakat_2019-20_2 Studium II Spirituali

Zajeď na hlubinu

Konference Alfa

poselstvi PŮST+A+VELIKONOCE+2020

 

 

 

 Nabídka ubytování pro studenty vysokých škol v Olomouci
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí ubytování vysokoškolským studentům a studentkám všech fakult Univerzity Palackého. Cílem je kromě bydlení v centru města nabídnout prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Více informací o jednotlivých kolejích najdou zájemci na webu: www.kolejeaks.cz. Prosíme o vyvěšení plakátu v kostelích. 

 

 Rok Bible
Pro letošní Rok Bible připravilo Centrum pro školy v rámci Vstupů do škol s náboženskými tématy program: Bible – základ naší kultury. Obsahem semináře je naučit lektory, jak představit nevěřícím dětem posvátnou knihu křesťanů a pomoci jim se v ní orientovat. Na konkrétních ukázkách děti pochopí, jak tato kniha ovlivnila naše hodnoty a tradice. Cílem je pomoci dětem najít kladný vztah k této knize, aby ji vnímaly jako přínos pro svůj život a ne jen jako povinnou školní četbu. Materiály ze semináře lze použít i v katechezi jako úvod k práci s Písmem svatým. Seminář má délku 90 minut a rádi s ním přijedeme do Vašeho děkanátu či farnosti. 

 

 Postní aktivita 2020: „Poznáváním Písma poznávám Krista“
Stejně jako byla adventní aktivita pro děti ve farnosti (rodině) rozšířením metodik ke kartičkám na neděle, bude tomu tak i s postní aktivitou. Ta bude použitelná jak pro ty, kdo s kartičkami pracují, tak pro ty, kdo metodiku k nim nevyužívají nebo kartičky vůbec nemají.  V souvislosti s probíhajícím rokem Božího slova má postní aktivita zdůraznit, o co se snažíme celý rok: sledujeme Ježíše a učíme se od něho. Motto parafrázující výrok sv. Jeronýma má podtrhnou to, jak důležitým zdrojem nám k tomu právě Písmo svaté je. Ústředním motivem postní aktivity bude plakát s otevřenou Biblí. Na ní budou postupně každý týden „přibývat“ stránky, vyjadřující to, o co se chceme daný týden na základě nedělního evangelia snažit. K dispozici budou také lístečky s úkoly a modlitbou pro děti. Postní aktivitu s metodikou naleznete ke stažení na našem webu www.katechetiolomouc.cz od 19. února. 

 

Postní almužna
Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých modliteb. Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty k pomoci konkrétním jednot livcům nebo rodinám, vložit do kasičky lísteček s konkrétním záměrem či konkrétní osobou potřebující pomoc.

 

Den modliteb za úctu k životu 
Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. Žádáme všechny kněze, aby o slavnosti Zvěstování Páně zařadili do přímluv vhodnou modlitbu a toto téma také zmínili v homilii. V naší diecézi se v tento den, nebo v jeho blízkosti, už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde Anička Zelíková obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. Prosím, abyste aspoň věřící z blízkého okolí na tuto bohoslužbu, konanou letos v pondělí 25. 3. 2020, pozvali. V 17.15 hod. začíná adorace, v 18 hod. mše sv. a po ní se jde na hřbitov, kde se modlí růženec.

arcibiskup Jan

 

 

Zelený čtvrtek – ministranti
Srdečně zveme ministranty ke mši svaté na Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 v 9.30 hod. v katedrále. Ministrantské oblečení s sebou. Sraz ministrantů půl hodiny přede mší svatou v křížové chodbě katedrály. P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministrant

 

Zelený čtvrtek – obnova kněžských slibů v katedrále
Na Zelený čtvrtek dne 9. 4. 2020 v 9.30 hod. bude v katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Zveme všechny spolubratry, pokud je to možné, aby před svým biskupem obnovili své kněžské závazky, protože tento den je dnem společenství kněží s jejich biskupem. Kněžská a bohoslovecká schola bude mít nácvik v 8.30 hod. v kryptě pod vedením P. pplk. Mgr. Josefa Konečného.

 

Výročí zvolení papeže Františka – pozvání na mši svatou 
V úterý 24. března 2020 v 17.00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze sloužena mše svatá u příležitosti sedmého výročí zvolení papeže Františka. Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles D. Balvo srdečně zve k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, řeholnice a věřící. Zároveň prosí o modlitbu za Petrova nástupce. 

 

 Iniciativa 24 hodin pro Pána 
Podle výzvy papeže Františka se i letos uskuteční iniciativa s názvem 24 hodin pro Pána, která se koná v pátek před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 20. a 21. března. Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Nabídněte věřícím v každém děkanátu alespoň jeden kostel, ve kterém bude v této době poskytnuta možnost přijetí svátosti smíření a také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků. Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti. Chci Vás poprosit, abyste se spolu s ostatními kněžími z děkanátu do této aktivity zapojili a také o ní informovali věřící ve farnostech.

arcibiskup Jan

 

 

 

Antonín Hráček

srdečně vás zdravím. 

Zasílám myšlenky na měsíc březen a prezentaci Sixtinská kaple.

Navíc připojuji podněty k postní době a odkazy na:

  • Video: Mše svatá 13 - Homilie

https://www.youtube.com/watch?v=mdT6EYA7pkc

  • Video: Mše svatá 14 - Vyznání víry

https://www.youtube.com/watch?v=16hepxAc25Y

  • Pastorační aktivitu: Postní kapky

www.postnikapky.cz

  • Přednáška: Požehnání a prokletí - P. Vojtěch Kodet

https://www.youtube.com/watch?v=_YMtNnpOc3g

  • Křížové cesty

https://masklen.webnode.cz/news/krizove-cesty/

  • Píseň: Neboj se, já budu s tebou - Anežka Hradilová

https://www.youtube.com/watch?v=4ci_SgDVJvc

Všem vyprošuji požehnané prožití postní doby a žehnám.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN

AMEDEO CENCINI
ŽIVOT V USMÍŘENÍ
PAULÍNKY 2008

1. Uznat a přijmout fakt, že jsme hříšníky před Bohem, před sebou samými a před druhými
lidmi, znamená posun na cestě růstu a zrání.
2. Odpuštění mohl vymyslet pouze Bůh, který má lidi rád, určitě si je nevymyslelo nějaké
ambiciózní já, které hledá jen sebe sama.
3. Jestliže jsme nezakusili mlčení ze strany Boha, nemůžeme ocenit dar, jímž je jeho slovo, a
ještě méně můžeme vytušit jeho bohatství.
4. Dobrému lotrovi stačilo jen to, že byl ukřižován vedle Ježíše, aby v rychlém zpytování
svědomí odhalil své hříchy a objevil Boží lásku. Asi bychom se měli naučit zpytovat
svědomí
před Ježíšovým křížem.
5. Trám v našem oku nám brání, abychom si povšimli, že to, proti čemu brojíme u druhých,
je zatím naším vlastnictvím a že nevnímáme ani sebe ani toho druhého pravdivě.
6. Poznání, že jsme hříšníky, je první zkušeností, kterou prožíváme, když se setkáme
s Bohem. Právě to je znamením, že jsme se s ním opravdu setkali.
7. Modlit se znamená uznat vzdálenost, jež nás od Boha odděluje, a přijmout s vděčností to,
že nám Otec vychází vstříc i přes naši špatnost a nehodnost.
8. Jestliže chce člověk růst, musí být neustále v přechodu od starého k novému,
od naprogramovaného k tvořivému. Prožívá zdravé napětí, které vede k růstu.
9. Vědomí hříchu máme pouze tehdy, když stojíme před Bohem a s bolestí shledáme, že jsme
ho něčím urazili.
10. Dobro je to, co odpovídá Božímu plánu, a zlo je to, co mu odporuje.
11. Člověk poznává tajemství hříchu, jen když se přiblíží k Bohu a objeví svůj hřích jako trhlinu
ve vztahu k němu.
12. V Božím slově objevíme plán, který s námi Otec má, naše povolání, to, čím máme být.
13. Chceme-li se vyhnout různým formám nepřijímání zla, musíme se naučit ho v sobě poznat
a odhalit jeho maskování.
14. Zpytování svědomí je modlitbou. Jestliže modlit se znamená stát před Bohem v celé pravdě
našeho bytí, pak zpytování svědomí znamená setkání s Božím slovem, které nás proniká,
zná
a vyjeví nám, kým jsme.

15. Kdo se domnívá, že už všechno nebo téměř všechno o sobě ví, a spokojuje se tedy
s povrchním pohledem na svůj život, nejen že nezpytuje své svědomí, ale je domýšlivý a
naivní.
16. Zpytování svědomí znamená stát před Bohem s jistotou, že poctivě nahlédnout do svého
nitra a nechat Boha, aby nás spatřil takové, jací jsme, je zdrojem hlubokého pokoje.
17. Jedině Boží slovo mi může vyjevit, co je dobré a co špatné.
18. Zpytování svědomí musí být každodenní záležitostí. Jestliže chceme, aby Boží slovo
opravdu proniklo našimi myšlenkami a city, musíme každý den provádět toto „cvičení“ (a ne
pouze tehdy, když jdeme ke zpovědi).
19. Je pravděpodobné, že kdybychom si všichni navykli zpytovat se ve vztahu ke společnému
zlu, v našich domech by vládl větší pokoj. A pak bychom si asi všimli, že někdo už na svých
bedrech naše břemena nese.
20. Zpytování svědomí je jakási denní pauza, při které si lépe uvědomujeme své jednání a
stáváme se svobodnějšími, méně automatickými, více odpovědnými – přestáváme být
otroky minulosti.
21. Každý přicházející den je milostí, kterou nám dává Bůh.
22. Zpytování svědomí formuje naše svědomí. Formuje ho, aby bylo schopné hluboce si
uvědomit hřích a cítit nad ním bolest jako nad urážkou lásky Boží a odmítnutím Božího
slova.
23. Bůh nám odpouští pokaždé, když se k němu obracíme s lítostí, vědomi si svého hříchu,
a s důvěrou v jeho milosrdenství.
24. Otcovo odpuštění nám odhaluje tu nejhlubší pravdu o nás samých, znovu nám dává
opravdovou důstojnost, která smete všechny pocity méněcennosti.
25. Ten, komu je odpuštěno, je hluboce přeměněn silou svátosti, není tentýž člověk jako dřív,
i když ještě pociťuje strach, domýšlivost a slabosti jako předtím.
26. Bůh nás stvořil a spasil svým křížem; a také dnes nás dále tvoří a zachraňuje svým
odpuštěním.
27. Každé opravdové usmíření s Otcem musí projít usmířením s vlastním já.
28. Autorem vnitřního klidu je Bůh. My o klid můžeme pouze prosit, ale tvůrcem je on.
29. Kristův kříž očišťuje naše představy o Bohu a ničí naše modly.
30. Objevit lásku, která přesahuje spravedlnost, znamená objevit nezištný dar, který naplňuje
celý náš život.
31. Život každého člověka je plný milosti Boží. Být svatý znamená žít naplno tuto míru
a nepokoušet Boha žádostí, aby nám dal ještě více.