Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka červenec 2020

 

Jan 11, 25-26)

 

Slovo arcibiskupa

Pandemii máme snad pomalu za sebou. Nečekaně nás zastavila a my jsme si uvědomili, že všechno nemusí být podle našich představ. Izolace nám ukázala, jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje se z jejich štěstí. Tak snadno rozšířený strach ze smrti ukazuje, že naše hlásání a svědectví nevzbuzuje dost silnou víru v život věčný a touhu po nebi. Nyní vstupujeme do hospodářské krize. Vládci mluví o napumpování peněz do ekonomiky, abychom se dostali tam, kde jsme byli. Já stále doufám, že nepůjde o návrat – ten se nikdy v dějinách nepodařil, protože dvakrát nelze vstoupit do stejné řeky, ale o nový rozběh na základě moudrého „poučení z krizového vývoje“. Krize přináší bolest a ztráty, ale taky nabízí šanci začít lépe a nevracet se k starým chybám. ...

+Jan Graubner

 

Pozvání rodin do 3. cyklu vzdělávacího kurzu Animáro (animátoři programů pro rodiny)

Děkujeme všem kněžím, kteří poslali a podpořili manželské páry v účasti na ukončeném 2. běhu kurzu Animára. Nyní je možnost informovat nadějné rodiny ve Vašich farnostech, které by mohly obohatit nabídku aktivit pro rodiny ve Vaší farnosti, děkanátu o možném přihlášení se do nového dvouletého kurzu Animára. Na přihlášce manželů je potřeba vyjádření a doporučení kněze. Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin ve spolupráci s děkanem a příslušným knězem a děkanátním centrem pro rodinu. Rozsah kurzu tvoří 6 víkendů a jedno letní soustředění rozvržené do 2 let.

Termíny víkendů prvního ročníku: 23.–25. 10. 2020 • 4.–6. 12. 2020 • 5.–7. 2. 2021. Letní soustředění: 8.–11. 7. 2021. Víkendy druhého ročníku: 15.–17. 10. 2021 • 12.–14. 11. 2021 • 4.–6. 2. 2022.

Přihlášky zájemců, potvrzené knězem, je třeba poslat do 30. 7. 2020. Přihlášky a list s informacemi pro účastníky najdete v příloze akt kurie. Na financování projektu Animára se podílí Arcibiskupství olomoucké, samotní účastníci a děkanát, který zastupují. Finanční podpora ze strany děkanátu pro jednotlivé páry je velmi vítaná. Dosud se uskutečnily dva ročníky tohoto vzdělávacího kurzu, které absolvovalo 18 manželských párů a 3 jednotlivci. Účastníky byli manželské páry pracovníků děkanátních center a manželské páry z různých děkanátů. Tato kombinace se velmi osvědčila. Vedle zvýšené odbornosti a disponovanosti pro práci s rodinami je vidět i větší radost a chuť pro práci s rodinami a spolupráci mezi sebou navzájem a větší přiblížení se rodinám v jednotlivých děkanátech. 

Kontakt na pořadatele: Centrum pro rodinný život – pastorační centrum Arcibiskupství olomouckého, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc.

Kontaktní osoby: Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova.marcela@ado.cz, P. Petr Bulvas, tel. 731 621 207, e-mail: bulvas.petr@ado.cz.

 

Prázdninové putování rodin se svatým Janem Sarkandrem

Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život prázdninovou aktivitu pro rodiny. Zveme k návštěvě míst, která jsou spojena se životem svatého Jana Sarkandra. Vybraná místa jsou uvedena na plakátku (viz příloha). V zapojených farnostech najdou účastníci na vývěsce u kostela informace s úryvkem o Janu Sarkandrovi, soutěžními otázkami, QR kód i odkaz na formulář a mohou se zapojit do rodinné soutěže. Vice informací na: http://rodinnyzivot.cz/?q=node/2.

Markéta Matlochová

 

Duchovní cvičení VIA

Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let, zaměřené na rozlišování povolání, se uskuteční 3.–7. 8. 2020 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Petr Soukal, farní vikář v Havlíčkově Brodě. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/. Prosím, vytiskněte a vyvěste na farní nástěnku plakátek, který je v příloze, případně exercicie osobně nabídněte potencionálním zájemcům. Děkujeme.

P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

Setkání zájemců o organizování aktivit k Červené středě – 3. září 2020

Zveme všechny, kteří ve svých farnostech či obcích uvažují o organizování aktivit k letošní Červené středě, na setkání ve čtvrtek 3. září 2020 od 16 do 18 hod. do kostela sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích (Kolejní 4). Na programu bude přednáška k tématu pronásledování pro víru, sdílení zkušeností z organizování aktivit Červené středy v minulých letech, technické rady a ukázky nasvětlování objektů červeným světlem.

Přihlašujte se prosím do 25. srpna na www.cervenastreda.cz. Třetí ročník této veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020. Všechny farnosti a společenství jsou opět zvány se zapojit vlastní aktivitou. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících – je možné např. uspořádat společnou modlitbu, liturgii za pronásledované, průvod s červenými svíčkami nebo nasvítit kostel nebo jiný objekt červeným světlem – dle možností a kapacit. Podněty pro organizaci naleznete na výše uvedeném webu. Iniciativa je organizována společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK 

 

Stálá nabídka kurzů

Díky podpoře nadace Renovabis máme možnost nabízet jednodenní školení pro církevní zaměstnance zaměřené na rozvoj komunikace. Aktuálně nabízíme tyto kurzy: • Copywriting – 27. 8. 2020, Praha, lektor Ondřej Vrtiška. Kurz na zlepšení dovedností v oblasti komunikace psanou formou (poslední volná místa). • Umění vést lidi – 4. 9. 2020, Olomouc, lektorka Jana Švecová. Školení pro vedoucí pracovníky biskupství (poslední volná místa). • Online komunikace – školení zaměřené na práci se sociálními sítěmi, vedení kampaní a krizovou komunikaci. • Grafika – kurz se věnuje grafickému zpracování textu, jednotnému vizuálnímu stylu a propagaci.

 

 

 

 

****************************************

Milí ,

srdečně vás zdravím. 

Zasílám duchovní myšlenky a prezentaci Americké pouště.

Navíc připojuji odkazy na:

Přednášku: Problém odpovědnosti – P. Marek Orko Vácha

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwKb8So1Drc

Video: Mše svatá 21 – Epikleze – P. Petr Soukal

https://www.youtube.com/watch?v=SXb1L0TN5Pw

Video: Mše svatá 22 – Proměňování – P. Radek Tichý

https://www.youtube.com/watch?v=s5fOiNsdtCs

Píseň: Tvé světlo ve tmě svítí - Chapela

https://www.youtube.com/watch?v=g9aHdUPLqFY

Přeji a vyprošuji požehnané letní dny.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC
 
JÓZEF AUGUSTYN, SJ
 
O UBLÍŽENÍ, ODPUŠTĚNÍ A ZPOVĚDI
 
Vydalo nakladatelství Cesta 2017
 
1. Ten, kdo chce platně říkat: odpusť nám naše viny, ať tak činí podle pravdy: jako i my
odpouštíme našim viníkům.
2. Boží odpuštění a milosrdenství zahrnuje a uzdravuje každého zraněného člověka.
3. Pokud člověk skutečně přijme svůj život, vede ho to k moudrosti, mírnosti a laskavosti
k sobě i druhým.
4. V Ježíši totiž můžeme objevit nejhlubší zdroj odpuštění a smíření s lidmi i se sebou samým.
Jedině v Ježíšově lásce k lidem můžeme znovu nalézt lásku k sobě i ke druhým.
5. Bůh přichází, aby spočinul v samém středu lidského života. Všechno se mu má podřídit.
6. Aby se lidé dokázali usmířit, musí se navzájem obdarovat odpuštěním: odpustit bližnímu
a přijmout odpuštění od něho.
7. Postavíme-li se utrženým ranám čelem a zahájíme-li proces léčby, bolavá místa našeho
života se mohou začít měnit v mimořádně úrodná a plodná pole lidské lásky.
8. Jakmile se člověk přestane zabývat pouze sebou a otevře se druhým, objeví v sobě po
čase větší sebejistotu a vnitřní klid.
9. Ježíš si vyvolil tu nejlepší Matku, protože si přál, aby se stala Matkou všech. Tedy i tvou.
10. Každé utržené zranění je morální výzvou, jíž se na nás obrací Bůh. Výzva je tím větší, čím
je utrpěné zranění bolestnější.
11. Je zapotřebí pevně věřit v to, že Bůh projevuje každému hříšníkovi nesmírnou trpělivost
a spěchá se svým milosrdenstvím vstříc tomu, kdo ho hledá.
12. Smíření začíná v okamžiku, kdy k druhému člověku vyšleme signál, že jsme ochotni
darovat
a přijmout odpuštění.
13. Odpuštění, ke kterému došlo v srdci, se odrazí i na lidské tváři.
14. Žít mezilidské vztahy často znamená nést utrpení. Vždycky můžeme napravit vztahy s lidmi
tím, že změníme sebe.
15. Bůh nám dává život jako milost a vybízí nás k zodpovědnosti za tento život.
16. Skutečná jednota mezi lidmi je nemyslitelná bez postoje upřímnosti a ducha pravdy
 
ve vzájemném vztahu. Jednota a smír vyžadují otevřenost srdce, upřímnost a vzájemnou
důvěru.
17. Smíření vyžaduje od obou stran postoj šlechetnosti a velkorysosti. Ježíš nás vybízí
k velkorysosti v odpouštění. Nabádá nás, abychom odpustili sedmasedmdesátkrát neboli
pokaždé.
18. Bůh Otec, který nám nejdokonaleji odpouští naše viny a usmiřuje se s námi vždycky jako
první, před námi neskrývá, že cena jeho odpuštění a smíření s lidmi byla nesmírně vysoká,
byla jí smrt jeho Syna Ježíše Krista.
19. Dokáže-li člověk přijmout těžké věci v duchu víry a důvěry v Boha, dobře si uvědomí, že
utrpení není totéž co pocit neštěstí.
20. Odpuštění nás utužuje před následným ublížením, ovšem pouze tím, že nás přivede
k hlubšímu pochopení druhého člověka.
21. Každý z nás je zodpovědný především za osobní, vnitřní udělení odpuštění těm, kteří nám
ublížili, a za naše hledání odpuštění u těch, kterým jsme ublížili my.
22. Postoj odpuštění nám pomáhá čekat laskavě a s vírou v druhého člověka dokonce i tehdy,
když jeho první reakcí bylo odmítnutí jednoty a smíru.
23. Odpuštění a smíření je vždycky plodem harmonické spolupráce člověka s Boží milostí.
24. Tajemství dobré zpovědi spočívá v tom, aby byla vykonána z lásky k Bohu.
25. Nikdo z nás si sám nedá svůj duchovní život. Ten jsme všichni přijali jako dar. Vždyť je to
život Ducha Svatého.
26. Zanedbáváme-li modlitbu a duchovní život, vnímavost našeho svědomí se snadno otupí.
Dobře formované svědomí nás vybízí, abychom se upřímně obraceli na Boha se svými
každodenními slabostmi a chybami.
27. Při výchově svědomí je světlem pro naši cestu Boží slovo. Je třeba, abychom si ho přisvojili
ve víře a v modlitbě a uvedli ho do praxe.
28. Ve svátosti smíření se zjevuje tajemná propast mezi životem a smrtí. Hříchem zabíjíme svůj
život s Bohem. Ve zpovědi nám Bůh navrací dar života.
29. Zpovídáme se tak, jak žijeme. Jak žijeme, tak se i zpovídáme.
30. Svátost smíření, Eucharistie, každodenní modlitba a naprosto upřímné zpytování svědomí
jsou tou nejbezpečnější obranou před zlem.
31. Bůh nám ve svém milosrdenství může odpustit pouze ty hříchy, které mu svěříme ve
zpovědi.