Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka červen 2019

 

 

 

Příloha č. 1 Pout rodin 2019 Sv. Hostýn

Příloha e č. 1 Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2

Příloha e č. 2 Poselství ke Světovému dni misií 2019

Příloha e č. 3 Pouť rodičů, kteří přišli o dítě

Příloha e č. 4 Trio - leták

 

 

1. Slovo arcibiskupa
Drazí bratři,
jsou před námi prázdniny, kdy bychom si měli odpočinout a načerpat nových sil. Snad by nám
mohlo i v těchto dnech znít v srdci něco z toho, co jsme si při kněžské pouti připomněli ze slov papeže
Františka: „Kéž by současný svět mohl slyšet radostnou zvěst od hlasatelů, jejichž život kypí
horlivostí, kteří jako první zakusili Kristovu radost! Neztrácejte blízkost lidí, ani ochotu být jim k dispozici.
Otevřenost vůči druhým jde ruku v ruce s otevřeností vůči Pánu. Jen on nás uschopňuje být
hostiteli ostatních. Neztrácejte radostného ducha plného humoru a sebeironie. Myslete na kněžská
setkávání. Kněžské přátelství je poklad, o který je třeba pečovat. Toužím, aby se kněžského přátelství
dostalo všem. Ono je silou k vytrvalosti, k apoštolské radosti, k odvaze, ba i ke smyslu pro humor.“
A sv. Petr nás vyzval: „Mějte se navzájem rádi, protože láska přikrývá všechny hříchy. Buďte
jeden k druhému pohostinní a navzájem si pomáhejte.“ ...
Děkuji všem, kteří se zapojili do Noci kostelů... Děkuji za štědré dary na pomoc kněžím v Moldávii
o Zeleném čtvrtku. S nějakým doplněním Vašich darů jsme mohli odeslat 420 tisíc Kč. Děkuji
také za Vaše dary o kněžské pouti na opravu kaple sv. Jana Sarkandra, mučedníka a kněze naší
diecéze. V příštím roce oslavíme 400. výročí jeho smrti. Sbírka vynesla 132 tisíc Kč.
Požehnané dny prázdnin přeje
arcibiskup Jan

 

2. Přednáška pro kněze v rámci Cyrilometodějských slavností
Cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s organizačním výborem Dnů lidí dobré vůle
na Velehradě si Vás dovolují pozvat, v rámci Cyrilometodějských slavností a Národní pouti
na Velehrad, na přednášku benediktina Anselma Grüna, která se bude konat ve středu 3. 7. 2019
od 19.00 hodin v Poutním a exercičním domě Stojanov na Velehradě. Tato přednáška je určena
výhradně kněžím a bohoslovcům. Téma přednášky zní: „Anselm Grün kněžím“. Překlad je zajištěn.
Rezervace nutná.

 

3. Arcidiecézní pouť rodin – Rodina, tam misie začíná…
Každoročně se na Svatém Hostýně koná velká pouť rodin z celé naší arcidiecéze. Pouť není určena
jen pro rodiny s malými dětmi, ale pro všechny, kteří chtějí Bohu děkovat či prosit za své rodiny.
Celá pouť bude mít dva duchovní vrcholy – tím prvním je slavná mše svatá na venkovním
pódiu, kterou bude sloužit Mons. Jan Graubner spolu s kněžími, které zvlášť zveme i s jejich farními
rodinami. Druhým vrcholem bude modlitba svatého růžence – ten k pouti a ke Svatému Hostýnu
neodmyslitelně patří a tentokrát ho chceme společně obětovat za misie – a to nejen ty vzdálené,
ale také ty doma. Během dne bude připravený bohatý program pro děti – mohou se těšit na loutkové
divadlo Dana Taraby i na skákací hrad. Na stanovištích budou pro soutěživé děti připravené
hry a úkoly spojené s životem a posláním misionářů. Náctiletí se mohou vydat na dobrodružnou
cestu s misionářem nebo vyrobit dárek pro misie. Dospělí jsou zváni na přednášky o misiích.
V Jurkovičově sále bude možnost podpořit Papežské misijní dílo dětí. Během dne se můžete ztišit
na adoraci, která bude probíhat v kapli svatého Josefa. Letošní pouť pro účastníky připravují kolegové
z našich děkanátních center, Matice svatohostýnská a duchovní správa na Svatém Hostýně
a různé misijní společnosti.
Přijďte poděkovat Panně Marii za ochranu v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro
nadcházející školní rok a načerpat inspiraci pro Mimořádný misijní měsíc říjen, který vyhlásil papež František. Učme se misijnímu úkolu hlásat evangelium v našich rodinách, v našich školách,
v našich obcích.
Těšíme se na Vás v sobotu 31. srpna 2019 na Svatém Hostýně.
P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

4. Trio – formace pro kněze
Mnozí z nás hledáme, jak se postavit k výzvám, které jsou před dnešní církví. Není to pro nás
snadné se vždy orientovat a vést místní církev, jak nám to bylo svěřeno. Tato intenzivní formace
je nabídkou pomoci v našem poslání.
Cílem formace je vytvořit pro kněze síť vztahů, která nás mobilizuje, proměňuje a vybavuje potřebnými
dovednostmi pro pastoraci. Téma letošní formace je: Rozvoj vůdcovství. Vůdcovství se
budeme snažit porozumět na příběhu starozákonní postavy Josefa, seznámíme se také s teorií vůdcovství
podle Roberta Clintona. Cílem je osobní rozvoj v oblasti vůdcovství.
Tato formace začíná 7.– 8. 10. 2019 v Dolanech u Olomouce. Počet účastníků je limitovaný,
pokud máte o tuto formaci zájem, doporučuji se přihlásit co nejdříve, přes elektronickou přihlášku,
kterou najdete na webu: www.blahoslavenstvi.cz, pod ikonkou evangelizace. Tam máte též
bližší informace a krátkou video prezentaci: 
Za koordinaci celé formace zve P. Vojtěch Koukal

 

5. Jak vypadala Noc kostelů 2019
Letošní Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi byla nesmírně pestrá. Nabídla ve 232 kostelích
a sborech 1 155 různých programů. Od těch tradičních, jako jsou prohlídky, výstavy, přednášky,
návštěvy u varhan či ve zvonicích, i méně tradiční, jako např. rozjímavý růženec s videoprojekcí,
farní kavárnu, biblický maraton nebo liturgickou módní přehlídku. A protože návštěvnost kostelů
v naší arcidiecézi se v tomto roce pohybovala mezi 70 000–80 000 návštěvnickými vstupy,
měly pečlivě připravované programy opravdu vysokou sledovanost. Právem je Noc kostelů označována
jako nejnavštěvovanější akce roku v celé ČR, protože zaznamenává téměř půl milionu návštěvnických
vstupů během jediného večera. A ještě trocha statistiky z letošní Noci kostelů v naší
arcidiecézi: celkem se zapojilo 9 církví; 190 kostelů a kaplí bylo katolických, přes 30 kostelů
a modliteben bylo z jiných církví. 31 kostelů a modliteben se letos přihlásilo do Noci kostelů poprvé
a 25 kostelů, farností a sborů dělá Noc kostelů každoročně nepřetržitě už 10 roků od jejího
vzniku v r. 2010. Patří jim velké uznání a dík za vytrvalost a obětavost. Ale svým způsobem to patří
všem těm neznámým, ale nepostradatelným lidem, kteří se zasloužili o krásu letošní Noci kostelů
a o to, aby se nevěřící nebo hledající návštěvníci mohli setkat s tím, co je v kostelích skryté
a k čemu jsou určené – s blízkostí Boží přítomnosti. Pokud se toto splnilo, přinesla Noc kostelů
dobré ovoce. Díky vám všem!
Luboš Nágl, koordinátor Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi

 

6. Včasné nahlášení změny do Katalogu
Do poloviny září (do 15. 9. 2019) prosím laskavě nahlaste (nejlépe písemně či e-mailem) všechny
změny v poštovních i e-mailových adresách a telefonních číslech. (Týká se všech, tedy i důchodců,
řeholníků, jáhnů.)

 

7. Příspěvek k diskusi o genderové problematice
Součástí těchto Akt...


8. Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu
Součástí těchto Akt...

 

9. Příručka Pastorace a katecheze dospělých
Katechetická sekce ČBK vydala příručku č. 43, fialová řada Metodika pro pastoraci a katechezi
dospělých....

 

10. Nabídka pracovních listů a metodik pro výuku náboženství na školní rok 2019/2020
• Pracovní listy:

 

11. Diář arcibiskupství

 

12. Osobní zprávy
a) Jubilea kněží a jáhnů v červenci a srpnu
– podle narození

– podle svěcení

trvalý diakonát

 

b) Ustanovení

 

 

**..**

 

 

__________________________________________________________________________

P. Antonín Hráček
srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červenec a prezentaci Zastav se v tichu.

Navíc připojuji odkazy na:

 • Rozhovor: Martin Jan Stránský: Pozor, IQ dětí se snižuje. A mohou za to sociální sítě.

https://www.youtube.com/watch?v=aoSsbWtDVgg

 • Video: 2016 Rewind: Amazing Places on Our Planet

https://www.youtube.com/embed/ICFQS_jpzFY?rel=0

 • Píseň: Angel

https://www.youtube.com/watch?v=_j13d5eFgQk

 • Web: Slavné dny

https://www.slavne-dny.cz/list

Zastav se v tichu

Přeji a vyprošuji požehnané letní dny.

www.pdvelehrad.cz

 

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC

ADRIENNE VON SPEYR

LUMINA

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2001

 
 1. Bůh neustále člověka formuje, pokud člověk zůstává tvárný jako kus hlíny            a otevřený pro Boží hlas.

 2. V Ježíši Kristu se Bůh zjevil světu, v něm vyslovil své poslední slovo a člověk                  se musí rozhodnout.

 3. Kdo zná plnost světla, nemá žít z úsporných důvodů v šeru.

 4. První krok, abychom se naučili milovat druhé, je: zkus je chápat.

 5. Víra umožňuje křesťanské naději, aby nebyla pouhým očekáváním,                                 ale aby se v každém okamžiku stávala bezprostředním uskutečňováním lásky.

 6. Naplnění života je v tom, že se v okamžiku smrti scvrkne v nic, které uvolní celé místo novému životu.

 7. Smíme-li každý okamžik přenechat prozřetelnosti, pak také víme, že nesmyslné neexistuje.

 8. Naše víra musí být dost silná, aby porozuměla všemu: také nenávisti a nevěře. Pak budeme milovat nenávidějícího i nevěřícího a budeme Boha prosit, aby udělal své.

 9. Možná, že právě lidé, kterých si nejvíce vážíme, potřebují lásku nejvíce.

 10. Čím tajemnější ti Bůh je, tím je ti bližší.

 11. Láska má tak nekonečně možností, že je pozoruhodné umět je všechny pojmout v tomto jednom slově.

 12. Jenom dovedeš-li mlčet, naučíš se mluvit. Co máš říct, může uzrát jen v mlčení.

 13. Tolik milosti je už v křesťanském těle. Dovedeš vytušit, kolik milosti je v duši?

 14. Radost není jenom projev, je především stav, nejiný než pokora a víra.

 15. Na jevišti se člověk učí být jiný. V životě se učí být sám sebou, což se zdá značně těžší: najít své poslání a žít je v jeho nitru.

 16. Vše se dá proměnit na dar. Lásku dáváš pouze, když ji dáváš celou marnotratně.

 17. O jedno tě prosím, Pane: Naplň mou modlitbu tím, co je Tvé, ať moje zahyne,                    a na jeho místo dosaď to své.

 18. Vstoupíš-li do obchodu s určitým úmyslem, chceš koupit něco vhodného. Ale když ti Bůh něco nabízí, jdeš kolem toho bez povšimnutí a odmítavě. Je to snad proto, že na jeho milostech není dost zřetelně napsáno, že jsou docela zdarma?

 19. Chceš se darovat? Raději s tím počkej, nemáš-li sílu darovat se zcela.

 20. Zlá slova obvykle působí rychleji než dobrá. Ale dobrá mnohdy přec jen trvaleji.

 21. S láskou se nedá nic srovnávat, protože čím více miluji Ježíše Krista, tím více                   se z mé lásky uvolňujepro druhé.

 22. Umět trpět a umět milovat je totéž.

 23. Duše, které se pokoušejí žít zcela v Bohu, zakoušejí Boží přítomnost                                      i v nejmenších věcech všedního dne.

 24. Plánovat můžeme jenom to, co se odehrává mimo nás samé. Co se děje v nás, je dar.

 25. Smrt je Božím vynálezem, který nakonec brání hříšníkovi, aby se vzpíral Boží milosti.

 26. Čím více toho prochází našima rukama, tím více doufáme, že budou prázdné, až se objevímepřed Bohem.

 27. Že nám Bůh dal všechno, dozvíme se teprve, až Mu všechno vrátíme.

 28. Velké sestává často z obětování se malému, má-li to tak být dál, o tom rozhoduje Bůh sám.

 29. Mlčení i slovo mají v Pánu stejnou průhlednost, protože Pán není jenom Slovo Otce. Pán právě tak znamená Otcovo mlčení.

 30. Každé křesťanské odříkání, ať už je jakéhokoli druhu, znamená vyslovené ano k něčemu většímu.

 31. Kdo očekává Pána, je si jist jeho přítomností. Připravovat Mu srdce znamená                už Ho mít.

 

 

 

 

_______________________________________________

 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

VELEHRAD, čtvrtek 4. 7. 2019 / 9.00 – 13.30

pro rodiče, pedagogy, sociální pracovníky i pro všechny zájemce o toto téma

plakátek - seminař_2019_A4_2

__________________________________________

 

posílám pozvání na prázdninovou duchovní obnovu, která se bude konat v klášteře sester sv. kříže v Kroměříži od 9. do 12. července 2019 a je určena dívkám ve věku 14 - 17 let. V příloze posílám leták. 

plakát léto 2019

 

______________________________________________

 

XXX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2019 - prosba o pomoc s propagací - Václav a Zdenka Vaculovičovi

 

Motto: Na světě je mnoho co dělat. Vykonej to brzy!

Ludwig van Beethoven

 

V jubilejním XXX. ročníku festivalu půjde o zvýšenou pozornost masmédií na národní i mezinárodní úrovni a především prezentaci města Kroměříže před evropskou veřejností. Festival opětovně obhájil Label EFFE v Bruselu na období 2019 - 2020. Festival je jedna z mála akcí v rámci celého kraje, které se podařilo proniknout do evropských struktur jako plnohodnotný partner – připomínáme, že je to oficiální mínění České hudební rady, MK ČR i širší české národní veřejnosti. Festival přinesl v průběhu třiceti let městu i českému umění mimořádný respekt v zahraničí. Ještě nikdy se tak frekventovaně nepsalo o Kroměříži v art magazínech v Evropě i zámoří

https://www.forfest.cz/international-reviews /. Soudobé umění je vždy nové už svojí podstatou – Kroměříž má dnes vysoký kredit města, kde se dělá nekompromisní, náročná kultura. Toto město má již třicet let silnou a nosnou myšlenku, která otevírá dveře přinejmenším k neobvyklým možnostem zhodnocení v rámci světové kultury.

Zdenka a Václav Vaculovičovi

 

_________________________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

9/6      Brno Contemporary Orchestra / CZ /

Dirigent: Pavel Šnajdr / CZ /

Sólisté: Milan Paľa / SK /- housle, Eliška Honková / CZ / - flétna, Lukáš Daňhel  / CZ/ - klarinet

Robert Hejnar                     Variace pro flétnu a smyčce

            Robert Hejnar                     Lorelei pro housle sólo a smyčce

            Jan Grossmann                 Anima animam invocat

***       Josef Adamík                     Sinfonietta

            Pavel Zemek                       Komorní symfonie č.2 ke cti sv.Františka z Assisi

19.00 – Dóm sv. Václava / Cathedral St. Vaclav OLOMOUC 

 

Brno Contemporary Orchestra / CZ /

(BCO) komorní orchestr, který zahájil svou činnost v roce 2011 v Brně. Orchestr se zaměřil na současnou klasickou hudbu s přesahem do 21. století. Ve svých originálních projektech usiluje o propojení hudby s filmem, výtvarným uměním či architekturou. Zakladatelem, uměleckým vedoucím a šéfdirigentem je Pavel Šnajdr. Jedním z cílů orchestru je podněcovat soudobé skladatele k tvorbě nových děl pro větší obsazení.                                   http://www.bcorchestra.cz/    https://cs.wikipedia.org

 

Plakáty:

FORFEST 2019-bulletin-plak-optimal-v4-orez

Oznamy 2019 - Brno Contemporary Orchestra - opening concert

_________________________________________