Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kalendář diecéze, aktuality na 2020

Přehled:

V liturgickém roce 2019 / 2020

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

ZASVĚCENÉ SVÁTKY

Pohyblivé liturgické dny

Prosebné dny

Národní poutě

Diecézní poutě

Setkání mládeže

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci

Poutě na Svatém Hostýně

Sbírky v r. 2020:

Přehled významných dnů

Modlitba pro den modliteb za církev v Číně

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 

 

 

 

V liturgickém roce 2019 / 2020

Nedělní mešní lekcionář: cyklus A

Feriální lekcionář:
první čtení a responsoriální žalm z 2. ročního cyklu

 

 

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.

 

ZASVĚCENÉ SVÁTKY
Slavnost Narození Páně
Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Církev doporučuje stejně slavit:
Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa, svatého Václava, svatých Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje a Všech svatých.

 

Pohyblivé liturgické dny
1. prosince – 1. neděle adventní
29. prosince – svátek Svaté Rodiny
12. ledna – svátek Křtu Páně
26. února – Popeleční středa
12. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
21. května – slavnost Nanebevstoupení Páně
31. května – slavnost Seslání Ducha Svatého
4. června – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího kněze
7. června – slavnost Nejsvětější Trojice
11. června – slavnost Těla a Krve Páně
19. června – slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
22. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosebné dny
17. – 24. prosince – příprava na vánoční svátky
31. prosince – poděkování a prosba o Boží
pomoc do nového roku
1. ledna – Světový den modliteb za mír
18. – 25. ledna – týden modliteb za jednotu
křesťanů
11. února – Světový den nemocných
25. března – Den modliteb za počatý život
3. května – Den modliteb za povolání
k duchovnímu stavu
17. května – Den modliteb za pronásledo-
vané křesťany ve světě
22. května – začíná devítidenní příprava na
slavnost Seslání Ducha Svatého
24. května – Den modliteb za církev v Číně
24. května – Den modliteb za sděl. prostř.
18. října – Den modliteb za misie

 

Národní poutě
5. července – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
28. září – Stará Boleslav – sv. Václav

 

Diecézní poutě
29. února – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála
6. května – Městská pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
9. května – Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
16. června – Pouť kněží za vlastní
posvěcení – Svatý Hostýn
20. června – Svěcení jáhnů – katedrála
27. června – Svěcení kněží – katedrála

 

Setkání mládeže
4. dubna – Setkání mládeže v děkanátech

 

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání
Olomouc
21. března – Svitavy a Konice
28. března – Olomouc a Přerov
18. dubna – Kyjov a Veselí nad Moravou
25. dubna – Zábřeh a Šumperk
16. května – Vsetín
23. května – Uherské Hradiště
6. června – Zlín a Vizovice
13. června – Šternberk a Hranice
12. září – Uherský Brod
10. října – Kroměříž a Holešov
17. října – Valašské Klobouky
24. října – Vyškov a Prostějov
Zašová
3. října – Valašské Meziříčí

 

Poutě na Svatém Hostýně
22. března – Svatojosefská pouť mužů
25. dubna – Pouť hasičů (XXVII.)
3. května – Pouť bohoslovců za povolání (XIII.)
10. května – Pouť podnikatelů (XVIII.)
17. května – Pouť včelařů (XVIII.)
6. června – Pouť lékařů a zdravotníků (X.)
16. června – Pouť kněží AO za vlastní posvěcení
15. srpna – Titulární slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
16. srpna – Hlavní pouť
22. srpna – Pouť pedagogů (XII.)
23. srpna – Tradiční orelská pouť
29. srpna – Arcidiecézní pouť rodin s dětmi
a dětská pouť na konci prázdnin
5. září – Muklovská pouť (XXVIII.)
6. září – Pouť členů Matice svatohostýnské
10. – 11. října – Dušičková pouť
17. října – Svatohubertská pouť (XXII.)
31. prosince – Děkovná pobožnost na konci roku

 

Sbírky v r. 2020:
23. únor Sbírka Haléř svatého Petra
10. – 11. dubna Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
12. dubna Sbírka na Kněžský seminář AO
3. května Sbírka na křesťanská média
31. května Sbírka na církevní školy v diecézi
18. říjen Sbírka na misie
8. listopad Sbírka na Charitu

 

Přehled významných dnů
Na přání České biskupské konference se připojuje k liturgickému kalendáři tento přehled významných dnů, na které by se mělo pamatovat i v životě církevních spole-čenství:
1. ledna Světový den modliteb za mír
31. ledna Světový den pomoci malomocným
11. února Světový den nemocných
22. února Celosvětový svátek skautek
21. března Mezinárodní den boje za odstranění
rasové diskriminace
25. března Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
7. dubna Světový den zdraví
10. května Svátek matek
12. května Mezinárodní den ošetřovatelek
25. května Mezinárodní den ztracených dětí
1. června Mezinárodní den dětí
5. června Světový den životního prostředí
26. června Mezinárodní den boje proti narkomanii
22. srpna Mezinárodní den obětí nábožen. násilí
8. září Mezinárodní den gramotnosti
16. září Den církevních škol
20. září Mezinárodní den neslyšících
21. září Mezinárodní den míru
1. října Mezinárodní den hudby
16. října Světový den výživy
13. listopadu Mezinárodní den nevidomých
15. listopadu Světový den chudých
Den Bible
17. listopadu Mezinárodní den studentstva
1. prosince Světový den boje proti AIDS
10. prosince Den lidských práv

 

 

Modlitba pro den modliteb za církev v Číně
(24. května)

Ó nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Še-šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu.
Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmo-nického soužití mezi všemi občany.
Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své „ano“, svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela a při-pustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít. Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře při-jímají a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby v nejtem-nějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.
Naše Paní ze Še-Šan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. V sousoší nad oltářem v Še-Šan zvedáš svého Syna do výše a nabízíš jej světu s náručí otevřenou v gestu lásky. Pomáhej čínským katolíkům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována.
Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky. Amen.
(Benedikt XVI.)

 

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odměňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, klečíme zde před tvým oltářem a chceme ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, již tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší.
Vzpomínáme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a pro-síme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné dostiučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili z cesty spásy a zatvrdili se v nevěře, nechtějí následovat tebe jako svého pastýře a vůdce, nebo se zpronevěřili křestnímu slibu, odhodili sladké jho tvého zákona.
Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veš-keré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svatým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, konečně i veřejných hříchů národů, které se protiví právům Církve tebou založené a jejímu učitelskému úřadu. Kéž bychom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví!
Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž dostiučinění, které jsi kdysi na kříži obětoval svému Otci a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svatých a zbožných věřících.
Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných, stejně jako i všechny lhostejnosti ke tvé nesmírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachováváním přikázání tvého evangelia, zejména přikázání lásky. Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi a co nejhojněji tě následovali.
Přijmi od nás, nejdobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Panny Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného dostiučinění, dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom tobě až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do oné vlasti, kde s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

 

 

 

 

 

Pastorační kalendář arcidiecéze – rok 2019

5. 7. pá Národní pouť – sv. Cyril a Metoděj – Velehrad
13. – 18. 8. út – ne Celostátní setkání animátorů – Chotěboř
31. 8. so Arcidiecézní pouť rodin – Svatý Hostýn
12. 9. čt v 9.30 Porada děkanů – Olomouc
28. 9. so v 10.00 Pouť ke sv. Václavovi – katedrála
5. 10. so Misijní kongres – Kroměříž
15. 10. út v 9.30 Kněžský den – AKS
17. 10. čt v 9.30 Kněžská rada a sbor konzultorů – AO
24. 10. čt v 9.30 Pastorační rada – AO
3. – 5. 11. ne – út Porada děkanů – Svatý Hostýn
11. – 14. 11. po – čt Národní pouť do Říma (sv. Anežka)
21. 11. čt v 14.00 Ekonomická rada – AO
11. 12. st v 8.30 Duchovní obnova pro Kurii – AKS

 

 

ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ

pod mocnou ochranou

SVATÉHO VÁCLAVA

knížete a mučedníka,

hlavního patrona metropolitního chrámu

 1. celé arcidiecéze

a

SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE,

biskupa,

apoštolů Moravy, patronů Evropy

sv. Kristýna a druhů, mučedníků sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka sv. Víta, mučedníka sv. Prokopa, opata a vyznavače sv. Korduly, panny a mučednice sv. Ludmily, vdovy a mučednice sv. Pavlíny, panny a mučednice

spolupatronů metropolitního chrámu a celé arcidiecéze

 

 

 

V liturgickém roce 2018 / 2019

Nedělní mešní lekcionář: cyklus C

Feriální lekcionář: první čtení a responsoriální žalm z 1. ročního cyklu

 

 

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

 1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
 2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
 3. Přijmout svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
 5. Přispívat církvi na její potřeby.

 

 

ZASVĚCENÉ SVÁTKY

Slavnost Narození Páně Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Církev doporučuje stejně slavit:

Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svátého Josefa, svátého Václava, svátých Petra a Pavla, svátých Cyrila a Metoděje a Všech svátých.

 

 

POSTY

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu:

zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.

Celá postní doba je časem kající praxe církve.

Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň 1 hodinu.

(Rozhodnutí ČBK o pateru církevních přikázáních, za­svěcených svátcích a postech ze dne 4. 7. 2005)

 

 

Pohyblivé liturgické dny

2. prosince - 1. neděle adventní

30.            prosince      - svátek Svaté Rodiny

13.            ledna  - svátek Křtu Páně

6. března -   Popeleční středa

21.            dubna -        slavnost Zmrtvýchvstání Páně

30. května -  slavnost Nanebevstoupení Páně

29. června -  slavnost Seslání Ducha Svatého

13.            června         —     svátek Ježíše Krista, Nej vyššího kněze

 1. června -   slavnost Nejsvětější Trojice 20.         června        -        slavnost Těla a Krve Páně

28. června -  slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova

24. listopadu -     slavnost Ježíše Krista Krále

Prosebné dny

 1. - 24. prosince - příprava na vánoční svátky

31. prosince - poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

 1. ledna - Světový den modliteb za mír
 1. -25. ledna - týden modliteb za jednotu

křesťanů

 1. února - Světový den nemocných
 1. března - Den modliteb za počatý život
 1. května - Den modliteb za povolání

k duchovnímu stavu 24. května - Den modliteb za církev v Číně

 1. května - Den modliteb za pronásledo­

vané křesťany ve světě 31. května - začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

 1. června - Den modliteb za média 20. října - Den modliteb za misie

 

 

Národní poutě

5. července - Velehrad - sv. Cyril a Metoděj

 1. září - Stará Boleslav - sv. Václav

 

 

Diecézní poutě

9. března - Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu - katedrála 4. května - Diecézní pouť ke sv. Janu

Sarkandrovi v katedrále v Olomouc

18. června - Svatý Hostýn - Pouť kněží za vlastní posvěcení

22. června - Svěcení jáhnů - katedrála

 1. června - Svěcení kněží - katedrála

Setkání mládeže

 1. dubna - Arcidiecézní setkání mládeže

 

 

 

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání Olomouc

 1. května - Svitavy a Konice
 1. května - Olomouc a Přerov

13. července- Kroměříž a Holešov

7. září - Vyškov a Prostějov

12. října - Šternberk a Hranice

 1. října - Zábřeh a Šumperk

 

Velehrad

23.                března -   Kyjov a Veselí nad Moravou

6. dubna -   Zlín a Vizovice

11.           května -        Valašské Klobouky

1. června -   Vsetín

15.                června -   Uherský Brod

21.           září      -        Uherské Hradiště

 1. října   -   Valašské Meziříčí

 

 

Poutě na Svatém Hostýne:

 1. března - Svatojosefská pouť mužů 27. dubna - Pouť hasičů (XXVI.)

5. května   - Pouť bohoslovců za povolání (XII.)

12.           května - Pouť podnikatelů (XVII.)

19.           května - Pouť včelařů (XVII.)

8. června    - Pouť lékařů a zdravotníků (IX.)

 1. června  - Pouť kněží AO za vlastní posvěcení 15.     srpna - Titulární slavnost Nanebevzetí

Panny Marie

 1. srpna - Pouť pedagogů (XI.)
 2. srpna - Hlavní pouť

25. srpna - Tradiční orelská pouť 31. srpna - Arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin 1. září - Pouť členů Matice svatohostýnské 7. září - Muklovská pouť (XXVII.)

12. - 13. října - Dušičková pouť

 1. října - Svatohubertská pouť (XX.)

31. prosince - Děkovná pobožnost na konci roku

 

 

 

První patky v měsíci:

Votivní mše je dovolena i bez účasti lidu:

 1. února, 1. března, 2. srpna, 6. září.

Votivní mše je dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí:

 1. prosince, 4. ledna. 7. června, 4. října.

Votivní mše není dovolena:

 1. dubna, 3. května, 5. července, 1. listopadu.

 

 

Sbírky v r. 2019:

 1. únor         Koná se sbírka Haléř svátého Petra
 1. - 20. dubna    Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
 1. 1. dubna Sbírka na Kněžský seminář AO
 1. května    Sbírka na křesťanská média

9. červen    Sbírka na církevní školy v diecézi

 1. říjen        Sbírka na misie 17. listopad        Sbírka na Charitu

 

 

Výročí papeže, diecézního biskupa a vlastního kněžského svěcení

 1. den výročí volby papeže, ve výroční den jmenování nebo svěcení nebo přeložení diecézního biskupa a v den výročí vlastního kněžského svěcení má být do přímluv zařazena vhodná zmínka o těchto výročích.

 

Duchovní cvičení na Velehradě 2019
10. 2. – 15. 2. Kněžské exercicie Mons. Vojtěch Šíma
22. 9. – 27. 9. Kněžské exercicie Mons. Pavel Posád
13. 10. – 18. 10. Kněžské exercicie P. Jacques Philippe
20. 10. – 25. 10. Kněžské exercicie P. Vojtěch Kodet OCarm
3. 11. – 8. 11. Kněžské exercicie P. Józef Augustyn SJ
17. 11. – 22. 11. Kněžské exercicie P. Vojtěch Kodet OCarm
25. 1. – 27. 1. Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti P. Vítězslav Řehulka
8. 3. – 10. 3. Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské P. Lev Eliáš
12. 3. – 15. 3. Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity Mons. Bohumír Vitásek
13. 3. – 16. 3. Postní duchovní obnova pro všechny P. Miloslav Kabrda SDB
18. 3. – 20. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty Mons. Vojtěch Šíma
22. 3. – 24. 3. Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství P. Libor Churý
25. 3. – 27. 3. Postní duchovní obnova pro seniory Centrum pro rodinný život Olomouc
29. 3. – 31. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty P. Jan Szkandera
5. 4. – 7. 4. Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel Mons. Vojtěch Šíma
11. 4. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity Mons. Vojtěch Šíma
10. 5. – 12. 5 DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě P. Marián Pospěcha
23. 5. – 26. 5. Duchovní obnova pro všechny P. Pavel Hofírek
30. 5. – 2. 6. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Vojtěch Šíma
3. 6. – 6. 6. Duchovní obnova pro všechny (pořádá Česká republika pro Ježíše) P. Dušan Monček
23. 6. – 29. 6. Duchovní cvičení pro řeholní sestry P. Adam Rucki
21. 7. – 25. 7. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Aleš Opatrný
25. 7. – 28. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky Mons. Aleš Opatrný
4. 8. – 7. 8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety P. Jan Gacík SDB
18. 8. – 22. 8. Duchovní cvičení pro všechny, téma: Boží slovo v životě křesťana Mons. Josef Žák
25. 8. – 30. 8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ
4. 9. – 7. 9. Duchovní cvičení pro všechny P. Miloslav Kabrda SDB
11. 10. – 13. 10. Víkend pro seniory Centrum pro rodinný život Olomouc
8. 11. – 10. 11. Duchovní obnova pro všechny P. Pavel Hofírek
28. 11. – 1. 12. Adventní duchovní cvičení Mons. Vojtěch Šíma
1. 12. – 5. 12. Adventní duchovní cvičení P. Antonín Dąbrowski OFM
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.stojanov.cz.
Kontaktní údaje:
Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad,
e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel.: 572 571 420, 733 741 896.

 

 

Přehled významných dnů

Na přání České biskupské konference se připojuje k liturgickému kalendáři tento přehled významných dnů, na které by se mělo pamatovat i v životě církevních spole­čenství:

1. ledna Světový den modliteb za mír

31. ledna Světový den pomoci malomocným

 1. února Světový den nemocných
 1. února Celosvětový svátek skautek

21. března Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace

25. března Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

 1. dubna Světový den zdraví
 1. května Svátek matek
 1. května Mezinárodní den ošetřovatelek
 1. května Mezinárodní den ztracených dětí

1. června Mezinárodní den dětí

5. června Světový den životního prostředí

 1. června Mezinárodní den boje proti narkomanii
 1. září Mezinárodní den gramotnosti
 2. 16. září Den církevních škol

21. září Mezinárodní den míru

 1. září Mezinárodní den neslyšících
 2. 1. října Mezinárodní den hudby
 1. října Světový den výživy
 1. listopadu Mezinárodní den nevidomých
 1. listopadu Mezinárodní den studentstva
 2. 1. prosince Světový den boje proti AIDS

10. prosince Den lidských práv

 

Modlitba pro den modliteb za církev v Číně (24. května)

O nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Se-šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu.

Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmo­nického soužití mezi všemi občany.

Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své „ano“, svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela a při­pustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít. Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře při­jímají a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby v nej tem­nějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.

Naše Paní ze Še-Šan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit

o   Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. V sousoší nad oltářem v Še-Šan zvedáš svého Syna do výše a nabízíš jej světu s náručí otevřenou v gestu lásky.

Pomáhej čínským katolíkům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována.

Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky. Amen.

(Benedikt XVI.)

 

 

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odmě­ňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, klečíme zde před tvým oltářem a chceme ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, již tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší.

Vzpomínáme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a pro­síme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné dostiučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili z cesty spásy a zatvrdili se v nevěře, nechtějí následovat tebe jako svého pastýře a vůdce, nebo se zpronevěřili křestnímu slibu, odhodili sladké jho tvého zákona.

Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veš­keré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svátým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctí vání hroznými svatokrádežemi, konečně

 1. veřejných hříchů národů, které se protiví právům Církve tebou založené a jejímu učitelskému úřadu. Kéž bychom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví!

Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž dostiučinění, které jsi kdysi na kříži obětoval svému Otci a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svátých a zbožných věřících.

Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných, stejně jako i všechny lhostejnosti ke tvé nesmírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachováváním přikázání tvého evangelia, zejména přikázání lásky. Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi a co nejhojněji tě následovali.

Přijmi od nás, nej dobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Panny Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného dostiučinění, dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom tobě až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do oné vlasti, kde s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.