Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kalendář diecéze, aktuality na 2020

Přehled:

V liturgickém roce 2019 / 2020

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

ZASVĚCENÉ SVÁTKY

Pohyblivé liturgické dny

Prosebné dny

Národní poutě

Diecézní poutě

Setkání mládeže

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci

Poutě na Svatém Hostýně

Sbírky v r. 2020:

Přehled významných dnů

Modlitba pro den modliteb za církev v Číně

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 

 

 

 

V liturgickém roce 2020

Nedělní mešní lekcionář: cyklus A

Feriální lekcionář:
první čtení a responsoriální žalm z 2. ročního cyklu

 

 

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.

 

ZASVĚCENÉ SVÁTKY
Slavnost Narození Páně
Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Církev doporučuje stejně slavit:
Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa, svatého Václava, svatých Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje a Všech svatých.

 

Pohyblivé liturgické dny
1. prosince – 1. neděle adventní
29. prosince – svátek Svaté Rodiny
12. ledna – svátek Křtu Páně
26. února – Popeleční středa
12. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
21. května – slavnost Nanebevstoupení Páně
31. května – slavnost Seslání Ducha Svatého
4. června – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího kněze
7. června – slavnost Nejsvětější Trojice
11. června – slavnost Těla a Krve Páně
19. června – slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
22. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosebné dny
17. – 24. prosince – příprava na vánoční svátky
31. prosince – poděkování a prosba o Boží
pomoc do nového roku
1. ledna – Světový den modliteb za mír
18. – 25. ledna – týden modliteb za jednotu
křesťanů
11. února – Světový den nemocných
25. března – Den modliteb za počatý život
3. května – Den modliteb za povolání
k duchovnímu stavu
17. května – Den modliteb za pronásledo-
vané křesťany ve světě
22. května – začíná devítidenní příprava na
slavnost Seslání Ducha Svatého
24. května – Den modliteb za církev v Číně
24. května – Den modliteb za sděl. prostř.
18. října – Den modliteb za misie

 

Národní poutě
5. července – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
28. září – Stará Boleslav – sv. Václav

 

Diecézní poutě
29. února – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála
6. května – Městská pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
9. května – Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
16. června – Pouť kněží za vlastní
posvěcení – Svatý Hostýn
20. června – Svěcení jáhnů – katedrála
27. června – Svěcení kněží – katedrála

 

Setkání mládeže
4. dubna – Setkání mládeže v děkanátech

 

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání
Olomouc
21. března – Svitavy a Konice
28. března – Olomouc a Přerov
18. dubna – Kyjov a Veselí nad Moravou
25. dubna – Zábřeh a Šumperk
16. května – Vsetín
23. května – Uherské Hradiště
6. června – Zlín a Vizovice
13. června – Šternberk a Hranice
12. září – Uherský Brod
10. října – Kroměříž a Holešov
17. října – Valašské Klobouky
24. října – Vyškov a Prostějov
Zašová
3. října – Valašské Meziříčí

 

Poutě na Svatém Hostýně
22. března – Svatojosefská pouť mužů
25. dubna – Pouť hasičů (XXVII.)
3. května – Pouť bohoslovců za povolání (XIII.)
10. května – Pouť podnikatelů (XVIII.)
17. května – Pouť včelařů (XVIII.)
6. června – Pouť lékařů a zdravotníků (X.)
16. června – Pouť kněží AO za vlastní posvěcení
15. srpna – Titulární slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
16. srpna – Hlavní pouť
22. srpna – Pouť pedagogů (XII.)
23. srpna – Tradiční orelská pouť
29. srpna – Arcidiecézní pouť rodin s dětmi
a dětská pouť na konci prázdnin
5. září – Muklovská pouť (XXVIII.)
6. září – Pouť členů Matice svatohostýnské
10. – 11. října – Dušičková pouť
17. října – Svatohubertská pouť (XXII.)
31. prosince – Děkovná pobožnost na konci roku

 

Sbírky v r. 2020:
23. únor Sbírka Haléř svatého Petra
10. – 11. dubna Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
12. dubna Sbírka na Kněžský seminář AO
3. května Sbírka na křesťanská média
31. května Sbírka na církevní školy v diecézi
18. říjen Sbírka na misie
8. listopad Sbírka na Charitu

 

Přehled významných dnů
Na přání České biskupské konference se připojuje k liturgickému kalendáři tento přehled významných dnů, na které by se mělo pamatovat i v životě církevních spole-čenství:
1. ledna Světový den modliteb za mír
31. ledna Světový den pomoci malomocným
11. února Světový den nemocných
22. února Celosvětový svátek skautek
21. března Mezinárodní den boje za odstranění
rasové diskriminace
25. března Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
7. dubna Světový den zdraví
10. května Svátek matek
12. května Mezinárodní den ošetřovatelek
25. května Mezinárodní den ztracených dětí
1. června Mezinárodní den dětí
5. června Světový den životního prostředí
26. června Mezinárodní den boje proti narkomanii
22. srpna Mezinárodní den obětí nábožen. násilí
8. září Mezinárodní den gramotnosti
16. září Den církevních škol
20. září Mezinárodní den neslyšících
21. září Mezinárodní den míru
1. října Mezinárodní den hudby
16. října Světový den výživy
13. listopadu Mezinárodní den nevidomých
15. listopadu Světový den chudých
Den Bible
17. listopadu Mezinárodní den studentstva
1. prosince Světový den boje proti AIDS
10. prosince Den lidských práv

 

 

Modlitba pro den modliteb za církev v Číně
(24. května)

Ó nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Še-šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu.
Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmo-nického soužití mezi všemi občany.
Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své „ano“, svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela a při-pustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít. Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře při-jímají a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby v nejtem-nějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.
Naše Paní ze Še-Šan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. V sousoší nad oltářem v Še-Šan zvedáš svého Syna do výše a nabízíš jej světu s náručí otevřenou v gestu lásky. Pomáhej čínským katolíkům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována.
Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky. Amen.
(Benedikt XVI.)

 

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odměňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, klečíme zde před tvým oltářem a chceme ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, již tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší.
Vzpomínáme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a pro-síme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné dostiučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili z cesty spásy a zatvrdili se v nevěře, nechtějí následovat tebe jako svého pastýře a vůdce, nebo se zpronevěřili křestnímu slibu, odhodili sladké jho tvého zákona.
Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veš-keré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svatým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, konečně i veřejných hříchů národů, které se protiví právům Církve tebou založené a jejímu učitelskému úřadu. Kéž bychom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví!
Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž dostiučinění, které jsi kdysi na kříži obětoval svému Otci a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svatých a zbožných věřících.
Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných, stejně jako i všechny lhostejnosti ke tvé nesmírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachováváním přikázání tvého evangelia, zejména přikázání lásky. Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi a co nejhojněji tě následovali.
Přijmi od nás, nejdobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Panny Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného dostiučinění, dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom tobě až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do oné vlasti, kde s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.