Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka – červenec 2021

 

plakáty pro stažení:

1 Pouť rodin - plakát

Svatoludmilská pouť Tetín - plakát

setkání prvokomunikantů -velký

Budapešť-MEK 12.9.2021

Budapešt MEK_10.-12.9.2021

 

 Slovo biskupa
Milí spolubratři, nezadržitelný čas nám opět přinesl letní měsíce a s tím pro mnohé i dny zaslou- ženého odpočinku. S vděčností Pánu za 3 nové jáhny, budoucí novokněze i za 5 letošních novokněží musíme však i nadále spojovat naléhavé prosby za nová kněžská povolání, protože ve druhém roč- níku máme jednoho bohoslovce, ve třetím dva, ve čtvrtém nikoho a v pátém jednoho. Výzva našeho Pána: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň,“ nám dává naději, ale činí to závis- lé i na našich vytrvalých prosbách. Možno vzpomenout i na onu neodbytnou vdovu z podobenství o soudci. Pamatujme tedy osobně i ve farnostech při růženci, při mši svaté i při adoracích na tuto velkou věc pro celou naši arcidiecézi. S vděčností za modlitby také za nás biskupy ze srdce žehná
+ Antonín

Poděkování za sbírku Svatopetrský haléř

Ze Státního sekretariátu státu Vatikán obdržel otec arcibiskup Jan poděkování za sbírku Svato- petrský haléř, která činila 3 706 134 Kč. Z poděkování citujeme: „Papež František upřímně děkuje za toto gesto církevního společenství a velkorysé solidarity s jeho univerzální službou, a zatímco prosí o modlitbu za jeho osobu, rád posílá apoštolské požehnání Vám, kněžím, řeholníkům a věří- címu lidu této diecéze a na přímluvu blahoslavené Panny Marie vyprošuje veškeré dobro od Pána.“

+ Edgar Pena Parra

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti
Ve dnech 5.–12. září 2021 se bude konat 52. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapeš- ti. V elektronické příloze naleznete nabídku jednodenní a třídenní pouti. Více informací naleznete na webových stránkách: Modleme se za Mezinárodní eucharistický kongres – Církev.cz (cirkev.cz)
 
Pastorační směrnice pro slavení Světového dne mládeže
v místních církvích Desítky let se mladé generace setkávají s biskupy v diecézích a slaví Světový den mládeže na diecézní úrovni. Papež František schválil 22. dubna 2021 nový dokument, který reflektuje důležitost a význam diecézního dne mládeže, zve ke společnému zapojení a doprovázení mladých lidí. Zasíláme vám odkaz na tento dokument. Prosíme o prostudování, o jeho šíření (pastorační rady, misijní skupiny, evangelizační skupiny, modlící se skupiny apod.) a hledání možností, jak se do společného slavení Světového dne mládeže zapojit. Celá záležitost není jen úkolem diecézních center mládeže, ale každého věřícího, každé farnosti, každé řehole či hnutí, spolku nebo jiné organizace v dané diecézi.
Přiložme ruce k Božímu dílu, ať metodou synodality vytváříme podmínky, kdy mladí zakusí živou víru, opravdové svědectví a dobrou formaci pro své osobní rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Své návrhy, postřehy zasílejte jednotlivým místním diecézním centrům mládeže.
Za modlitby, doprovázení mladých, za hledání a vytváření nových pastoračních cest děkuje
otec Kamil Strak a celá Sekce pro mládež ČBK
 
Arcidiecézní setkání prvokomunikantů
Každoročně hledáme způsoby, jak děti, které přicházejí k prvnímu svatému přijímání, motivovat a podporovat na jejich další cestě s Ježíšem v eucharistii. Jako jednu z možných podpor připravuje katechetické centrum Arcidiecézní setkání prvokomunikantů, které je určeno dětem, které přijaly první svaté přijímání na jaře 2021 nebo je přijmou na podzim 2021. Setkání se uskuteční na podzim, v pátek 1. 10. 2021 v Olomouci v katedrále.
PROGRAM
od 9.30 předprogram
10.00 mše sv. (celebruje Mons. Jan Graubner)
11.30 – 13.30 hry v prostoru kolem katedrály
13.30 společný závěr v katedrále
Přihlašování počtu dětí bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře – který Vám spolu s podrobnějšími informacemi včas pošleme na farní e-mailovou adresu – v termínu od 1. do 20. září.
P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
Arcidiecézní pouť rodin
Každoročně se na Svatém Hostýně koná velká pouť rodin z celé naší arcidiecéze. Na tuto pouť zveme všechny, kteří s námi chtějí Bohu děkovat a prosit za rodiny. V sobotu 28. srpna v 10.15 hod. začneme slavnou mší svatou na venkovním pódiu, kterou bude sloužit Mons. Jan Graubner. Po pře- stávce na oběd se mohou děti těšit na loutkové divadlo, na stanovištích poutního areálu pro ně bu- dou připravené hry a úkoly zaměřené na svatého Josefa. Manželé si mohou projít cestu manželů.
Během dne bude možnost přijmout svátost smíření, adorace bude probíhat v kapli svatého Josefa a také se za rodiny pomodlíme růženec. V 15 hodin budou litanie ke sv. Josefovi, zasvěcení rodin a pouť zakončíme požehnáním.
P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
 
Semináře Vstupy do škol s náboženskými tématy
Ze známých důvodů jsme letos nemohli konat klasické semináře pro naše lektory v programu Vstupy do škol s náboženskými tématy. Zkusili jsme proto novou formu vzdělávání, a to webináře.
V prvním pololetí školního roku jsme uskutečnili celkem tři a na závěr jsme požádali účastníky o zhodnocení. Z něho vyplynulo, že většina preferuje právě tuto formu vzdělávání. Samotná účast to také potvrzovala, protože byla mnohem větší než na klasických seminářích. Proto jsme se roz- hodli takto pokračovat i v dalším školním roce. Na první pololetí máme připravené semináře s té- maty sv. Václav, Dušičky a Halloween a Poselství křesťanských svátků.
První z webinářů, „Svatý Václav a jeho přínos pro náš národ“, se uskuteční 7. 9. 2021 od 17 do 19 ho- din. ... . ...
Mgr. Helena Polcrová, centrum pro školy
 
Kurzy ČBK
– na konci léta již opět i prezenčně Zveme Vás na letní termíny našich úspěšných seminářů a školení, po delší době opět prezenčně.
Vítáni jsou všichni kněží, jáhni, řeholníci, ale také laici ve službách církve včetně zaměstnanců Charit.
Přihlašujte se na vzdelavani@cirkev.cz.
Kompletní nabídku a obsah kurzů najdete na www.cirkev.cz/vzdelavani. Těšíme se na Vás! Kontaktní osoba: pulkrabkova@cirkev.cz.
PhDr. Kateřina Pulkrábková

Nabídka pracovních listů a metodik

pro výuku náboženství na školní rok 2021/2022 Všechny pracovní listy i metodiky si můžete objednat na adrese: Matice cyrilometodějská s. r. o., Wurmova 9, 779 00 Olomouc 

 

************************************************************

Myšlenky na měsíc červenec

P. Antonín

Milí ,

srdečně vás zdravím a posílám duchovní myšlenky na měsíc červenec a prezentaci Ptáci našich zahrad.

Navíc připojuji odkazy na:

  • ROZHOVOR: Hyde Park Civilizace o cirkadiánních rytmech – Satchin Panda

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/221411058090508/

  • WEB: Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou

https://rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila/

  • PÍSEŇ: Děkuji – Anežka Hradilová

https://www.youtube.com/watch?v=CsjsPYWnTOA

Přeji a vyprošuji požehnané letní dny.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC

FRANCISCO FERNÁNDER - CARVAJAL
ROZMLUVY S BOHEM
(1. – 7. týden mezidobí)
Vydalo nakladatelství Paulínky 2012
1. Skrze naši práci a plnění povinností nás Ježíš zve k následování a vybízí nás, abychom
jej postavili do středu své existence, abychom mu sloužili v díle evangelizace světa.
1. Když dnes budeme v blízkosti svatostánku, nezapomeňme Ježíši povědět o přátelích,
které k němu toužíme dovést, aby je uzdravil.
2. Radost je jednou z nejmocnějších zbraní na tomto světě: uklidňuje, odzbrojuje,
podmaňuje, přitahuje.
3. Bez modlitby by byl křesťan jako rostlina bez kořenů, která zakrátko uschne bez
možnosti vydat plody.
4. Naše přátelství s Kristem by mělo být den ze dne hlubší a upřímnější. Snažme se proto
vyhýbat jakémukoliv dobrovolnému hříchu a uchovávat si srdce pro Boha.
5. Kristus nás očekává denně ve svátosti Eucharistie. Když přistoupíme ke svatostánku,
nalezneme ho tam. Tato úžasná Ježíšova přítomnost by měla denně obnovovat náš
život.
6. Pro křesťana, který žije s Bohem, má být práce modlitbou. Práce život modlitby nejenže
neochromuje, ale stává se jejím motorem.
7. Všímejme si Božího Syna při jeho práci a často se ptejme: „ Co by Ježíš udělal na mém
místě?“
8. Pokud křesťan skutečně následuje Krista, nemůže být uzavřený sám do sebe,
nevšímavý a netečný k tomu, co se děje v jeho okolí.
9. Jednou z hlavních příčin vysoké hodnoty časté svaté zpovědi je skutečnost, že když ji
konáme dobře, je zcela vyloučeno, že bychom se dostali do stavu vlažnosti.
10. Zvykni si každou osobu, se kterou jednáš, poroučet pod ochranu jejího anděla
strážného, aby se jeho pomocí stala dobrou, věrnou a radostnou. Komunikace pak
bude snadnější.
11. Nikdo nedává, co nemá. Abychom mohli předávat nauku Církve, je v první řadě třeba ji
v sobě mít.
12. Díky naslouchání Božímu slovu a jeho přijetí člověk dokáže pochopit sám sebe a dát
svému životu smysl.
13. Pán z nás chce mít svaté v pravém slova smyslu, uprostřed našich povinností, svaté,
kteří se vyznačují svatostí radostnou a přitažlivou, vedoucí druhé k setkání s Kristem.
14. Věrnost Bohu se pěstuje den ode dne, obvykle ve věcech zdánlivě málo významných,
v drobných povinnostech každého dne.
15. I my máme jednat jako apoštolové – denně odpovídat na milosti, které dostáváme, být
každý den věrný. Tak dojdeme cíle, kde nás očekává Kristus.
16. Čím jsme Bohu blíž, tím větší máme účast na jeho lásce a životě; čím víc porosteme
v Božím synovství, tím bude naše radost větší a citelnější.
17. Ve světle Kristova kříže není místo pro strach z bolesti, protože chápeme, že v bolesti
se projevuje láska: láska skutečná, naše láska k Bohu a ke všem lidem.
18. Pros Pána, abys byl stále dobrým kořením v životě ostatních.
19. Prosme usilovně Pána, abychom u lidí ve svém okolí vždy viděli především to dobré,
dokážeme jim tak odpustit jejich chyby a pomůžeme jim je překonat.
20. Každý věřící, který plní Boží vůli, je bratrem Kristovým, protože se připodobňuje tomu,
který vždy konal Otcovu vůli.
21. Toto je klíč ke dveřím do království nebeského: Ten, kdo plní vůli mého nebeského
Otce…ten vejde.
22. Když zjistíme, že Bůh od nás něco žádá, máme to učinit ochotně a s radostí.
23. Bůh zasévá do všech. Každému člověku uděluje pomoc potřebnou k jeho spáse.
24. Tomu, kdo se snaží a je horlivý, bude od Boha dána veškerá pomoc. Avšak tomu, kdo
nemá lásku ani horlivost, neudělí Bůh nic.
25. Vnitřní život je určen k růstu, stejně jako láska: Pokud řekneš dost, jsi uvnitř mrtev.
26. Naše slabosti nám pomáhají hledat Boží milosrdenství, být pokorní. Větší pokora je ku
prospěchu všem ostatním ctnostem.
27. Kdo nedýchá, zemře udušením. Kdo nepřijímá poslušně milost, kterou Bůh neustále
uděluje, zemře udušením duchovním.
28. Pán počítá s neúspěchy, ale také očekává v průběhu našeho života mnoho malých
vítězství. Dosáhneme jich pokaždé, když zachováme věrnost vnuknutím a podnětům
Ducha Svatého.
29. Přátelství, pokud je opravdové, se upřímným napomenutím prohlubuje a zušlechťuje.
30. Budeš-li muset opravovat chyby, čiň tak s láskou, ve vhodnou chvíli, aniž bys druhého
ponížil, a se snahou poučit se a zlepšit v tom, co u druhých opravuješ.