Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka – červen 2021

 

 

Pastorační plán Arcidiecéze olomoucké

Setkání ministrantů 2021

Modlitba za setkání ministrantu

kurz Katecheze Dobrého pastýře, který proběhne u nás ve Zlíně

Plakát Antiochia 2021

2021-S řeholníky v Tatrách vylet

Příloha e č. 2 Duchovní obnova pro zdravotníky-Zlín-1

Příloha e č. 1 Duchovní obnova pro zdravotníky-Olomouc-1

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ RODIN se sv. Ludmilou

Duchovni cviceni pro muze Plakátek VIA 2021

Vyberove rizeni reditelky -  - Prerov

DUŠE SLOVÁCKA PLAKÁT 2021

AntoninekPlakat-2021 (1)

Vyzva vsem farnostem MEK 2021 Budapest EUCHARISTICKY KONGERS

Modlitba MEK 2021

 

 

 

Slovo arcibiskupa
     Drazí bratři, dnes, kdy píšu tyto řádky, bylo zveřejněno rozhodnutí papeže Františka o svolání biskupské synody, která bude mít několik kol. Do jejího přípravného procesu se mají zapojit všechny diecé-ze, biskupské konference a světadíly. Zatím nemáme pravidla a otázky. Zahájení bude letos v říjnu.  Bude se od nás všech žádat společná práce.
My se o ni nějak pokoušíme už delší čas. V současné době máme za úkol zpracovat diecézní pastorační plán pro vlastní farnost. Vím, že nejde o snadný úkol. Stále taky opakuji, že nejde o dokonalé dílo, ale o společnou práci, při níž vyloučíme postoje, že u nás to nejde, nebo že zadá- ní mělo být nějaké jiné. Hledejte, prosím, s farními radami odpovědi na otázky: Co z toho je pro nás nej aktuálnější? Co to od nás vyžaduje? Jaké kroky uděláme jako první? Aspoň část je třeba mít do prázdnin, jak bylo zadáno. A to i v tom případě, že by se měnil kněz. Nový kněz není vázán žádnými závěry, protože ty nebudou hotové, ale může rychleji navázat na rozpracovaný materiál.
Moc děkuji za ochotu ke spolupráci. Pomůže nám nově se rozběhnout po pandemii.
arcibiskup Jan

Pouť kněží za vlastní posvěcení

    Drazí bratři, dne 8. června prožijeme naši pravidelnou pouť kněží za vlastní posvěcení. Zvu všechny, kte- rým to zdraví dovolí; sejdeme se v 9 hodin v Bystřici pod Hostýnem u hřbitova. Komu to zdravot- ní důvody nedovolují, může samozřejmě vyjet k bazilice autem. Mše sv. bude začínat v 11.15 ho- din a hned po mši sv. bude krátká adorace.
arcibiskup Jan

Dary církvi

    Upozorňujeme na jednu z coronavirových výjimek v oblasti daní. Pro rok 2021 je možnost od- počitatelné položky daru církvi do 10% základu daně fyzických i právnických osob mimořádně zvý- šena na 30%. Upozorněte na to věřící i případné dárce a také sami na to mysleme při našich darech.
arcibiskup Jan
 
Národní pouť na Velehradě
     Letošní Národní pouť na Velehradě se bude konat v pondělí 5. července (dle aktuální epidemio- logické situace). Hlavní mše svatá bude na nádvoří v 10.30 hod. a bude přenášena Českou televi- zí a Českým rozhlasem. Pouť bude zahájena už v předvečer svátku Modlitbou za vlast v bazilice a po ní následuje Večer lidí dobré vůle. Letošní pouť bude provázet řada výstav, např. k výročí ar- cibiskupa Antonína Cyrila Stojana, představení aktivit Charity ČR a další.
Josef Kořenek

 

     Uvítáme pomoc kněží při zpovídání – nejlépe již od 6.30 hod. (v bazilice), kdy začíná první mše svatá. Kněží zpovědníci budou moci přijet autem přímo až na Velehrad, avšak pouze silnicí od Sta- rého Města a pouze pokud se prokážou vjezdovou parkovací kartou. Tu si můžete vyžádat na faře na Velehradě – rádi vám ji zašleme. Můžete použít tyto kontakty: Římskokatolická farnost, Stoja- novo nádvoří 206, 687 06 Velehrad, tel. 572 420 140, velehrad@jesuit.cz. Všichni kněží, jáhnové a bohoslovci jsou po hlavní mši svaté zváni na oběd do Stojanova gymnázia.
P. Josef Čunek SJ, farář

Povolení sloužit mše svaté v letních táborech

     Na dobu letních prázdnin uděluji obecné povolení slavit mši svatou mimo posvátný prostor na letních táborech, které jsou pořádány skautskými nebo orelskými organizacemi, farnostmi a ji- nými skupinami. I v takových případech je však třeba dbát na důstojnost prostoru a liturgie, dodr- žet liturgické předpisy a státní hygienické předpisy a společenství na liturgii připravit tak, aby moh- lo zakoušet požehnané plody. Vše podle aktuálních epidemiologických opatření.

+ Jan Graubner, arcibiskup

Jáhenská a kněžská svěcení
     Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 19. 6. 2021 v 9.30 hod. z rukou otce biskupa Mons. Josefa Nuzíka pro olomouckou arcidiecézi tito kandidáti jáhenství:
 
Gelnar Lukáš z farnosti Velehrad
Fiala Pavel z farnosti Dřevohostice
Šary František z farnosti Lidečko
Do jáhenské služby vyprošujeme novým jáhnům hojnost Božích milostí!
 
 
Kněžské svěcení
    přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 26. 6. 2021 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:
 
Mgr. Hochman Filip  z farnosti Kyjov
Mgr. Janíček Petr z farnosti Újezd u Uničova
Mgr. Kovář Dominik  z farnosti Lidečko
Mgr. Staufčík Michal  z farnosti Staré Město u Uherského Hradiště
Mgr. Škvařil Václav  z farnosti 
 
Vyškov Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí!
 
     Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova s radostí oznamuje, že v sobotu 26. 6. 2021 při boho- službě v 10 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě při- jmou kněžské svěcení jáhnové Samuel Prívara SJ a Petr Hruška SJ. Světitelem bude Mons. To- máš Holub.

 

Zkouška kněžské scholy

Nácvik kněžské scholy bude v den kněžského svěcení v sobotu 26. 6. 2021 v 8.30 hod. v kryp- tě. Prosíme zpěváky  kněze o účast. 

 

Videa Svatého otce k Roku rodiny
    Prostřednictvím série 10 videí zve Svatý otec na společnou cestu ke znovuobjevení rodiny ja- ko daru, a to navzdory všem problémům, překážkám a výzvám, jimž dnes musí rodiny čelit. Videa jsou uvedena kapitolou z apoštolské exhortace Amoris laetitia a ke každému je připojen průvodce, kterého mohou využívat rodiny nebo různé skupiny (na úrovni diecézí, farností a komunit). Cílem je rozvíjet reflexi, dialog a pastorační praxi a současně poskytovat povzbuzení, podněty a pomocrodinám v jejich každodenním životě. Průvodce vznikl v Úřadu (dikastériu) pro laiky, rodinu a ži- vot ve spolupráci s Úřadem pro komunikaci v rámci iniciativ Roku rodiny Amoris laetitia.
Videa budou zveřejňována na webu www.rodiny.cz.
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
 
Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou
     Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život ve spolupráci s děkanátními centry pro rodinu a s 50 farnostmi naší arcidiecéze prázdninovou aktivitu pro rodiny k 1100. vý- ročí mučednické smrti svaté Ludmily. Zveme k návštěvě míst, kde svatou Ludmilu uctívali naši předkové. Rodiny se během putování seznámí s životem této světice a mohou se zapojit do soutě- že. V zapojených farnostech najdou účastníci na vývěsce u kostela příběh o svaté Ludmile, soutěž- ní otázky, QR kód, odkaz na formulář i mapu s dalšími místy, která mohou navštívit. Více podrob- ností budeme doplňovat na webu: https://rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila/.
P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

 Duchovní cvičení VIA
      Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let, zaměřené na rozlišování povolání, se uskuteční 2.–6. 8. 2021 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení po- vede P. Vladimír Záleský, farář ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou. In- formace a přihlašování je možné na adrese www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/. Prosím, vytisk- něte a vyvěste na farní nástěnku plakátek, který je v příloze, případně exercicie osobně nabídněte potencionálním zájemcům. Děkujeme.
P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro pastoraci povolání

 

Kněžské exercicie pro kněze (zvláště starší)
       Srdečně zveme kněze (zvláště starší) na kněžské exercicie, které se budou konat v Arcibiskup- ském kněžském semináři v Olomouci, Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc.
      Zahájení exercicií bude v pondělí 2. 8. 2021 společným obědem ve 12 hod., ukončení pak v pátek 6. 8. 2021 obědem ve 12 hod. Exercicie povede P. Vladimír Schmidt, spirituál kněžského semináře.
Přestože jsou to exercicie zvláště pro starší kněze, je podmínkou, aby kněz byl soběstačný. V pří- padě potřeby individuální péče je potřeba, aby měl kněz s sebou erudovaný doprovod. Ubytování za- jištěno v pokojích s vlastním soc. zařízením, k dispozici výtah. Platba v hotovosti bude  2 100,- Kč.
       Přihlásit se je možné nejpozději do pátku 23. 7. 2021 telefonicky na číslo: 734 264 430 nebo na e-mail: sekretariat.aks@ado.cz.
P. Pavel Stuška, rektor AKS
 
Poděkování za sbírku na Svatou zemi
     Kongregace pro východní církve v Římě  zaslala otci arcibiskupovi Janovi poděkování za sbír- ku na Svatou zemi v roce 2020 ve výši 1 262 934 Kč. Z poděkování citujeme: „Sbírka je kon- krétním znamením bratrské solidarity ve prospěch křesťanů ve Svaté zemi. Mám tu čest vyří- dit Vám upřímné poděkování od Svatého otce Františka, který svou historickou poutí do Iráku ve dnech 5.–8. března ještě jedenkrát potvrdil svoji lásku ke Střednímu Východu a Svatým mís- tům. V uších nám rezonují slova, která papež pronesl v chrámu Neposkvrněného početí v Kara- koši ke shromážděným věřícím: „Máte před sebou příklad Vašich otců a matek ve víře, kteří se klaněli a chválili Boha na tomto místě. Vytrvali s pevnou nadějí ve své pozemské pouti, důvě- řujíce v Boha, který nikdy nezklame a který nás vždy podpírá svou nadějí. Velké duchovní dě- dictví, které nám zanechali, trvá, aby žilo ve vás. Obejměte toto dědictví. Toto dědictví je Vaše síla! Nyní je ta chvíle ke znovubudování a novému začátku, důvěřujíce v Boží milost, která ve- de osudy každého člověka i všech národů. Nejste sami! Celá církev je Vám nablízku s modlitbou a konkrétní láskou.“ Toto pozvání Svatého otce je více než kdy jindy aktuální v současném kontextu, v němž přetr- vávající důsledky pandemie srazily na kolena miliony osob v celém světě.
     Bez duchovní i ekonomické podpory univerzální Církve bude obtížné udržet přítomnost ži- vé církve, která se projevuje různými způsoby asistence pastorační, výchovné, charitativní a péčí o vzácné církevní památky jedinečné hodnoty těchto teritorií.
    Žádám Vás, abyste vyjádřil upřímné poděkování moje osobní i celé kongregace kněžím, řeholníkům a řeholnicím, všem církevním institutům a všem věřícím, kteří nějakým způsobem přispěli ke sbírce.
S ujištěním o bratrské vzpomínce v Pánu a v co nejsrdečnější úctě Váš                                + Leonardo Card. Sandri, prefekt + Giorgio Demetrio Gallaro, arcibiskup sekretář

 

Duchovní obnovy pro zdravotníky
     Centrum pro pastoraci nemocných připravuje na letní prázdniny jednodenní duchovní ob- novy pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál jako poděkování za jejich obětavou práci v boji s koronavirovou pandemií. Dne 10. 7. proběhne setkání ve Zlíně a dne 17. 7. v Olomou- ci. Bližší informace, včetně možnosti přihlášení, jsou na plakátcích na nástěnkách, které si, pro- sím, vyt iskněte a umístěte na vývěsky, případně můžete na tyto duchovní obnovy pozvat léka- ře a zdravotníky. Děkujeme.
Za Centrum pro pastoraci nemocných PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.