Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka – brezen 2021

 

 

Mládež děkanátu Kroměříž

Chvála Kristu,

blíží se nám Květná neděle a s ní i tradiční setkání mládeže. Minulý rok jsme děkanátní setkání mládeže uskutečnit nemohli. Jak už tomu ale v naší arcidiecézi tradičně bývá, tak letos proběhne setkání arcidiecézní, tentokrát ale online formou. Setkání se uskuteční v pátek 26. a v sobotu 27. března a bude vysíláno na YouTube kanále ADCM Olomouc. Na programu bude například večer chval, katecheze nebo talkshow. Harmonogram setkání naleznete v příloze nebo na stánkách ADCM (http://mladez.ado.cz/adsm-2021/). 
Chtěli bychom Vás proto poprosit, abyste mladé ve vašich farnostech povzbudili, alespoň skrze ohlášky, aby se k tomuto setkání připojili.
Můžete je dále odkázat na již zmíněné webové stránky ADCM nebo na facebookovou stránku Arcidiecézní setkání mládeže 2021. (https://www.facebook.com/ADSMOlomouc21
S pozdravem 
Simona Kazíková
laická zástupkyně mládeže děkanátu Kroměříž
774 540 697

Arcidiecézní setkání mládeže.pdf

O.K.O. březen-duben

LETNÍ ŠKOLA BOŽÍHO SLOVA

Domácí liturgie Velikonočního tridua_2021

C2B_skladacka_2021_press

Pastýřský list k nadcházející Slavnosti zvěstování Páně

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Příloha e č. 1 Poselství k postní době

Příloha e č. 2 Spiritus Domini

Příloha č. 1 pobyty pro seniory - plakát

Příloha e č. 3 Arcidiecézní setkání mládeže

Příloha e č. 4 Letní škola Božího slova plakát_small

Příloha e č. 5 Nabídka dovolené AKS-compressed

Příloha e č. 7 Nástavbové studium_Mechanizace

Příloha e č. 8 Nástavbové studium_Zahradnictví

 

 

 Slovo arcibiskupa
Drazí
mimořádný stav kvůli pandemii nepokračuje, ale pandemie pokračuje a zdá se, že bude delší, než jsme na začátku mysleli. Různá omezení budou jistě pokračovat. Protože jsme lidé zodpovědní, budeme je dodržovat. Zároveň neseme zodpovědnost za život církevního společenství, které se ne- smí nechat zahnat do nečinnosti. Vzpomeňme na své statečné předchůdce, kteří působili v dobách totalit. Moudrá poslušnost omezujících předpisů se musí spojit s naší obětavostí a vynalézavostí.
Děkuji všem, kteří používají moderní sdělovací prostředky nejen k přenosu bohoslužeb a růz- ným katechezím, ale třeba i k besedám s farníky a k technice zapojili mladou generaci. Děkuji těm, kteří udělují svátosti a dělají potřebné přípravy, mají otevřené kostely a zvou lidi k adoracím v ma- lých skupinách, pokračují v přípravách biřmovanců a prvokomunikantů v rámci mše svaté, k níž se dá další program připojit. Děkuji těm, kteří i přes nutné nepříjemné používání ochranných pro- středků nezanedbávají naše nemocné a opuštěné. Děkuji těm, kteří nezrušili při mši svaté hudbu a zpěv, ale zapojili sólisty zpěváky i mladé sólové hudebníky. Zvláště děkuji těm mladým bratřím, kteří se v nejtěžší době nabídli ke službě v nemocnicích jako sanitáři.
Prosím všechny, zvláště ty, kteří se uzavřeli a omezili činnost na minimum, aby se probudili a znovu nasadili pro spásu duší. Nedejme se zahanbit obětavostí a nasazením zdravotníků. Spása duší je víc, než tělesné zdraví, víc než život.
S vděčností a ve spojení vzájemné modlitby
arcibiskup Jan
Zelený čtvrtek – obnova kněžských slibů v katedrále
Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude na Zelený čtvrtek dne 1. 4. 2021 v 9.30 hod. v katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Zveme všechny spolubratry, pokud je to možné, aby před svým biskupem ob- novili své kněžské závazky, protože tento den je dnem společenství kněží s jejich biskupem. Kněž- ská a bohoslovecká schola bude mít nácvik v 8.30 hod. v kryptě pod vedením P. pplk. Mgr. Josefa Konečného. Koncelebranti ať se dostaví do sakristie do 9.00 hod. a vezmou si s sebou albu. Par- kování aut v tento den u katedrály bude možné. Diecézní kněží, kteří se nemohou zúčastnit, ať ob- noví své sliby soukromě (viz Český misál). Posvěcené oleje se budou vydávat na Zelený čtvrtek po skončení bohoslužeb pouze děkanům v kapli sv. Jana – pod věží. V nutných případech se bu- dou posvěcené oleje v sakristii katedrály vydávat i na Velký pátek od 8.00 do 9.00 hodin. Upřes- nění bude zasláno e-mailem.
P. Mgr. Ladislav Švirák, farář u sv. Václava
Postní almužna
Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých modliteb. Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty na faru či na Charitu k pomoci konkrétním jednotl ivcům nebo rodinám. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli. Tehdy přinesou věřící své příspěvky do kostela a postní almužna tak získává charakter sbírky. Ke kasičkám je přil ožený letáček. Dostali jste jej již elektronicky. Vzhle- dem k letošní situaci je v něm i výzva, aby farníci nabídli kasičky s letáčky i těm, kdo ny- ní do kostela nemohou.
Postní almužna se po odevzdání schránek spočítá stejně jako kostelní sbírka (je vhodné, aby s počítáním pomohl i pracovník nebo dobrovolník Charity). Kněží po zaúčtování této sbírky v účet- nictví farnosti předají obnos v hotovosti spolu s podněty na rozdělení zástupcům místní Charity na nejbližší děkanátní radě, popřípadě pošlou na účet místní Charity. Ta se postará o rozdělení vý- nosu na charitativní účely; povede k tomu potřebná šetření, doklady a informuje farnost, jak s fi- nančními prostředky naložila.
Děkuji za spolupráci.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
 
Arcidiecézní setkání mládeže
Arcidiecézní centrum pro mládež Olomouc připravuje setkání mládeže. I když podmínky ne- jsou příznivé, chceme zprostředkovat setkání pro mladé alespoň ON-LINE FORMOU. Setkání bu- de provázeno motem: „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16) Celý program za- čne v pátek 26. 3., kdy pomocí kanálu YouTube si budou moci (nejen mladí) pustit program, který bude živě streamován z katedrály. V pátek bude společná adorace s modlitbou chval. V sobotu (27. 3.) bude pro mladé připravená katecheze, rozhovor a diskuse se zajímavými hosty, drobná ak- tivita pro skupiny, které se sejdou na mnoha místech v naší arcidiecézi a mše svatá.
Obracíme se s prosbou na kněze, aby ve svých farnostech podpořili a vyzvali mladé, aby se to- hoto setkání zúčastnili v kruhu svých nejbližších podle aktuálních možností povolených PES.
Podrobnější informace mladí i vaši farníci naleznou na těchto odkazech: Infografika: je součástí přílohy těchto ACO.
Web: http://mladez.ado.cz/adsm-2021/ Facebook: https://www.facebook.com/ADSMOlomouc21.
Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLsUSqDby_Eymhr1cNfC7UtzkVQOA-AmUi.
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
 
Nové invokace v Loretánských litaniích
Na základě okružního listu kardinála Roberta Saraha, prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (Prot. N. 296/20), připravila Liturgická komise ČBK překlad tří nových invokací do Lo- retánských litanií. Česká biskupská konference jejich české znění schválila na svém 125. zasedá- ní 20. 1. 2021.
Za invokaci Matko církve se vloží invokace   Matko milosrdenství Za invokaci Matko božské milosti se vloží invokace  Matko naděje Za invokaci Útočiště hříšníků se vloží invokace   Útěcho migrujících
Mons. Martin David, předseda Liturgické komise ČBK
 
On-line formační setkání pro podávající eucharistii
Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci pořádá on-line formační setkání pro laiky, kte- ří podávají svaté přijímání nebo je donášejí nemocným. Smyslem setkání je připomenout praktic- ké úkoly mimořádných podávajících, nauku církve a eucharistickou spiritualitu. Přednášejícími jsou Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Mráz a P. Pavel Frývaldský. Setkání se koná ve úterý 16. břez- na ve 20:00 prostřednictvím platformy zoom a youtube.
Bližší informace na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-podavajicich-eucharistii.
P. Radek Tichý, Liturgie.cz
Jarní nabídka vzdělávacích kurzů
Na www.cirkev.cz/vzdelavani aktualizujeme nabídku jednodenních kurzů pro kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice a další zaměstnance církevních institucí. • 23. 3. Praha/On-line: Syndrom vyhoření a jeho prevence, lektor PhDr. František Hroník.
Seminář o tom, jak hořet ve svém poslání a nevyhořet. • 15. 4. Praha: Stáří není stigma, lektor MUDr. Zdeněk Kalvach vysvětlí, jak přistupovat pozitivně k vlastnímu stárnutí i ke starším lidem ve svém okolí. • 25. 5. Praha/On-line: Umění rozhovoru – poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Marek Jargus. • Zahájena registrace zájemců: Evropská Unie – příležitosti, které přináší a jak je využít?, lektoři Jiří Krist a Marie Váňová. Školení o čerpání prostředků z Evropských fondů. • Zahájena registrace zájemců: Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů, lek- tor Aleš Bednařík.
Registrace otevřena, termíny vypíšeme, jakmile to epidemiologická situace dovolí: • Umění vést lidi, lektorka Jana Švecová. Kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí. • Jak komunikovat obrazem, lektor Václav Špaček. Praktické školení zaměřené na vytváření obrazového obsahu a jeho šíření.
Zájemci pište na vzdelavani@cirkev.cz. Těšíme se na Vás! Kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Pulkrábková, pulkrabkova@cirkev.cz
 Audiokniha Christus vivit
Posynodní apoštolskou exhortaci Christus vivit vydalo audionakladatelství Slyš.to s.r.o. ve spo- lupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže z.s. jako audioknihu. Audioknihu můžete zdarma poslouchat nebo si ji stáhnout na: slys.to v sekci Audioknihy zdarma.
Kristýna Garguláková, Sekce pro mládež
Nabídka studia
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc – škola, která vzdělává profesionály s ote- vřeným srdcem. Pro všechny, které naplňuje služba druhým v sociální nebo humanitární sféře, na- bízí Caritas VOŠ sociální tříleté studium v programech „Sociální práce“ a „Sociální a humanitár- ní práce“. Pro mladé lidi, kteří přemýšlejí, kam dál po maturitě, nebo kteří se zapojují do činnosti např. místní Charity a chtěli by si doplnit vzdělání pro svou práci. Bližší informace o škole a pro- gramech najdete na letáku školy (příloha). Uzávěrka přihlášek ke studiu je 30. dubna 2021. Předem děkujeme za jeho uveřejnění na nástěnce kostela či jiném způsobu rozšíření informací!
Mgr. Zdislava Vyvozilová
Nabídka ubytování v AKS během letních prázdnin
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny v termínech 28. 6.–25. 7. 2021 a 2. 8.–13. 8. 2021. Po domluvě je možnost duchovního programu, který bude zajišťovat kněz ze semináře. V domě je k dispozici vybavená kuchyně. V ceně je započítané povlečení.
Ceník ubytování: jednolůžkový pokoj 400,- Kč/noc; dvoulůžkový pokoj 350,- Kč/noc/oso- bu; třílůžkový pokoj 300,- Kč/noc/osobu; čtyřlůžkový pokoj  250,- Kč/noc/osobu. Uvedené ce- ny jsou včetně DPH.  Pro větší skupiny je možné si předjednat slevu. Bližší informace na e-mailo- vé adrese: sekretariat.aks@ado.cz.
P. Pavel Stuška, rektor AKS
Nabídka ubytování na kolejích v Olomouci
V návaznosti na Pastýřský list otce arcibiskupa, ve kterém mimo jiné vybízel k podpoře cír- kevního školství v naší arcidiecézi, připojuji nabídku ubytování pro vysokoškolské studenty, kteří chtějí studovat nebo již studují na různých fakultách v Olomouci. Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci spravuje ubytovací zařízení o celkové kapacitě 314 lůžek (ve vyčleněné části semi- náře a v budově Stojanovy koleje – poblíž Arcibiskupského paláce). Mimo bydlení v centru měs- ta se snažíme studentům nabídnout také prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Pro studen- ty je k dispozici kněz, řádová sestra a pastorační asistentka. Řádová sestra a pastorační asistentka jsou financovány z provozu kolejí. Více informací o jednotlivých kolejích najdou zájemci na we- bu: www.kolejeaks.cz. Prosím Vás o vyvěšení přiloženého plakátu v kostelích.
P. Pavel Stuška, rektor AKS
 Pobyty pro seniory 2021
Centrum pro rodinný život připravuje ve spolupráci s kněžími duchovní pobyty pro seniory na oblíbených poutních místech (Svatý Hostýn a Velehrad). Program probíhá v poutních domech, kde je k dispozici kaple i jídelna, takže se pobytu mohou zúčastnit i ti, kterým už tolik neslouží zdraví. Není třeba nikam daleko přecházet a oba poutní domy mají k dispozici výtah. Během po- bytů je příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných, k rozhovoru s knězem i s lektorkami. Přikládáme plakátek s infor- macemi (v elektronické i papírové podobě) s prosbou o zveřejnění ve Vašich farnostech.
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
Kněžské exercicie v AKS
Olomouc Srdečně zveme kněze (zvláště starší) na kněžské exercicie, které se budou konat v Arcibiskup- ském kněžském semináři v Olomouci, Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc. Zahájení exerci- cií bude v pondělí 2. 8. 2021 společným obědem ve 12 hod., ukončení pak v pátek 6. 8. 2021 obě- dem ve 12 hod. Exercicie povede P. Vladimír Schmidt, spirituál kněžského semináře. Přestože jsou to exercicie zvláště pro starší kněze, je podmínkou, aby kněz byl soběstačný. V případě potřeby in- dividuální péče je potřeba, aby měl kněz s sebou erudovaný doprovod. Ubytování zajištěno v po- kojích s vlastním soc. zařízením, k dispozici výtah. Platba v hotovosti bude 2 100,- Kč.
Přihlásit se je možné nejpozději do pátku 23. 7. 2021 telefonicky na číslo: 734 264 430, nebo na e-mail: sekretariat.aks@ado.cz.
P. Pavel Stuška, rektor AKS

Ekologická konverze v duchu papeže Františka

Katechetické centrum v Olomouci vypracovalo program na podporu výzev papeže Františka k ekologické konverzi. Jedná se o 12 dílný soubor impulzů, vždy 1 téma na 1 měsíc. Každé téma je zpracované ve 4 oddílech: vztah s Bohem, vztahy s lidmi, informace k vybranému ekologickému té- matu a námět na jeho rozvinutí v osobním životě. Materiál je zpracovaný tak, aby se dal použít i pro další roky a dalo se s ním začít pracovat v kterémkoliv měsíci. Materiál je nazvaný EKO VÝZVY a je možné si jej postupně stahovat na webu katechetického centra: www.katechetiolomouc.cz.

 

Letní škola Božího slova
Katechetické centrum v Olomouci pořádá v létě první ročník Letní školy Božího slova. Jeho téma zní: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST aneb JAK BIBLE VYPRÁVÍ O ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS. Letní škola Božího slova je určena pro nejširší veřejnost, zvláště na ni může- te pozvat starší biřmovance, katechumeny a neofity, mladé, kteří již odrostli mládežnickým akcím, rodiče dětí, jimž se v rámci výuky náboženství a katechezí věnujete. Cílem této školy je přesvěd- čit se o tom, že Boží slovo je živé, a nabídnout inspiraci, jak se jím nechat doprovázet na své ces- tě životem. Konkrétně si to ukážeme na biblických příbězích o Abrahámovi, Jakubovi a Josefovi.
Program se skládá z přednášek, workshopů, diskusí ve skupinkách a modliteb s Božím slovem. Té- maty nás provedou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška. Letní škola Božího slova se uskuteční v Olo- mouci v budově Arcibiskupského kněžského semináře v termínu 28.–31. 7. 2021. Podrobnější in- formace naleznete na www.katechetiolomouc.cz.
Mgr. Martina Orlovská, PhD.

 

 

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

srdečně vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc březen a prezentaci Jeskyně Postojna.

Navíc připojuji podněty k postní době a odkazy na:

  • PROMLUVU: Odpuštění – P. Vojtěch Kodet, OCarm

https://www.youtube.com/watch?v=RRyEoZqxUOs&t=9s

  • WEB: Postní kapky 2021

www.postnikapky.cz

  • WEB: Křížové cesty

https://masklen.webnode.cz/news/krizove-cesty/

  • PÍSEŇ: Len ma ľúb - Sima Martausová

https://www.youtube.com/watch?v=koIbCQ_O4ZM

Všem vyprošuji požehnané prožití postní doby a žehnám.

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN
PETR VRBACKÝ
CESTOU MILOSRDENSTVÍ
 
APOSTOLICUM 2017
 
1. Utrpením se duše připodobňuje Spasiteli. Čím větší utrpení, tím čistší se stává láska.
2. Víra je následování a následování je cesta. Smířit se s Bohem i s lidmi znamená otevřít
dveře domu Božího pokoje dokořán.
3. Kdo je Božímu milosrdenství zcela odevzdán, stává se zároveň jeho věrohodným
svědkem pro druhé. A nejen svědkem, nýbrž i nástrojem.
4. Duši člověka zaplavuje nejvíc radosti v okamžiku důvěrného setkání s Ježíšem ve
svatém přijímání.
5. Velkou hodnotu má věrnost v maličkostech, důslednost v předsevzetích a vytrvalost
v protivenstvích.
6. Jestliže Ježíš ve své lidské přirozenosti vytrpěl smrt, aby se jako Bůh ponížil pro naše
vykoupení, pak žádné lidské ponížení není marné či zbytečné.
7. Velikost touhy je přímo úměrná velikosti cíle. A čím větší touha, tím větší je také
odhodlání i ochota k oběti. Proto také žádná, ani ta navenek nejnepatrnější oběť,
sebezápor, skutek lásky, nezůstane bezvýznamná.
8. Nekajícnost a zatvrzelost jsou hřeby, které zabraňují Ježíšovým rukám, aby mohly volně
objímat a žehnat. Dokud nejsou uvolněny pokáním, tvá bolest kříže a krvácí rány
hříchu.
9. Kolikrát člověk zakusil, že Bůh je stálý, tolik stálosti získala jeho vlastní víra.
10. Jestliže se vždycky a všude, ve všech událostech a životních okolnostech
odevzdáváme do vůle Boží, vzdáváme tím Bohu velikou chválu.
11. Vytrvalost a věrnost je spolehlivá cesta do nebe.
12. S kým anebo s čím máme být nejvíce trpělivý? S bližními a jejich slabostmi, se sebou
samými, když se znovu a znovu neúspěšně potýkáme s hříchem a pokušením.
13. Žádná samota nemusí být opuštěností, žádné příkoří nemusí mé nitro rozdírat hořkostí.
To vše mohu podat skrze ruce Ježíšovy Bohu Otci s radostí, že tento obětní dar bude
proměněn mocí jeho lásky na smír za spásu mou i celého světa.
14. Žít ve stavu Boží milosti je ta nejúčinnější ochrana před jakoukoliv mocí zla. Ježíš nás
nikdy nevydá do jeho moci. Důvěřovat mu znamená nastolit ve svém srdci pokoj a
smíření.
 
15. Být nablízku člověku, který se ocitá v těžkostech, je projev milosrdenství, dokonce i
zvláštní projev Boží blízkosti a soucítění.
16. Podstatnou podobou postní doby je ochota přijímat každodenní kříže jako vítanou
možnost stanout po boku Pána Ježíše, směřujícího k vrcholnému sebeodevzdání na
Kalvárii pro naši spásu.
17. Jaké je moje odhodlání nést s Ježíšem kříž – a jaká je moje schopnost nést ho
v tichosti, bez potřeby strhnout na sebe obdiv nebo alespoň soucit těch okolo?
18. Nejintenzivněji prožíváme společenství s Ježíšem v Eucharistii a u Božího svatostánku.
19. Boží slovo nás povzbuzuje k věrnosti, stálosti a vytrvalé důvěře. Jen tak může Bůh
v našem životě osvědčit svou věrnost a své slitování.
20. Postní čas je časem milosti. Bůh vychází vstříc naší touze, překračuje naše slabosti a
naplňuje nás svými dary. Nejde o vnější změnu, nýbrž o niternou proměnu: naše víra
má být více vztahem a méně zvyklostí.
21. Je třeba nedbat na lidské mínění, ale dbát na vlastní svědomí, co o nás svědčí. Za
svědka všech skutků mít Boha.
22. Vztahem s Marií se naše víra nestane modloslužbou, ale získá citlivost a pokoru.
S Mariinou pomocí dokážeme užívat i své lidství jako dar a nástroj svatosti.
23. Ježíš má mnoho milovníků svého království, ale málo nosících jeho kříž. Všichni touží
se s ním radovat, ale málokteří chtějí pro něho něco snášet. Mnozí Ježíše milují, dokud
se jim nenaskytne žádné protivenství.
24. Ježíšova křížová cesta nás učí obětovat se pro lásku a milovat skrze oběť. Chtít ji obejít
znamená minout se s Ježíšem.
25. Pohled upřený na Ježíše zjednodušuje život ve světě a pomáhá udržet správný směr.
26. Utrpení je největší poklad na zemi – očišťuje duši. V utrpení poznáváme, kdo je naším
opravdovým přítelem.
27. Bůh do naší duše vložil kompas, jehož pomocí je možno zorientovat se na každém
životním rozcestí. Máme totiž svědomí, spolehlivý nástroj Božího vedení.
28. Překážkou Božího milosrdenství není naše hříšnost, ale častěji lhostejnost a ochablost.
Člověk, který po ničem netouží, také o nic nebojuje.
29. Mějme odvahu usilovat o stále větší souznění s Boží milostí. Ta se může stát darem,
jaký Bůh touží dávat lidem i mýma rukama. Buďme pro lidi požehnáním.
30. Dokud žijeme, Boží láska v nás roste. Až do smrti máme usilovat o Boží lásku.
31. Milosrdenství je řeč, kterou k našim duším promlouvá Bůh.