Jdi na obsah Jdi na menu
 


12 prosinec 2021

article preview

 

 

 

příloha č. 1 - Pastýřský list

Příloha č. 2 Sněženky 2022 - Narnie - plakát

příloha č. 3 - NeděleBozihoSlova-dopis

Příloha e č. 1 Neděle Božího slova - plakát

Příloha e č. 2 Přijímací pohovory UK

Příloha e č. 3 Exercicie Sv. Hora 2022

 

 

Slovo arcibiskupa
Drazí bratři, dovolte, abych se ještě vrátil k úřední návštěvě biskupů Ad limina, jejíž hlavní význam vidím především v upevnění jednoty naší místní církve s papežem a jeho spolupracovníky. Z diecéze se mnou mohli být jen pomocní biskupové, ale v srdci jsem vědomě nesl do Říma každého z Vás, protože na Vás závisí jednota farníků s církví a papežem. Na cestách jsem četl pěknou knížečku Pavla Ambrose Antonín Cyril Stojan. Tak se mi spojovaly myšlenky papeže Františka s odkazem mého velkého předchůdce.
V dvouhodinovém dialogu s námi mluvil papež o kněžích hodně. Nejvíce mi utkvělo, že je chce vidět mezi lidmi, a to nejen mezi věřícími, ale vždy jako toho, který miluje lidi, protože miluje Bo- ha; jako toho, který dává lidem zakusit Boží lásku v konkrétních situacích tím, že jim slouží, na- slouchá a nese s nimi jejich problémy, pomáhá, kde může. Pak může počítat s tím, že lidé zatouží po milosti a otevřou se pro ni. Opakovaně vyzýval k aktivní kreativitě, protože láska je vynaléza- vá. Pocit, že v naší situaci se nedá dělat nic, je neospravedlnitelný a obviňuje nás z malé lásky. To není důvod k pláči, ale k vlastnímu otevření se Duchu Svatému, který je Láska, k novému rozhod- nutí dát se mu plně k dispozici, tedy nechtít nic pro sebe či podle sebe, ale vše podle Něho; nabíd- nout mu svůj čas a své schopnosti k projevům Jeho lásky k lidem.
My máme nádherný vzor apoštolského kněze v A. C. Stojanovi, který plně žil pro spásu du- ší, byl stále uprostřed lidí, kterým naslouchal a které vedl k Bohu. Lidé cítili, že je miluje, a pro- to se nechali vést. Doba nebyla lehká, společenská atmosféra proticírkevní. Bylo třeba vstupovat i do konfliktů. Jeho pracovitost a neúnavnost je pro nás až nepochopitelná. Ale takové výkony by- ly možné, protože byl soustředěn jen na Boha, jak ukazuje jeho častý povzdech uprostřed práce: Všechno je marností s výjimkou milovat Boha a sloužit mu.
V bazilice sv. Pavla jsem prosil o milost obrácení pro každého z nás. Kéž nás vrchol Adventu přivede k takovému soustředění se na Krista, abychom splnili očekávání papeže Františka a aspoň trochu se připodobnili našemu kněžskému vzoru. Kéž nový příchod Krista do našeho života přine- se nadpřirozenou radost i pastorační plody. Požehnané Vánoce i nový rok.
arcibiskup Jan

 

Neděle Božího slova
Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit ja- ko neděle Božího slova. Proto Česká biskupská konference přesunula sbírku ve prospěch biblického apoštolátu na tuto neděli, letos tedy na 23. leden 2022. Podle rozhodnutí plenárního zasedá- ní ČBK (které se konalo ve dnech 19. a 20. října 2021) zašlou jednotlivé farnosti výtěžek sbírky na příslušné biskupství, které po shromáždění prostředků zašle celkovou částku na ČBK. Z výtěž- ku obdrží České katolické biblické dílo 50 % výtěžku sbírky a Česká biblická společnost obdrží 50 % výtěžku sbírky. Na stránkách www.biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Boží- ho slova ve farnostech a v rodinách. Prosím o vyvěšení přiloženého plakátku na nástěnce kostela, o přečtení dopisu k této neděli věřícím a o podporu slavení neděle Božího slova.
 
P. doc. Petr Chalupa, Th.D., ředitel Českého katolického biblického díla

 

 

20 let Teologického konviktu
v Olomouci Kněze, absolventy Teologického konviktu v Olomouci od školního roku 2002, již teď srdečně zveme na děkovnou mši sv. v pondělí 12. 9. 2022 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Poté bude následovat program v budově AKS. Podrobnosti v ACO na jaře 2022.
P. Jiří Kupka, ředitel, a P. Petr Vrbacký, spirituál

 

Bible a my
Letos proběhne soutěž Bible a my opět elektronicky pomocí formuláře na stránkách nedelevrodine.cz.
První kolo bude spuštěno na 1. adventní neděli a potrvá až do Štědrého dne. Tematicky se věnu- je postavě Mojžíše. Další kola proběhnou po Vánocích a v postu – více informací najdete na we- bu bibleamy.cz.
Prosíme o předání informace ředitelům, učitelům či katechetům, kteří by do soutěže chtěli za- pojit své žáky či studenty a také přímo rodičům nebo dětem z Vašich farností, kteří by se soutěže rádi zúčastnili.
Markéta Matlochová, za organizátory soutěže Bible a my

 

Tříkrálová sbírka
Také letos Vás zvu ke spolupráci na Tříkrálové sbírce. Předpokládáme, že bude zase možnost při- spět on-line a zároveň hledáme možnost, za jakých podmínek budou moci koledníci od 1. do 16. led- na přicházet aspoň ke dveřím. Zároveň sděluji, že letos koledníkům požehná otec arcibiskup on-line.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

Poděkování za zapojení se do iniciativy Červená středa 2021

Vážení ..., děkuji Vám i Vašim farníkům za zapojení se do čtvrtého ročníku iniciativy Červená středa – připomínky pronásledovaných pro víru. I přes ztížené epidemiologické podmínky se letos zapojilo přes 120 míst (farnosti, sbory, synagogy i veřejné instituce) a mnozí další soukromě. Modlit- by i veřejné zastávání se těch, kterým je svoboda vyznání upírána, jsou stále velmi důležité. Díky komunikaci s organizací Aid to the Church in Need je naše podpora pro pronásledované posilou.

V příštím roce se akce bude konat 23. listopadu 2022.
P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK
 
Vzdělávací kurzy ČBK
– naposledy za dotované ceny Jednodenní vzdělávací semináře budou probíhat i příští rok, nyní ale máte poslední možnost se jich díky grantové podpoře zúčastnit za dotovanou cenu.
podle epidemiologické situace.
Doporučujeme se přihlásit včas, kapacita je omezena. • 16. 12. 2021 / Praha / Jak komunikovat obrazem / Václav Špaček – pouze prezenčně • 13. 1. 2022 / Praha / Obohacování výuky náboženství o digitální nástroje / Matouš Borkovec • 18. 1. 2022 / Velehrad / Komunikace s generacemi X, Y, Z / František Hroník
Přihlašujte se na vzdelavani@cirkev.cz.
Kompletní nabídku našich kurzů najdete na www.cirkev.cz/vzdelavani.
 
Nabídka kněžských exercicií
S P. Vojtěchem Kodetem, O.Carm., konaných od neděle 6. 2. do pátku 11. 2. 2022 nebo od ne- děle 20. 2. do pátku 25. 2. 2022 v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří. Přihlášky a informace: ubytovani@vyderskyklaster.cz nebo tel.:
P. Marian Masařík O.Carm.