Jdi na obsah Jdi na menu
 


11 listopad 2020

 

Jan 11, 25-26)

 

Červená středa se blíží-2

Dekret odpustky na cely LISTOPADodpustky-dusicky-pandemie-cz.pdf

Příloha č. 1 List předsedy ČBK

Příloha č. 2 Nabídka TV Noe - plakát

Příloha č. 3-Pamětní medaile Sarkander

Příloha č. 4 Betlemske deti - plakát

Příloha č. 4 b - dopis Nadační fond Betlém nenarozeným

Příloha č. 5 Rapotín - meditační místo

Příloha e č. 1 Červená středa - plakát

Příloha e č. 3 dopis kard. Duky Biblické dílo

Příloha e č. 4 Pozván do katedrály sv. Víta

Příloha e č. 5 Dušičková sbírka na Charitu-plakát

 

 

 

1. Slovo arcibiskupa

Drazí,

zdá se, že doba kovidová bude delší, než se zdálo na jaře. Jen doufám, že ani v délce ani v důsledcích nebude srovnatelná s dobou ledovou.

Musíme brát vážně vnější podmínky a respektovat všechna hygienická opatření nejen z poslušnosti, ale i z lásky. Musíme však pokračovat nejen v soukromé modlitbě, na kterou máme nyní více času, ale i v hlásání evangelia, službě lásky a také v budování církevního společenství.

V mnoha zemích jsem zaregistroval krásná svědectví lidí, kteří žijí evangelium v konkrétních podmínkách a budují vztahy.

Většina lidí nemůže na mši svatou.

Můžete se sjednotit v modlitbě růžence večer v 8 hodin a budou-li to lidé vědět, klidně je zvěte k růženci vyzváněním zvonu ve 20 hodin. Bůh nám nabízí čas intenzivní duchovní obnovy. Svatý papež Jan Pavel II. často opakoval „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem.

Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Současná omezení znamenají, že je možné, aby na veřejné bohoslužbě byl pouze celebrant + max. 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajištují bohoslužbu a její přenos). Jde o dočasné, avšak maximální omezení kontaktů mezi lidmi.

 

arcibiskup Jan

5. Mapování cestovního ruchu v olomoucké arcidiecézi

Nabízíme pomoc v rozvoji cestovního ruchu v olomoucké arcidiecézi. Prosíme Vás – duchovní správce farností, řeholní společenství a moravské matice – o vyplnění dotazníku pro zmapování turistických míst, zajímavostí, možností a nabídky ubytování, případně nabídky místních produktů.

Uvedené informace využijeme pro vytvoření ucelené nabídky turistických míst arcidiecéze a k jejich společné propagaci. Připojte svou nabídkou k turistické prezentaci Olomouce, Kroměříže a Velehradu.

V případě správy více objektů prosíme o vyplnění dotazníku za každý objekt zvlášť. Dotazník, prosíme, vyplňte on-line do 30. listopadu 2020 na tomto odkaze (nutné mít firemní e-mail nebo

gmail.com): https://forms.gle/8GtS97wZ3HtJ8ccF6.

 

Za čas věnovaný dotazníku děkují

7. Den Bible – neděle Božího slova

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto neděli, tedy na 24. 1. 2021 (viz přiložená výzva kard. Duky).

 

8. Sbírka na Charitu

Letos se sbírka na Charitu, dá-li Bůh, uskuteční v neděli 8. listopadu,

Prosím každého z Vás, aby předchozí neděli sbírku při všech bohoslužbách oznámil a podpořil např. slovy o. arcibiskupa z přiloženého letáku. Ten, prosím, vyvěste, popř. zveřejněte ve farním zpravodaji.

 

9. Iniciativa Červená středa – 3. ročník

Všechny farnosti a společenství jsou opět zvány se zapojit k veřejné připomínce všech lidí pronásledovaných pro svou víru dne 25. listopadu 2020 prostřednictvím iniciativy „Červená středa“.

Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících – je možné např. uspořádat společnou modlitbu či průvod s červenými svíčkami nebo nasvítit kostel nebo jinou budovu či sochu červeným světlem – dle Vašich možností a kapacit.

Podněty pro akci (informační brožura, náměty k modlitbě, grafické podklady) budou postupně dostupné na webu www.cervenastreda.cz. Budeme rádi, když s námi přes tento web budete sdílet informace, jaké aktivity chystáte, a poté i fotografie a postřehy z Vašeho setkání.

 

11. Pozvání do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Prosíme o distribuci letáků s informacemi o pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V současnosti je velice vhodná doba k pouti namísto, kde je pohřbena celá řada našich národních světců. Katedrála je snáze přístupná, protože do ní přichází minimum turistů. Mimo jiné i kontroly při vstupu na Pražský hrad jsou omezeny na minimum. Poutě větší skupiny věřících je vhodné oznámit farnosti.

 

Úmrtí

P. Jaroslav Sládek

narozen 22. 3. 1927 Ostrava-Bartovice

vysvěcen 26. 6. 1976 Olomouc

zemřel 19. 10. 2020

pohřben 24. 10. 2020 Velehrad

Requiescat in pace!

 

V modlitbě spojený žehnám.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

Navíc připojuji odkazy na:

 

  • Přednášku: Umírání a etické otázky s ním spojené - P. Marek Vácha

https://www.youtube.com/watch?v=FXQvmSUwra4

  • Video: Mše svatá 29 - Svaté přijímání – P. Radek Tichý

https://www.youtube.com/watch?v=o98HOpSR1cc

  • Video: Mše svatá 30 – Díkůvzdání – P. Petr Soukal

https://www.youtube.com/watch?v=mDznWS7ipxc

  • Píseň: Až mě zavoláš - Anežka Hradilová

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQzu11sKih0

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD
 
JAN SOKOL
NADĚJE NA NEDĚLI
VYŠEHRAD 2017

 

Není dobré, aby byl člověk sám. I náboženský život potřebuje společenství, kam
chodíme
pro povzbuzení, pro posilu a Boží milost.
2. Bůh nás nepřivedl na svět, abychom se tu měli dobře, ale abychom hledali Boží
království, do kterého nás, jak doufáme, jednou přijme.
3. Člověk se potřebuje občas ohlédnout a rozhlédnout hlavně proto, aby se dokázal dívat
také dopředu. Kdo žije ze dne na den, možná si nikdy nenajde čas, aby se zamyslel
nad svým životem.
1. Blahoslavení nejsou mocní, silní a průbojní, ale naopak milosrdní, kteří mají čisté srdce
– kteří nezávidí, nelžou a nepodvádějí.
2. Křesťan by neměl zapomenout, že předmětem křesťanské naděje není jen bohatý a
spokojený život, který tak jako tak skončí smrtí. Naopak, těšíme se, že jednou přijde
Boží království, kde už nebude bolest ani smrt.
3. Evangelium nám připomíná, že nejsme jen nějací otroci či loutky, ale že svůj život
samostatně vedeme či podnikáme – s rizikem, ale také s velkou nadějí, kterou Kristus
nazývá království Boží.
4. Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma
čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději.
5. Neděle je den, kdy Kristus vstal z mrtvých. Je to velká příležitost, abychom si
připomněli, co má pro nás tu vůbec největší cenu a hleděli si toho.
6. Narodili jsme se rodičům, kteří se o nás starali, vychovali nás a předali nám víru,
abychom věděli, k čemu tu vlastně jsme. Každý z nás tak stojí na úsilí, jehož počátek
neumíme dohlédnout, ale z kterého dnes žijeme. Všechno cenné ve svém životě jsme
dostali nebo zdědili.
7. Kristus říká, že Bohu jsme blízko, právě když šťastní být nemůžeme, protože máme
bolest a nějaké trápení. Jsme mu blíž než jindy proto, že je tu větší šance, že se nějak
změníme, obrátíme.
8. Máme být světlem světa. Jsme tu k tomu, abychom svítili všem v domě. Lidé mají vidět
naše dobré skutky, ale pozor: nemají chválit a obdivovat nás, nýbrž našeho Otce
v nebesích.
9. Kdo se spolehne na Ježíše, může vždycky začít znovu a ničeho se nemusí bát, ani své
smrti.
 
10. Boží království je takové, kde je člověku dobře a kde se nemusí ničeho bát. Je to to
nejlepší, co si může přát. Majetek, ale ani zdraví a dokonce ani sám život nemá takovou
cenu.
11. Křesťan ví a věří, že je součástí Božího stvoření a že všechno to nejcennější dostal a
denně dostává.
12. Život není jednoduchý a vyžaduje všechny naše schopnosti. Proto jsme dostali hlavu,
rozum a duši, abychom se v něm vyznali. A ovšem také evangelium, abychom zbytečně
nebloudili.
13. Křesťan se má řídit celým Desaterem a ví, že kromě svých závazků a povinností vůči
druhým lidem má také své závazky vůči Bohu. Křesťan také ví, že by se přikázáními
neměl řídit jenze strachu před trestem, ale naopak z lásky k Bohu a k lidem.
14. Od Boha jako stvořitele pochází všechno to, čeho si člověk nejvíce cení: život, zdraví,
štěstí, láska, děti a dokonce i úroda na poli.
15. Život, zdraví, štěstí, lásku ani přátele si nemůžeme koupit a dostáváme je z velkorysé
Boží ruky úplně zadarmo.
16. Víra a naděje je založena na tom, že i já budu schopen vůči druhým v nouzi jednat
s milosrdenstvím a účinnou láskou.
17. Naše chyba není v tom, že se staráme o živobytí, ale že kvůli němu zanedbáváme Boží
povolání, že pohrdáme tou velkou nadějí, k níž jsme pozváni.
18. Podobenství o Samaritánovi nám připomíná, že milovat bližního neznamená žádné
velké city,ale prostě důkladnou a praktickou starost o druhého člověka, který se ocitl
v nouzi.
19. Člověk nesmí nechat ležet a zahálet nadání, které mu Bůh svěřil, nýbrž měl by ho
hledět využít, jak nejlépe dovede. To může být někdy i riskantní, ale i riziko k životu
nutně patří.
20. Jenom odpouštěním se dá zlo definitivně a spolehlivě zničit a zrušit, aby už nezůstalo
ani v dušia nechtělo se mstít.
21. O svůj život se musíme starat, ale dostáváme ho jen tak a zadarmo, stejně jako štěstí a
lásku.A měli bychom za to svému Stvořiteli stále děkovat.
22. Kdo dokáže vidět, jak se o nás Stvořitel postaral a stará, může také pevně věřit, že se o
nás dobře postará i až jednou umřeme.
23. Jako křesťané věříme, že Písmo je slovo Boží, kterým nás Bůh vede, abychom se
neztratili.
24. Bůh nás nestvořil jako loutky, které něco udělají, jen když on zatáhne za drátek. Stvořil
nás jako svobodné bytosti a dal nám rozum, abychom přemýšleli a snažili se sami.
25. Kdo se pozorně podívá kolem sebe, uvidí zázrak na každém kroku. A bude děkovat
každý večer Bohu, že nás postavil do tak úžasného světa, který potřebuje, abychom se
o něj starali také sami.
26. Ten nejlepší způsob, jak připomenout a dosvědčit Boží naději v Kristu, je dát druhým
kus svého času. Ten pro ně může být cennější než všechny dárky.
 
27. Člověk, který si připouští, že něco možná nedělá dobře, je už na poloviční cestě
k tomu, čemu Pán Ježíš říká obrácení nebo pokání.