Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 Nástěnka – říjen 2021

 

 

Slovo arcibiskupa
Drazí bratři, papež František svolává synodu o synodalitě. Přípravnou část zahájí papež v Římě 10. října 2021; ve všech katedrálách bude zahájení 17. října. V Olomouci bude zahajovací mše svatá v 10.00 hod., kam jsou pozváni zástupci farností i kněží.
Děkuji, že jak jsem vám vzkázal přes otce děkany, předtím vyberete zástupce farních rad (v pří- padě, kdy jeden kněz spravuje více farností, bude vybrán 1 zástupce), kteří se zúčastní zahájení synodálního procesu v Olomouci. Tito zástupci se stanou kontaktními osobami pro nadcházející porady Božího lidu, tj. budou koordinovat pracovní skupinky, které vzniknou v jednotlivých far- nostech a které budou pracovat na zodpovězení zaslaných otázek, týkajících se spoluúčasti Boží- ho lidu na životě a rozhodování ve farních společenstvích. Zapojit se mohou všichni věřící. Bu- du rád, když vyzvete k účasti všechny věřící, kteří mají zájem. Nejde o nějaký formální úkol, ale o novou snahu učit se jít za Pánem společně. Bližší informace budou v pastýřském listu a na webo- vých stránkách arcibiskupství.
arcibiskup Jan
 
Motu proprio Antiquum ministerium o roli laického katechety
– český překlad Nabízíme Vám český překlad motu propria Antiquum ministerium o roli laického katechety, zveřejněného Svatým stolcem 11. května 2021. Tímto dokumentem (v příloze) papež František ofi- ciálně ustanovuje službu laického katechety, která má podpořit evangelizaci současného světa zdo- la, v laickém prostředí. Doufám, že tento text a další evangelizační, pastorační, katechetické texty papeže Františka nám pomohou prohloubit vědomí naléhavosti nové evangelizace v dnešní spo- lečnosti a nutnost vzájemné spolupráce kněží a laiků na rovině partnerství a důvěry. ČBK připra- vuje pravidla a překlady textů obřadu.
 
S bratrským pozdravem P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., ředitel Katechetické sekce ČBK

 

Kněžský den
Kněžský den se uskuteční v úterý 12. 10. 2021 od 9.30 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Ar- cibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Program: Dr. Josef Mikulášek: Za církev synodální: společenství – spoluúčast – poslání.
Představení některých současných aktivit v diecézi, diskuse o synodální cestě a výměna pozi- tivních zkušeností z farností z doby covidové.
9.30  přivítání a Modlitba uprostřed dne
9.45  I. blok přednášek 10.30  přestávka na občerstvení
11.00  II. blok přednášek
11.45  přestávka
12.00  III. blok
13.30  oběd v jídelně bohoslovců
14.30  možnost společného slavení mše sv. 
 
 Povinnost sloužit mši sv. za lid (za farníky)
CIC kán. 534 § 1 stanoví, že „farář je od převzetí farnosti povinen každou neděli a v diecézi zasvěcený svátek slavit mši sv. za sobě svěřený lid; jestliže mu v tom brání zákonná překážka, ne- chá mši odsloužit jiným nebo ji odslouží sám v jiné dny.“ viz také § 2 a 3.
Kán 540 § 1 „Administrátor farnosti má stejné povinnosti a stejná práva jako farář, pokud bis- kup nestanovil jinak.“ Proto je povinností i kněze, který je v jedné farnosti ustanoven kaplanem a odtud dojíždí do ji- né farnosti, kde je ustanoven exkurendo administrátorem, aby dle ustanovení kodexu sloužil mši sv. za lid (za farníky)

 

Audiokniha o A. C. Stojanovi
U příležitosti 170. výročí narození a 100. výročí biskupského svěcení Antonína Cyrila Stojana byla vydána audiokniha „Být všem vším“. Herec Igor Bareš na dvou CD interpretuje velmi atrak- tivní formou život a dílo Antonína Cyrila Stojana. (Autorem ikony A. C. Stojana je ikonopisec Mar- tin Damián, hudbu složil Ondřej Brousek.) Cena 1 ks audioknihy je 250 Kč, při objednávce 10 ks činí cena 1 ks 220 Kč.
Hudební CD pro A. C. Stojana V této souvislosti bylo vydáno i hudební CD „Písničky pro tatíčka Stojana k narozeninám“, které obsahuje výběr dechových a cimbálových písní věnovaných Stojanovi. CD obsahuje i mini- brožurku s výběrem historických fotografií Stojana. Odběr je možný v min. počtu 10 ks. Cena za je- den kus CD je 100 Kč. Objednávky posílejte na e-mail: office@velehrad.eu. 
 
 
Prodloužení možnosti získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už před 1. listopadem
 
Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své do- volení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet pl- nomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Po- kud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu,
mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na ná- sledujících sedm let, tedy do roku 2026.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:
1. daný den přijmout eucharistii,
2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé,
3. pomodlit se na úmysl Svatého otce,
4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
 
+ Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference
 
Setkání lektorů Božího slova v Olomouci
V sobotu 23. října od 10 do 16 hodin se uskuteční říjnové setkání lektorů Božího slova, samo- zřejmě pokud nezasáhnou covidové restrikce. Téma letošního setkání bude opět věnované litur- gickému roku.
Letos nabídne P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla, promluvu zamě- řenou na „Liturgický rok pro život křesťana“ (minulý rok bylo téma „Liturgický rok v textech Pís- ma“). Kromě každoroční mše sv. a společného sdílení lektorů vystoupí také herečka Kateřina Rýz- narová. Liturgický rok zachycuje v textech duchovní poezie v pořadu s názvem „Ano, jsi to ty“.
Závěrečná hodina potom bude patřit všem, kteří budou mít zájem zkonzultovat s Martinou Pavlí- kovou záležitosti ohledně lektorské služby. 19. setkání lektorů v Olomouci se uskuteční v sále 1. patra Restaurace U Kristýna. Přesné in- formace jsou na programu setkání, najdete je na KulturaSlova.cz.
Zájemci hlaste se na adrese: pavlikova.martina@ado.cz nebo na telefonu: 587 405 402.
Martina Pavlíková
 
Výzva ke zvonění zvonů 9. října 2021
Druhou sobotu v říjnu si naše společnost každoročně připomíná Světový den hospiců. Cílem tohoto dne je připomínat a podporovat hospicovou a paliativní péči, upozorňovat na potřeby li- dí s terminální diagnózou a jejich rodin – v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní a také prostřednictvím doprovodných programů získávat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a pa- liativní péče.
Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k připomínce tohoto dne v podobě rozeznění kostelních zvonů.
Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, že budou v sobotu 9. října 2021 v době od 12.00 hodin znít kostelní zvony jako vzpomínka na zemřelé, umírající a také pracovníky hos- picových zařízení.
 
P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D, CSsR, generální sekretář ČBK
 
 
Růženec 24 hodin v roce 2021
„Modlitba svatého růžence je jako nesmírné pouto lásky a záchrany, kterým můžete ovinout oso- by i situace, dokonce mít vliv na všechny události vašeho času. Pokračujte tedy v modlitbě růžen- ce. Všechno může být ještě změněno, když vy, moje děti, poslechnete můj hlas a připojíte se mod- litbou k neustálé přímluvě vaší nebeské Matky.“ Ačkoliv byla tato slova řečena Pannou Marií 7. října 1979 v Lurdech knězi Stefanu Gobbi- mu, prostřednictvím mimořádného daru vnitřní řeči (lat. locutio interna), můžeme být těmito slo- vy povzbuzeni a posilněni k modlitbě posvátného růžence i my dnes. Chceme tedy uposlechnout této výzvy a připojit se modlitbou k přímluvné modlitbě naší nebeské Matky. Jednou z možných cest, jak se do této výzvy zapojit, je stát se součástí modlitby Růženec 24 hodin. Tato celoden- ní a celonoční modlitba bude zahájena již popáté, a to dne 6. října 2021 v 18.00 hodin mší sva- tou v klášterním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci na ulici Slovenská 14 (u dominikánů). Slavnostně zakončena pak bude v den svátku Panny Marie Růžencové, ve čtvr- tek 7. 10. 2021 mší svatou opět v 18.00 hodin. Hlavním úmyslem celé letošní čtyřiadvacetiho- dinové modlitby posvátného růžence budou modlitby za kněze a zasvěcené osoby a jejich po- svěcení, a za nová kněžská a řeholní povolání. K tomuto hlavnímu úmyslu může každý modlící se přidat i svůj vlastní úmysl.
Přijďte tedy mezi nás, podpořte nás v této snaze, zapojte se do této modlitby i Vy. Touto cestou každého z Vás srdečně zveme. Přijměte pozvání, ať už jste z jakékoliv farnosti kteréhokoliv děka- nátu či diecéze. Více informací na: www.ruzenec24.op.cz. 
 
 
Distribuce nově přepracovaných Žaltářů
od P. Josefa Olejníka Podle zpráv z tiskárny by měly být Žaltáře k dispozici od 3. 11. (pokud vše půjde podle plá- nu). První Žaltáře tak bude možné distribuovat přes děkany, kteří budou zasedat 4. listopadu. Přes děkany budou distribuovány objednávky učiněné do 25. října. Žaltáře pak bude možné si objednat na adrese: svecova.marta@ado.cz nebo na telefonu: 587 405 430 (Arcibiskupská knihovna).
Uvažujeme také o prodeji přes Matici cyrilometodějskou s. r. o. a Karmelitánské nakladatelství.
Předpokládaná cena 1 výtisku: Žaltář I: pevná vazba 300 Kč; volné listy 200 Kč Žaltář II: pevná vazba 280 Kč; volné listy 180 Kč
 
PhDr. Martin Kučera, vedoucí Centra pro kulturu
 
 
 
ANTONÍN Hráček 

         Milí,

srdečně vás zdravím. Zasílám duchovní myšlenky na měsíc říjen a prezentaci Fresky.

Navíc připojuji odkazy na:

  • PŘEDNÁŠKU: Modlitba – P. Vojtěch Kodet, OCarm.

https://www.youtube.com/watch?v=LIgr7Z20xB8

  • VIDEODOKUMENT: Sv. Ludmila ve světle legend – P. Martin Weis

https://www.bcb.cz/svata-ludmila-ve-svetle-legend-nove-video-prof-m-weise/

  • PÍSEŇ: Pošli mě, půjdu já - Hymna Papežského misijního díla dětí

https://www.youtube.com/watch?v=GtJ8NApib3Y

Přeji a vyprošuji krásné podzimní dny.

P. Antonín Hráček

www.knezskyseminar.cz

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
JOSEMARÍJA ESCRIVÁ DE BALAGUER
 
CESTA
 
NAKLADATELSTVÍ CESTA 1992
 
1. Chceš-li se vyhýbat svým povinnostem, nikdy nebudeš postrádat výmluv a spoustu
zbytečných důvodů. Nezastavuj se, abys o nich uvažoval. Zbav se jich a dělej to, co
dělat máš.
2. Bez dobrého architekta by sis nepostavil dobrý dům pro svůj život na zemi. Jak si
můžeš chtít vystavět bez duchovního rádce palác posvěcení pro svůj věčný život
v nebi?
3. Až dosáhneš pořádku ve svém životě, tvůj čas se ti znásobí a budeš moci vzdávat Bohu
více chvály tím, že budeš více pracovat v Jeho službách.
4. V prvním řadě modlitba, pak pokání, na třetím místě, teprve na třetím místě činnost.
5. Neumíš se modlit? Postav se do přítomnosti Boží, a jakmile řekneš: „Pane, neumím se
modlit!“, buď ujištěn, že jsi už začal.
6. Vytrvej v modlitbě. Vytrvej, i když tvé úsilí se ti zdá marným. Modlitba je vždycky plodná.
7. Ježíš trpí, aby vykonal vůli Otce. A ty, který chceš také vykonávat přesvatou Boží vůli
tím, že následuješ Mistra, můžeš si naříkat, když cestou potkáváš utrpení?
8. Zpytování svědomí – to je každodenní práce. Je to účetnictví, které nesmí být nikdy
obchodníkem zanedbáno.
9. Dělej málo předsevzetí, ať jsou konkrétní, vykonávej je s Boží pomocí.
10. Navykni si, třebas jen jednou týdně, vyhledávat Marii, abys s ní došel k Ježíši, a budeš
žít více v přítomnosti Boží.
11. Ježíši, kéž jsem poslední ve všem … ale první v lásce.
12. Pro moderního apoštola, hodina studia je hodinou modlitby.
13. Čistota úmyslu – budeš ji mít vždy, když vždy a ve všem se budeš snažit líbit Pánu
Bohu.
14. Posvěcení je prací celého života.
15. Snaž se najít každý den několik chvilek samoty, tak nutné k udržování vnitřního života.
 
16. Maria, učitelka modlitby. Hleď, jak prosí svého Syna v Káni. A jak naléhá důvěřivě,
vytrvale. A jaký úspěch má. Uč se od ní.
17. Jak málo máš lásky k Bohu, vzdáš-li se bez boje pod záminkou, že to není těžký hřích?
18. Nečinnost je věc naprosto nepochopitelná u člověka s duší apoštola.
19. V Kristu nacházíme všechny ideály. Je Král, je Láska, je Bůh.
20. Vše, co činíme z lásky, dosáhne velikosti a krásy.
21. Až se přiblížíš ke svatostánku, vzpomeň si, že On na tebe čeká už dvacet století.
22. Nezapomeň, že bolest je zkušebním kamenem lásky.
23. Svatý růženec je mocná zbraň. Používej ji s důvěrou a podivíš se nad výsledky.
24. Nekritizuj záporně, nemůžeš-li chválit, neříkej nic.
25. Uvědomuješ si, že jsi slabý. A to také jsi. Přesto – spíše proto, tě Bůh vyvolil. Na tobě
žádá pouze odevzdanost.
26. Když se opravdu odevzdáš Bohu, nebude potíží, které by dovedly otřást tvým
optimismem.
27. Mše je dlouhá, říkáš a já dodávám: protože tvoje láska je krátká.
28. Nevynechávej návštěvy u svatostánku. Po svých obvyklých modlitbách řekni Ježíši
přítomnému ve svatostánku vše o svých denních starostech. A on ti dá světlo a odvahu
pro tvůj život křesťana.
29. Sebepoznávání nás přivádí přirozeně k pokoře.
30. Nezapomínej, že na zemi každá velká věc měla malý začátek.
31. Začít, to dovedou všichni. Vytrvat dovedou jen svatí.