Jdi na obsah Jdi na menu

06 červen 2022

11. 1. 2016

 

Příloha č. 1 Poslední pastýřský list o. arcibiskupa Jana své dieceze

plakát benefiční koncert

Příloha e č. 1 Poselství papeže Františka ke světovému dni praro

Příloha e č. 2 Odpustky ke Světovému dni seniorů a prarodičů_24.

Příloha e č. 3 Poselství ke 108. Světovému dni migrantů a uprchl

Příloha e č. 4 Červená středa 2022 - plakát

Příloha e č. 5 V. Pouť kuchařů - Sv. Hostýn

Příloha e č. 7 Katechetický minikurz. Online

Příloha e č. 7 VIA 2022 plakát

Příloha e č. 8 Webinář pro katechety - tria - plakát

 

Slovo administrátora arcidiecéze

viz Poslední pastýřský list Arcidiecézi olomoucké – příloha č. 1 

 

Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let, zaměřené na rozlišování povolání, se uskuteční 1.–5. 8. 2022 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení po- vede P. Martin Rumíšek, farář ve farnosti sv. Jana Křtitele v Bzenci. Informace a přihlašování je možné na adrese www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/. Prosím, vytiskněte a vyvěste na far- ní nástěnku plakátek, který je v příloze, případně exercicie osobně nabídněte potencionálním zá- jemcům. Děkujeme.
P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

Katechetický minikurz
– online Centrum pro katechezi v Olomouci připravilo pro začínající katechety, ale i ty, kteří chtějí roz- vinout své dovednosti, Katechetický minikurz – online. Minikurz bude probíhat prostřednictvím tematických webinářů, dvakrát měsíčně ve večerních hodinách. Je možné se přihlásit na celý kurz, ale i jen na vybrané webináře. Kurz při nich prostřednictvím metodických vstupů a praktických cvičení vtáhne účastníka do katechetické práce s dětmi. Naučí jej pastoračně plánovat a pracovat s materiály vydanými Katechetickým centrem v Olomouci: Metodika pro práci s dětmi v malých společenstvích (4–9 let), učebnice Na cestě s Ježíšem (9–12 let), Na cestě s Božím lidem (9–12 let) a Napříč dějinami (12–15 let). Absolvent kurzu získá kompetenci a osvědčení pro vedení malých společenství dětí ve věku 4–9 let věku a farní výuku náboženství žáků 4.–9. třídy, tímto kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství na školách.
Témata a termíny jednotlivých webinářů: 13. 9. 2022:  Jak si naplánovat výuku (Úvod do didaktiky) 11. 10. 2022:  Jak provést děti Starým zákonem (Metodické uvedení do práce s učebnicí Na cestě s Božím lidem) 25. 10. 2022:  Jak provádět děti Na cestě s Ježíšem (Metodické uvedení do práce s učebnicí Na cestě s Ježíšem) 8. 11. 2022:  Jak doprovázet děti v různých obdobích jejich vývoje (Úvod do vývojové psy- chologie) 22. 11. 2022:  Jak vést skupinku, ve které se všichni cítí dobře (Úvod do sociologie skupin a speciální pedagogiky) 13. 12. 2022:  Jak se stávat katechetou (Osobnost katechety)
ACO 2022/06
strana 44
10. 1. 2023:  Jak tvořit program pro společenství dětí 24. 1. 2023:  Napříč dějinami církve ve výuce náboženství (Metodické uvedení do práce s učebnicí Napříč dějinami) 10.–12. 2. 2023: Arcidiecézní setkání katechetů – je povinnou součástí k absolvování kurzu.
Podrobnější informace o obsazích, ceně a přihlašování jsou k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.

 

Kurz pro katechety: Boží slovo v mém životě
Centrum pro katechezi v Olomouci zve všechny, kdo doprovázejí druhé na cestě víry, aby se formou tohoto kurzu sami nechávali doprovázet a obohacovat při společném rozjímání vybraných evangelních úryvků v malých společenstvích 3 lidí. Kurz využívá metodu trií, kterou nabízí Komu- nita blahoslavenství. Do této metody budou účastníci uvedeni při úvodním webináři 6. září 2022, poté se budou jednou měsíčně setkávat v trojicích ke společnému rozjímání a sdílení nad Písmem, kurz bude ukončen společným online setkáním se všemi účastníky. Budeme rádi, když tuto nabíd- ku alternativní formy duchovní obnovy zprostředkujete i vašim laickým katechetům. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.
Mgr. Martina Orlovská, Ph.D.

 

V. ročník iniciativy Červená středa 2022
Zveme všechny farnosti a společenství, aby se opět zapojily k veřejné připomínce lidí proná- sledovaných pro svou víru dne 23. listopadu 2022 prostřednictvím iniciativy „Červená středa“.
Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících – je možné např. uspořádat společ- nou modlitbu či průvod s červenými svíčkami nebo nasvítit kostel či jinou budovu/sochu červe- ným světlem. (Plakát k Červené středě v elektronické příloze.) Podněty pro uspořádání akce jsou postupně zveřejňovány na webu www.cervenastreda.cz. Budeme rádi, když nám přes tento web přihlásíte své společenství a my zveřejníme předběžný program vašich aktivit ve farnostech.
E-mail: cervenastreda@cirkev.cz, mobil: 732 965 744.
Mgr. Michaela Benýšková, koordinátorka akce Červená středa

 

Kněžské exercicie na Lomci
V termínu od 2. 10.–7. 10. 2022 nabízíme kněžské exercicie na Lomci, které povede ThLic. Voj- těch Brož, Th.D. Na téma: Blahoslavenství u Matouše.
V případě zájmu kontaktujte s. Mladu – sm.mlada@gmail.com, telefon 721 095 223.
P. Josef Prokeš, administrátor farnosti Lomec
 
Kněžská svěcení v Tovaryšstvu Ježíšovu
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova s radostí oznamuje, že v sobotu 2. července 2022 při boho- službě ve 14.30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě přijmou kněžské svěcení jáhnové Jiří Hebron SJ a Václav Novotný SJ. Světitelem bude Mons. Josef Hrdlička.
P. Petr Havlíček, socius

 

 

 

 

Myšlenky na měsíc červen

Antonín Hraček

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červen, referát o knize Drama nadaného dítěte a prezentaci GROSSGLOCKNER.

Navíc připojuji odkazy na:

  • PROMLUVU: Eucharistie a uzdravení vztahů – P. Vojtěch Kodet, OCarm

https://www.youtube.com/watch?v=ooKgCx_IRBc

PÍSEŇ: Modlitba - Sima Martausová

https://www.youtube.com/watch?v=JLDE5_tJ-wE

Přeji a vyprošuji požehnané dny.

P. Antonín Hráček

www.knezskyseminar.cz

 

 

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN
ALICE MILLEROVÁ
DRAMA NADANÉHO DÍTĚTE ANEB HLEDÁNÍ PRAVÉHO JÁ
(ZRCADLO SVĚDOMÍ INSPIROVANÉ KNIHOU)
TRITON 2012
1. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. (Jan 8,32) Toužím poznat pravdu o sobě a svém životě?
Zajímám se o to, jak mě vidí Bůh? Vystavuji se často Jeho láskyplnému pohledu? Věřím tomu, že
mám svou hodnotu, která nezávisí na mém výkonu?
2. Nebojím se přiznat si pravdu, i když je bolestná? Neutíkám před řešením oblastí, které jsou
spojeny s negativními emocemi?
3. Uvědomuji si, v kterých oblastech jsem jakoby na poušti a kde potřebuji zakusit Boží navštívení?
Předkládám na prvním místě všechny své starosti Bohu? Čerpám svou sílu u Něj?
4. Mám odvahu přiznat si, že naplnění některých svých potřeb očekávám od svých vlastních dětí
nebo těch, kteří jsou mi svěřeni?
5. Pečuji o to, aby moje legitimní potřeby byly naplněny a moje emoce byly stabilní, abych tak mohl
vytvořit bezpečný prostor lidem kolem sebe? Prosím Ducha Svatého, aby byl On sám mým
Utěšitelem a Živou Vodou, která napájí mou žízeň po lásce?
6. Neopomíjím malé radosti, které ke mně přicházejí během dne? Všímám si jich a učím se je
přijímat s vděčností? Jsem schopen/na přijímat dobro a krásu? Jsem schopen/na žasnout?
7. Nebojím se být šťastný/á? Pracuji na odstranění překážek, které mi brání přijímat dary z Otcovy
ruky a prožívat štěstí a radost?
8. Umím správně rozlišovat, kdy upřednostnit potřeby toho, kdo žádá o pomoc a kdy naopak říci NE?
9. Rozvíjím talenty, které do mého nitra vložil Bůh?
10. Ptám se na cestu, kterou mě chce vést On?
11. Naslouchám hlasu svého svědomí, a to v závažných rozhodnutích i v běžných každodenních
záležitostech?
12. Mám odvahu sestoupit do svého nitra a pustit Boha do toho, co skutečně prožívám? Jsem v
kontaktu se svými emocemi, nebo je v sobě potlačuji? Neutíkám před svými ranami, ale mám odvahu
vystavit je Ježíši, např. v adoraci?
13. Odvaha zakoušet i negativní pocity má smysl. Umím zacházet i se svými negativními emocemi?
Znám svůj bezpečný způsob, jak ventilovat svůj hněv, agresi a smutek? Dovolím si tyto emoce prožít,
aniž bych tím někoho zranil?
 
14. Mám zpracované události svého dětství? Nebo jsou pro mě černou skříňkou, kterou se bojím
otevřít?
15. Mám nepříjemné události svého dětství zpracované na emocionální úrovni?
16. Snažím se o to, aby moje rány byly zahojeny a abych tak nepředával/a vzorce chování, které mě
samotného zraňovaly, svým dětem nebo svým podřízeným?
17. Mám k sobě úctu, i když upadnu, selžu nebo zklamu, anebo propadám beznaději a agresi vůči
sobě? Nechávám se pozvednout Pánem, který mě očisťuje, uzdravuje a zachraňuje?
18. Mám k druhým úctu, i když vidím jejich chyby?
19. Při zachování povinné úcty a pomoci vůči svým rodičům – umím si od nich udržet správný odstup
a převzal jsem plnou zodpovědnost za svůj dospělý život, nebo jsem stále v takové symbiose s nimi,
že mi to nedovolí rozvinout sebe sama a naplnit své vlastní povolání?
20. Zachovávám správné priority vztahů, tzn. že mí nejbližší mají přednost, anebo sloužím všem
kolem sebe a mé nejbližší kladu až na poslední místo?
21. Vyjadřuji lásku svým dětem a svým blízkým takovým způsobem, aby skutečně cítili, že jsou
milováni?
22. Miluji své děti nepodmíněnou láskou, nebo jsem spokojený/á zvláště tehdy, když mi dávají to, co
potřebuji já? Očekávám od nich, že naplní cíle, které se mně samotnému dosáhnout nepodařilo?
Očekávám od nich, že budou ve všem nejlepší? Očekávám od nich dokonalost a to, že svou
radostností budou sytit a rozptylovat prázdnotu mého srdce? Dokážu je poprosit o odpuštění?
23. Stojím v pravdě, kterou poznávám, nebo se přizpůsobuji pohledu, mínění a očekávání lidí kolem
mě? Povzbuzuji své svěřené k odvaze, aby následovali hlas svého svědomí? Povzbuzuji je k tomu,
aby respektovali své hluboké touhy a rozvíjeli se v souladu s Božím plánem pro jejich život?
24. Jak reaguji na „negativní“ emoce svých dětí?
25. Nedopouštím se v komunikaci s ostatními manipulace?
26. Účastním se nějakého formačního programu, který mi přináší světlo a sílu, abych mohl naplnit
úkol, který mi Pán svěřil?
27. Mám rozvinuté přátelské vztahy, v kterých mohu sdílet svůj život a čerpat povzbuzení a útěchu,
abych předešel riziku žádat toto emoční nasycení od svých dětí?
28. Žije celá naše rodina nebo společenství duchem opravdového smíření? Je v naší rodině otevřená
atmosféra, v které můžeme pravdivě a zároveň s citem mluvit o tom, co nás zraňuje?
29. Odpouštím těm, kteří mi ublížili? Nebo se v mém srdci hromadí harampádí starých křivd?
Neutíkám z obtížných situací? Umím druhé o odpuštění požádat?
30. Dovolím Bohu, aby mě očistil ve svátosti smíření? Předkládám mu nejen své hříchy, ale i své
rány, z kterých mé hříchy pramení? Dovoluji mu, aby mě On sám svou milostí uzdravoval?