Jdi na obsah Jdi na menu
 


05 kveten 2021

 

 

výzva poutní místa-růžencový maraton kveten 2021.pdf

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesť

Přehled Postni Almuzna 2021 Kroměříž

 

Slovo arcibiskupa
Drazí
pandemie, i když už oslabuje, nás stále silně omezuje. V pastoraci se však nesmíme nechat za- stavit. Prosím, abyste s vynalézavostí nacházeli způsoby, jak ve ztížených podmínkách pokračovat v aktivním životě církve. Děkuji všem kněžím, kteří se neuzavřeli a slouží nemocným, i když se mu- sí podřídit místním pravidlům testování a používání ochranných prostředků, dělají přípravy prvoko- munikantů třeba při mši svaté, kam děti doprovodí rodiče. Podobně připravují biřmovance či na mši svatou ve všední dny zvou školáky po skupinách podle ročníků. Pro školáky dělají různé pastorační hry a soutěže v přírodě organizované přes mobilní sítě nebo iniciují tvorbu náboženských videí v ro- dinách. Někde učí katecheté online, jinde roznášejí po domech katechetické materiály a speciální farní ohlášky doplněné o povzbuzení. Těší mě, že dělají všechno pro to, aby neztratili nikoho z těch, kteří jim byli svěřeni. Všichni víme, že po pandemii bude mnoho věcí jinak. Jinak budeme muset žít a pů- sobit i my jako pastýři. Je to velká příležitost k našemu probuzení a vykročení do terénu včetně ne- únavného hledání ztracených ovcí. Mám radost, když si mezi sebou vyměňujete nápady a zkušenosti.
Potěší mě, když ty nejosvědčenější nabídnete do Oldinu či na diecézní webové stránky. Ovšem vím, že to neplatí všude, a proto prosím: oživme svou službu Bohu a spáse duší, jak jsme se tomu zasvětili při svém svěcení.
Dovolím si připomenout náš úkol: Do začátku prázdnin vypracovat s pastoračními radami far- ností dlouhodobé pastorační plány, které budou vycházet z pastoračního plánu diecéze.
arcibiskup Jan

 

Pozdrav ze semináře
Vážení otcové, chtěl bych Vás pozdravit z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Využívám této příležitosti, abych Vám a Vašim farníkům poděkoval za štědrost, se kterou kněž- ský seminář podporujete. Seminář je výhradně odkázán  na finanční dary od věřících v rámci sbír- ky na seminář. Mnohé farnosti nám pomáhají i skrze sbírku zeleniny, ovoce, trvanlivých potravin atp. Každé pondělí během školního roku slavíme mši svatou za naše dobrodince, kteří nás podpo- rují po stránce duchovní, finanční a hmotné.
Zároveň jsme propojeni během roku i skrze vzájemnou modlitbu v adorační dny farností naší arcidiecéze. Aktuální farnosti, se kterými jsme v daný den ve spojení, jsou uvedeny na stránkách semináře – www.knezskyseminar.cz.
V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře, kte- ré se událo před 30 lety. Mnozí z Vás jste v obnoveném semináři prožili formaci. Naplněnost boho- slovci bývala jiná. V tomto akademickém roce je v semináři v Olomouci 11 bohoslovců z naší arci- diecéze, v Římě 2 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Bohu díky za tyto muže. Aktuální stav v semináři v Olomouci je možné vidět i na plakátě, který byl součástí předchozích ACO. Ne- chali jsme ho vytisknout s vděčností a s prosbou o modlitbu za nová kněžská povolání. Rovněž na- bízíme pohlednice s modlitbou za bohoslovce, které si můžete do svých farností zdarma objednat.
Pokud byste měli o pohlednice zájem, pro usnadnění distribuce prosím otce děkany, aby na mojí adrese – rektorat.aks@ado.cz – objednali počet pohlednic, které do děkanátu rádi zašleme. Váže- ní otcové, ještě jednou velké díky za všechno.
S přáním velikonoční radosti a ve vzájemné modlitbě a podpoře
P. Pavel Stuška, rektor AKS

 

Nabídka Centra pro školy
Srdečně Vás zveme na webinář Svatá Ludmila a její přínos pro náš národ, který se uskuteč- ní 25. května 2021 v době od 17 do 19 hodin. Představíme na něm nový program o svaté Lud- mile, který jsme připravili k 1100. výročí jejího úmrtí. Prosíme o šíření nabídky dalším zájemcům z řad pedagogů, katechetů a pastoračních asistentů. Po přihlášení na e-mailu: polcrova.helena@ado.cz obdržíte další pokyny a po skončení webináře si můžete na stejném e-mailu zažádat o zaslání předvedených materiálů.
Mgr. Helena Polcrová

 

Letní škola Božího slova
Katechetické centrum v Olomouci pořádá v létě první ročník Letní školy Božího slova. Je- ho téma zní: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST aneb JAK BIBLE VYPRÁVÍ O ŽI- VOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS. Letní škola Božího slova je určena pro nejširší veřejnost, zvláště na ni můžete pozvat starší biřmovance, katechumeny a neofity, mladé, kteří již odrostli mlá- dežnickým akcím, rodiče dětí, jimž se v rámci výuky náboženství a katechezí věnujete. Cílem této školy je přesvědčit se o tom, že Boží slovo je živé, a nabídnout inspiraci, jak se jím nechat doprovázet na své cestě životem. Konkrétně si to ukážeme na biblických příbězích o Abrahá- movi, Jakubovi a Josefovi. Program se skládá z přednášek, workshopů, diskusí ve skupinkách a modliteb s Božím slovem. Letní škola Božího slova se uskuteční v Olomouci v budově Arci- biskupského kněžského semináře v termínu 28.–31. 7. 2021. Podrobnější informace naleznete na www.katechetiolomouc.cz.
Mgr. Martina Orlovská, Ph.D

 

Nabídka Liturgie.cz
Rádi bychom upozornili a pozvali na týden od 22. do 27. srpna 2021 nazvaný Liturgie města Ří- ma. Je učen pro mladé lidi od 18 do 25 let a je zaměřen na poznání a prožití bohoslužby přímo v Ří- mě. Všechny informace a přihlášky naleznete na našich stránkách: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/liturgie-mesta-rima-pro-mladez.
Kromě toho srdečně zveme na Letní školu liturgiky, která se uskuteční od 20. do 25. červen- ce 2021 v Želivském klášteře. Letošním tématem jsou svátosti uzdravení: pomazání nemocných a svátost smíření. Všechny informace a přihláška jsou taktéž na našich stránkách: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2021.
P. PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et SL.D, Liturgie.cz

 

On-line seminář o Farních evangelizačních buňkách
Jako pastýři hledáme způsoby, jak oživit farní společenství, jak se přiblížit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti. Jednou z odpovědí je metoda Farních evangelizačních buněk (FEB), kte- rá současně celou farnost uvádí zcela přirozeným způsobem do nového stylu života, jak nás k to- mu vybízí v Evangelii gaudium papež František.
Zvu Vás a Vaše farníky na on-line Seminář o farních evangelizačních buňkách, který se usku- teční v sobotu 15. 5. 2021. Program od 8.30 do 17.30 bude volně přístupný přes youtube kanál.
Od 19.00 se účastníci semináře mohou on-line formou připojit k setkání s některou z buněk z růz- ných farností, kde již  buňky existují. Kdo by se chtěl připojit na setkání do buněk, je třeba se při- hlásit přes: www.evangelizacnibunky.cz. Na tomto webu také najdete program celého dne a připo- jení na vysílání přes youtube kanál.
Cílem tohoto semináře je seznámit s fungováním Farních evangelizačních buněk, podělit se o zkušenosti, inspirace a také nabídnout konkrétní pomoc v přípravě pro farnosti, které by rády s Farními evangelizačními buňkami chtěly začít.
Seminář je otevřen pro kněze i laiky. Pokud byste o Farních evangelizačních buňkách pro Va- ši farnost uvažovali, je to dobrá a snadná příležitost, jak se i Vaši farníci mohou o evangelizačních buňkách dozvědět více.
Za koordinaci semináře P. Vojtěch Koukal, referent Mezinárodního organismu služby FEB pro ČR

 

 

 

***********************************************************

Antonín Hráček

srdečně vás zdravím.

Zasílám myšlenky na měsíc květen a prezentaci Vítejte v Keukenhof.

Navíc připojuji odkazy na:

  • PROMLUVU: Duch svatý a my – P. Vojtěch Kodet, OCarm

https://www.youtube.com/watch?v=BayTIYuRpYc

  • WEB: Manželství

http://www.manzelstvi.cz/

  • PÍSEŇ: Regina caeli, laetare (Vesel se, nebes královno) - Schola Gregoriana

https://www.youtube.com/watch?v=yzMa0qzwagA

  • VIDEO: Jak se co vyrábí

http://m.amper02.webnode.cz/zabava/youtube/jaxe-vyrabi/

Přeji a vyprošuji požehnané prožití celé velikonoční doby.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN
RICHARD LEONARD
KDE JE K ČERTU BŮH?
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze 2018
 
1. Vtělení bezpečně ukazuje, že Bůh je odhodlán účastnit se lidského dobrodružství i se
vší jeho složitostí a bolestivostí.
1. Boží odpovědí na Velký pátek je Velikonoční neděle – život povstalý ze smrti.
2. Bůh nepotřeboval Ježíšovu krev. Ježíš nepřišel jen proto, aby zemřel, ale Bůh použil
jeho smrt k tomu, aby oznámil konec smrti.
3. Bůh si přeje, aby každý z nás ve všem, co dělá, vykazoval ovoce Ducha: lásku, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání.
4. Bůh stvořil svět, který není dokonalý a ve kterém existuje utrpení, nemoc a bolest –
jinak bychom žili v nebi, a ne na zemi. Některé problémy si způsobujeme sami a viníme
z nich Boha.
5. Bůh nám přímo neposílá bolesti, smrt, utrpení a nemoci, ani si je nepřeje. Bůh nás zlými
věcmi netrestá.
6. Modlitba je pozvání k tomu, aby nás úžasná Boží milost proměnila, zformovala,
přetvořila, vyléčila a inspirovala.
7. Nemusíme opisovat nějakou modlitbu devětkrát, a pak ji odnést do devíti kostelů nebo
přeposlat devět emailů, aby nám Bůh naslouchal nebo aby bral naše modlitby vážně.
8. Vidět Ježíše v akci je jako vidět jednat Boha, protože Syn nemůže sám od sebe činit nic
– „Otec a já jedno jsme.“ Jestliže se tedy Ježíš nevyžíval v tom, aby nám ubližoval,
nedělá to ani Bůh.
9. V křesťanské tradici je jedním ze sedmi darů Ducha Svatého dar rozumu. Bylo by divné,
aby nám jej Duch Svatý dával, kdybychom ho nikdy neměli užívat.
10. Apoštol Jan říká, že i když se ztratíme ve tmě našeho nejničivějšího chování, je nám
vždycky k dispozici spásná láska Kristova a zve nás, abychom vyšli z temnoty ke světlu.
11. Bůh zvláště miluje ty, které jakákoli společnost zavrhuje, odsuzuje a odstrkuje na svůj
okraj.
12. Přimkněme se k Bohu, který nejenže nás provází bolestí, smrtí, utrpením a nemocí,
ale dokonce nás hledá, když jsme nejvíce ztraceni, a vede nás domů.
13. Každý den a každou chvíli Bůh dělá to, co učinil na Velký pátek. Nedopouští, aby
poslední slovo mělo zlo, smrt a ničení, ale mocí nesmírné milosti a s obrovskou
 
vytrvalostí lidstvo zušlechťuje, aby nás uschopnil vytěžit maximum i z těch nejhorších
situací.
14. Když se modlíme, žádáme našeho svatého, milujícího a neměnného Boha, aby změnil
nás, a tak změnil svět.
15. Bůh nás každý okamžik dne miluje a zachraňuje. Je na nás, abychom odpovídali na
tento nezasloužený dar, a právě to se děje při modlitbě.
16. Vědomí vlastních hříchů je vždy zároveň spojeno s nadějí, která nás vede zpátky ke
vztahu s Ježíšem a druhými lidmi.
17. Milost staví na přirozenosti. Je nám nabízeno, abychom se milostí Boží změnili, nejsme
však nuceni, abychom to udělali.
18. Naše svoboda je největším a nejriskantnějším darem, jaký nám Bůh dal.
19. Neexistuje nic, co by Bůh nemohl odpustit a vyléčit, musíme ale začít tím, že přiznáme,
kdo jsme a co jsme učinili. Pak bude možné všechno.
20. Bůh chce, abych svým životem svědčil o božských ctnostech víry, naděje a lásky.
21. Skrze své přirozené dary i na základě milosti Boží tady a teď spolupracuji s Bohem na
tom, abych co nejvíce a co možná nejlepším způsobem uskutečnil svůj potenciál.
22. Duch Svatý nás vede k tomu, abychom svůj každodenní život brali takový, jaký je, a ne
jaký bychom ho chtěli mít, a abychom v něm rozpoznávali jeho přítomnost.
23. Není dobré se rozhodovat ve chvíli, kdy jste na tom zle – počkejte, až krize přejde.
Vždycky je lepší nechat krizi odeznít a pak, až jsme klidnější, zvážit všechny naše
možnosti.
24. Buďte dostatečně pokorní, abyste byli schopni moudře přijmout moudrou radu.
Nemáme být „ostrovy a skalami“, které fungují bez cizí pomoci.
25. Každodenní zpytování svědomí nám pomáhá vidět působení Ducha Svatého.
26. Čemu věnujeme pozornost, to zabarvuje všechny oblasti našeho života. Zaměřujeme-li
se
na negativní věci, bude se šířit negativita. Zaměříme-li se na milost, bude se šířit ona.
27. Nic, co jsme kdy udělali, děláme nebo uděláme, nezabrání Bohu v tom, aby nás miloval.
28. Žádná práce pro příchod Božího království není příliš malá, nedůležitá nebo
bezvýznamná.
29. Kristův kříž není módní doplněk. Pohled na něj by nám měl i dnes brát dech – nejen
proto, že ukazuje, jak daleko byl Ježíš ochoten zajít, ale i proto, že vyjadřuje cenu,
jakou má pro ty z nás, kdo následujeme jeho cestu a žijeme jeho život.
30. Ježíš nevstoupil do našeho světa, aby zemřel, ale aby žil. Aby byl naší Cestou, Pravdou
a Životem.