Jdi na obsah Jdi na menu
 


04 duben 2021

article preview

 

 

Domácí liturgie Velikonočního tridua_2021

Velikonoce 2021 Zehnani pokrmu

Sbírka na Svatou zemi 2021

Největší příběhy všech dob TZ-4

Cestou dvou bratří - leták

 Nóta Sv. týden

Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc

Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstován

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

AKS společné foto 2021

PMD-poděkování

Rok svatého Josefa - odpustky 2

zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

 Slovo arcibiskupa
bratři, už druhé Velikonoce prožíváme v mimořádném období pandemie, o němž jsme si na začátku mysleli, že snad brzy pomine. Skutečnost je jiná. Mnozí propadají únavě, která se týká i nás. Ve- likonoce jsou však nejen o utrpení, ale i o vítězství. Kristus zvítězil a jeho vítězné tažení pokraču- je ve všech, kteří křtem vstoupili do jeho smrti a dostali účast na jeho božském životě. Nechejme Krista vítězit v sobě každý den tak, aby mohl i skrze nás šířit naději a strhávat do společenství vy- koupených.
S díky za Vaši službu a s přáním hrdosti na Boží milost
všem žehná arcibiskup Jan
 
Aktuální pokyn k postní almužně
Oznamte, prosím, na webových stránkách farností i v ohláškách apod., tuto informaci: Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé finanční situace, užijte peníze, které jste od- ložili do kasičky postní almužny, pro sebe a svou rodinu. Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat, přineste ji laskavě jako obvykle na Květnou neděli.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
Domácí liturgie
Velikonočního tridua 2021 Centrum pro katechezi v Olomouci ve spolupráci s P. Josefem Mikuláškem působícím na ka- tedře systematické teologie CMTF v Olomouci zpracovalo metodickou příručku, která může po- moci rodinám v prožívání letošního Velikonočního tridua. Tato metodika může pomoci rodinám také k nastartování společné modlitby, pokud na ni nebyli zvyklí, a také společného prožívání, sla- vení a sdílení víry. Příručku posíláme v příloze.
Mgr. Martina Orlovská, Ph.D., Centrum pro katechezi
Cestou dvou bratří
U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cy- rila a Metoděje byl vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všech- ny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1.–5. třída ZŠ + ZUŠ). Letošní téma se bude týkat sv. Ludmily, které v tomto roce také slaví své jubileum. Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku.
 
Nabídka Centra pro školy
Srdečně Vás zveme na webinář Kostel – význačná budova naší obce, města, který se uskuteč- ní 20. dubna 2021 od 17 do 19 hodin. Představíme si na něm základní program „Kostel“ a pro- gram „Den kostelů“, který nabízí aktivity pro děti na Noc kostelů, zvláště vhodné pro dnešní do- bu ovlivněnou pandemií. Jedná se proto o aktivity, které mohou děti plnit samostatně, bez vedení dospělých, a které jim pomohou pochopit význam a funkci kostela v dnešní době. Po přihláše- ní na e-mailu polcrova.helena@ado.cz obdržíte další pokyny a po skončení webináře si můžete na stejném e-mailu zažádat o zaslání předvedených materiálů.
Mgr. Helena Polcrová, centrum pro školy
 Aktualizované kontakty na nemocniční kaplany
Z Centra pro pastoraci nemocných Olomouc vám zasíláme aktualizované kontakty na nemoc- niční kaplany. Příloha, která má v názvu Olomoucký kraj, slouží pro farnosti na území Olomoucké- ho a Pardubického kraje; příloha s názvem Zlínský kraj je určena pro farnosti ve Zlínském a Jiho- moravském kraji. Prosíme o umístění letáku ve farních vývěskách nebo na nástěnkách v kostelích, příp. na webech nebo facebooku farností. Děkujeme.
Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných
Kněžské exercicie
Exerciční dům Český Těšín zve všechny kněze na kněžské exercicie. Termín: 11.–16. dubna 2021.
Cena: 3500,- Kč; Doprovází: P. Vojtěch Kodet Th.D., OCarm.
Odkaz na přihlašovací formulář najdete na webu: exercicnidumceskytesin.cz.
Kontakt: ed.ceskytesin@doo.cz; (v případě zrušení exercicií z důvodu proticovidových opat- ření budeme ihned kontaktovat přihlášené účastníky).
Maria Paskuda, koordinátor
Změna času
Připomínáme, že v noci ze soboty 27. 3. 2021 na neděli 28. 3. 2021 začíná letní čas. V neděli o druhé hodině ranní středoevropského času se posunou ručičky hodin na třetí hodinu letního času.
 
Osobní zprávy
a) Jubilea kněží a jáhnů v dubnu 
b) Ustanovení
c) Nová provinční představená 
d) Úmrtí 
P. František LÍZNA SI - věčné odpočinutí...
 
 

 

 

Antonín Hráček

MMilí, srdečně vás zdravím.

Zasílám myšlenky na měsíc duben a prezentaci Olivetská hora.

Navíc připojuji odkazy na:

  • PROMLUVU: Žízním – P. Vojtěch Kodet, OCarm

https://www.youtube.com/watch?v=wMaWevDK6MM

  • WEB: Křížová cesta - Karel Stádník

https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanstvi/_zprava/neobvykla-krizova-cesta--233635

  • PÍSEŇ: Jesus Christ You Are My Life

https://www.youtube.com/watch?v=4tlbZO7Js24

  • PÍSEŇ: O Kristově utrpení

https://www.youtube.com/watch?v=0Qo8sIkD3Ac

V  modlitbě spojený žehnám

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN
 
TOMÁŠ ŠPIDLÍK
ŽIVÉ SLOVO
 
Vydalo nakladatelství Refugium Velehrad – Roma s.r.o. 2000
1. Půst je návratem do ráje tak, aby byl ve středu pozornosti sám Bůh.
1. Pro toho, kdo si z lásky k Bohu při každém jídle maličkost odepře, se půst
stává modlitbou těla.
2. Bůh je ochoten dát nám tolik milosti, kolik jsme schopni přijmout, nakolik
dokážeme vyprázdnit srdce od jiných zájmů a přání.
3. Kdo v horách ztratil cestu, bývá tak oslabený, že už nestojí na nohou. Setká-li
se však s někým, kdo ho chce dovézt nazpět, síly se mu vrátí. Tak nám také
v životě vrací sílu každé setkání s Ježíšem.
4. Věci, kterým říkáme „naše“, jsou nám svěřeny Bohem, abychom s nimi
vykonali něco dobrého.
5. Bůh je svoboda. Svobodně dává jenom tomu, kdo svobodně přijímá.
6. Uznání hříchu, rozhodnutí napravit se, je jedna z nejradostnějších událostí
v našem životě. Ukazuje to sílu Ducha Svatého, který nám dává věčný život.
7. Dobro se nemůže uzavřít do sebe. Je jako slunce, které vyzařuje na všecky
strany.
8. Cíl modlitby není jenom něco dostat nebo nedostat. Jde především o to,
abychom navázali osobní styk s Bohem.
9. Nebojte se uvědomění, že jste zhřešili. Poznáte, že vám Bůh odpustí, a
objevíte,
že existuje milosrdný Otec na nebi.
10. Ovládej nestřídmost, dřív než ovládne tebe.
11. Bůh, který je velký, nejraději velké dary dává, ale naše malé srdce
nerado je brává.
12. Být nespokojen sám se sebou nás vede k napravení vlastního života.
Evangelium ji nazývá obrácením, pokáním a připisuje jí zázračnou moc.
13. Neprospívá ke spáse mnoho vědět, ale mnoho milovat.
14. Bože, odpusť mně hříšnému!, je krásná modlitba. Při ní si můžeme být
jisti, že nás Bůh vyslyší, když ji říkáme upřímně.
15. Tvrzení, že lenost je matka všech neřestí, vyslovuje starou zkušenost.
Naopak užitečná práce léčí špatné sklony.
16. V dobrém natolik pokročíš, nakolik se přinutíš.
17. Dobrý je ten, kdo podporuje lásku a důvěru, zlý jen ten, který ji ničí.
18. Ve všech je tolik dobrého, že všichni mohou přemoci zlo. To dobro není
ovšem z nich samých. Je to dar milosti.
19. Vzdoruj zlu od začátku. Pozdě se hledá lék, když se zlo časem
rozmnožilo.
20. Všecko, co děláme, bude na očích celého světa.
21. Křesťan umírá za pravdu, ale pevně věří, že po jeho smrti bude žít nejen
ideál,
ale i on sám. Pro nás je pravda a ideál Kristus.
22. Žádný opravdu dobrý skutek se nedá odložit na zítřek.
23. Náš život s Kristem je nezničitelný.
24. Čím víc se lidé znají, tím méně slov potřebují. A to platí i ve vztahu
s Kristem.
25. Zlé myšlenky jsou hadi. Pustíš-li je do srdce, usadí se tam a udělají si
tam hnízdo líhně.
26. Svět je plný znamení, divů a Božích zázraků. Duchovní člověk vidí na
každém kroku, co pro něho dělá Bůh.
27. Pravé křesťanství je plné optimismu. Nečeká, až se změní svět, ale věří,
že ho změníme my. Tato změna musí začít od nás samých.
28. Do vykupitelského díla Kristova se zapojujeme vírou, ale ta víra se utvrdí,
když vezmeme na sebe dobrovolně s Ježíšem jeho kříž a jeho poslušnost
Otci.
29. Musíme se naučit rozlišovat myšlenky – dobré podržet, zlé odhánět.