Jdi na obsah Jdi na menu

01 leden 2022

11. 1. 2016

 

 

 

Postní duchovní obnova pro mladé na AG.jpg

Příloha č. 1 Pastorační kalendář.pdf

Příloha č. 3 Pobyty pro seniory - plakát.jpg

Příloha e č. 1 Poselství ke světovému dni nemocných.pdf

Příloha e č. 3 AGKM – možnost ubytování.pdf

Příloha e č. 4a Nabídka studia na TF JU.docx

Příloha e č. 8 reklama ALSOL.pdf

Příloha e č. 7 Nabídka pobytů - Velehrad St. Martin - plakát.pdf

 

 

 
1.  Slovo arcibiskupa
Drazí
především chci poděkovat všem, kteří podpořili synodální kroužky a zapojili se do nich. Mám radost, že jich vzniklo mnoho a lidé v nich udělali dobré zkušenosti společenství, společné modlit- by i společného hledání před Bohem. Prosím Vás, podpořte tento způsob společné snahy o ožive- ní farnosti i po skončení tohoto „projektu“.
Ukazuje se, že kvůli pandemii nejvíce strádají děti a mládež, protože byly ošizeny o přiroze- né společenství, vzdělání i náboženskou formaci. Obnovme schůzky ministrantů s dobrým progra- mem. Kde jsou počty příliš malé na to, aby zakoušeli společenství, spojte na schůzku ministranty ze všech svěřených farností či z celého děkanátu. Začněte aspoň jednou za každé čtvrtletí. Podob- ně pracujte s děvčaty ve scholách. Obnovme vstupy do škol.
Sčítání lidu ukazuje na úbytek věřících. Nechci rozebírat tuto skutečnost, ale chci ukázat, že je to pro nás velkou výzvou k oživení pastýřské služby s vyšší náročností: Vydávat působivé svě- dectví, že o Bohu nejen mluvíme, ale že jsme v Boha opravdu uvěřili a toužíme ho mít na prvním místě. Nechat se vést jeho slovem natolik, že lidé budou moci v každém našem jednání zakusit pří- tomnost Boha. Jako Kristovi přátelé, kteří mohou dokonce jednat v jeho jménu, máme zprostřed- kovávat milost nejen skrze svátostná znamení. Máme lidem nabízet příležitost k setkání s Kristem i skrze nás. Je to vysoká laťka? Ano, ale přece chceme doufat ve veliký zázrak nového oživení círk- ve! A jak bychom mohli žádat oživení horlivosti od druhých, kdybychom nezačali sami?
arcibiskup Jan
 
2.  Setkání jáhnů, kněží a biskupů moravské provincie – Velehrad 2022
 
Uskuteční se v Poutním domě Stojanov 21.–23. února 2022 na téma: Služba a život kněze.
Program: Pondělí 10.00  Přivítání: Mons. Vojtěch Šíma 10.15  DMC – Modlitba během dne 10.30  Úvodní slovo: Mons. Josef Nuzík 11.15  P. Vladimír Schmidt – Spiritualita diecézního kněze podle evangelia 12.00  oběd 14.00  Pastorační zkušenost z farnosti při tornádu – P. Marián Kalina 16.00  Mons. Vojtěch Šíma – Uvedení do prožívání mše svaté 17.00  mše svatá 18.00  večeře 19.00  možnost výběru: adorace, příležitost ke sv. smíření, slovo u hrobu A. C. Stojana, posezení s ochutnávkou vín ve sklepě
Úterý 7.00  mše svatá 8.00  snídaně 9.00  Mons. Jan Graubner – Spiritualita diecézního kněze 10.00  P. Jan Kotas – Liturgie v apoštolské službě kněze 12.00  oběd 14.00  P. Lukáš Jambor, P. Jiří Zámečník, P. Bohumil Kundl – Služba a život kněze 18.00 večeře 19.00  film a adorace
 
Středa 7.00  mše svatá 8.00  snídaně 9.00  Mário Tomášik a Michal Steiner – Martindom, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislavě 11.00  P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM – Služba nemocničního kaplana 11.30  P. Felix Mária Žiška OFM – Manželské revize 12.00  oběd
 
3.  Společné přijetí za čekatele křtu v katedrále sv. Václava v Olomouci
 po Popeleční středě, tedy 5. 3. 2022 v 10 hodin.
 
 
 
 
4.  Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře
Prosím všechny kněze, aby věnovali zvláštní pastýřskou péči těm, kteří by mohli mít povolání ke kněžství, a výzvy k podání přihlášek vždy oznamovali i v kostelech, kde se zdá, že žádný kan- didát není.
Prosím také, abyste nejprve zprostředkovali setkání možných kandidátů do semináře s
P. Mgr. Ji- řím Kupkou, ředitelem Teologického konviktu,
během ledna a února, tel.: 732 524 904, e-mail: kupka.jiri@ado.cz.
 
Postupně pak kontaktujte každého kandidáta, který uvažuje o kněžství, i když v tomto školním roce ještě nematuruje a nebude se hlásit do semináře.
Přihlášky se vyzvedávají i odevzdávají u P. Jiřího Kupky při osobním rozhovoru s kandidátem.
Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 31. 3. 2022.
P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání
 
5.  Přihlášky do formace trvalých jáhnů
Duchovním správcům nabízím možnost oslovit ze svých spolupracovníků ty muže, o kte- rých se domnívají, že jsou vhodní pro službu trvalého jáhenství, a jejichž služba by mohla být za určitý čas potřebná. Tato nabídka formace je jednou za tři roky. Podle zájmu by byla pří- prava zahájena v měsíci září 2022. Délka přípravy je tři roky a je sestavená podle dokumen- tu ČBK „Směrnice pro formaci, život a službu trvalých jáhnů v České republice“ –
 
 
 
Zájemci o tuto službu se mohou do 31. 3. 2022 obrátit na P. Pavla Stušku (tel.: 731 621 190, e-mail: rektorat.aks@ado.cz).
Zde získají další informace a případně si mohou vyzvednout přihláš- ku. Uzávěrka odevzdání přihlášky je 30. 4. 2022.
 
Děkuji kněžím za snahu oslovit ve farnostech muže, u kterých jsou předpoklady pro povolání k jáhenské službě. Sám Bůh povolává ke službě, ale naše nabídka může probudit vnímavost k to- muto vnitřnímu pozvání.
P. Pavel Stuška, biskupský delegát pro trvalé jáhny
 
 
 
 
8.  Duchovní obnovy pro seniory
Centrum pro rodinný život připravuje duchovní obnovy pro seniory na poutních místech (Vele- hrad, Svatý Hostýn). Během pobytu bude příležitost ke společné modlitbě, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných, k rozhovoru s knězem... Program pro- bíhá v poutních domech, kde je kaple, jídelna i výtah, takže pobytu se mohou zúčastnit i ti, kterým už tolik neslouží zdraví. Přihlásit se je třeba přímo na vybraném poutním místě. Plakátek s termí- ny a kontakty naleznete v příloze.
Markéta Matlochová
 
9. Kurz MiniFor
(Ministrantská formace) V červenci začne nový kurz pro ministranty nad 14 let MiniFor.
Přihlášky posílejte do 20. 6. 2022.
Ke stažení je najdete na http://ministranti.info/minifor-1/. Program kurzu připravují bohoslovci a stojí na dvou pilířích: teoretická část (přednášky o liturgii, duchovním životě a práce s ministran- ty ve farnosti) a praktická část (nácviky, služby při liturgii, hry jako inspirace na schůzky apod.).
Velký důraz je kladen na prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto je součástí kurzu vždy společná mše svatá, adorace a jiné. Nově se kurz skládá z týdenního kurzu o prázdninách v termínu
10.–16. 7. 2022 a 4 víkendů v průběhu školního roku 2022/2023. Bližší informace o MiniForu nalez- nete na internetových stránkách pro ministranty naší olomoucké arcidiecéze: www.ministranti.info.
Prosíme, povzbuďte své ministranty k účasti na tomto kurzu!
S pozdravem P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty a bohoslovce
 
10.  Zelený čtvrtek
Také v letošním roce jsou zváni ministranti k bohoslužbě 14. dubna v 9.30 hod. v olomouc- ké katedrále. Sraz nejpozději v 9.15 hod. Místo bude viditelně označeno. Ministrantské obleče- ní s sebou.
 
11.  Pozvánka na webináře
Centra pro školy Všechny zájemce o programy v rámci Vstupů do škol s náboženskými tématy srdečně zveme na naše další webináře: Program s názvem Charita – pomoc potřebným se uskuteční 22. února 2022. Jeho náplní bude dětem přiblížit, kdo jsou potřební lidé, a představit jim činnost Charity České republiky. Nebude chy- bět inspirace, jak se děti mohou na pomoci potřebným lidem skrze tuto organizaci podílet.
Webinář Poselství křesťanských Velikonoc proběhne 8. března 2022 a ukážeme si během něj základní program k Velikonocům. Bude věnován popisu událostí jednotlivých velikonočních dnů a jak tyto události slaví křesťané v dnešní době. Na tento webinář navazuje program Velikonoce a tradice, který budeme mít 29. března 2022. Tentokrát se při něm zaměříme na tradice a slavení v době postní a během velikonočního třídenní. Všechny webináře se uskuteční v době od 17 do 19 hodin a jsou zdarma.
 
Po přihlášení na e-mailu: polcrova.helena@ado.cz Vám budou zaslány bližší informace ke sle- dování webináře. Po jeho skončení si můžete na stejném e-mailu zažádat o zaslání předvedených materiálů.
Mgr. Helena Polcrová, Centrum pro školy
 
12.  Noc kostelů 2022
Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na programech loňské Noci kostelů. Budeme rádi, když se s námi opět zapojíte. Termín: pátek 10. června 2022.
Motto aktualizováno: Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého. (Žalm 42,9) Přihlašování kostela: Od 1. 2. do 10. 6. 2022.
Na www.nockostelu.cz je třeba vyplnit elektronickou přihlášku. Obvykle to činí duchovní správ- ce nebo osoba jím pověřená. Někdy vyplňuje vlastník např. odsvěceného kostela či kaple. Po- té budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu a aktualizaci informací o kostele.
Inspirace: Na www.nockostelu.cz bylo v r. 2021 přihlášených v celé republice více než 1 000 kostelů s jejich programy. Kliknutím na kostely se vám otevřou tyto programy, kde se můžete inspirovat.
Propagační materiály: Také letos nabídneme propagační materiály. Plakáty A2–A5 a maličký No- vý zákon s Žalmy a knihou Přísloví (Gedeoni) jsou zdarma, ostatní za symbolický příspěvek.
V nabídce jsou pohlednice, Evangelium sv. Lukáše, propisky, zápalky, pexeso, skládací kostel, přelepky data na banner a možná i banner! Vycházíme z předpokladu, že v minulých letech jsme vždy sehnali nějaké dotace a mohli jsme nabídnout propagační předměty s mírným doplatkem.
 
Objednání propagačních materiálů: Na webu Noci kostelů od 1. 2. 2022.
Termín uzávěrky pro objednání materiálů a jejich vyzvednutí v Arcibiskupském paláci bude upřesněn.
Možnost dotace: Vaše farnost jako právnický subjekt může podat žádost o finanční příspěvek na místně příslušnou obec nebo na váš Krajský úřad. Info najdete na jejich webových stránkách.
Dobrovolníci: Příležitost se zapojit do pořádání Noci kostelů má každý, komu je kostel blízký a kdo má touhu svědčit o Božím světle. I samotný prostor, známý či neznámý, a třeba jen nasvícený, má co nabídnout zvídavému a hledajícímu. Těším se na spolupráci. Budeme vás průběžně in- formovat o vývoji či změnách.
S dotazy a podněty se obracejte na miksa.david@ado.cz nebo 587 405 403.
Mgr. David Mikša
 
13.  Předplatné časopisu Oldin
Předplatné arcidiecézního časopisu OLDIN můžete nadále objednávat na níže uvedených kon- taktech. Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň, která nás povzbuzuje v další práci. Stálí odběratelé společně s novoročním dvojčíslem obdrží předpis předplatného. Cena poštovného byla s ohledem na navýšené sazby České pošty mírně navýšena. Odběratelů 1 až 2 kusů se tato změna netýká. Kon- takt: miksa.david@ado.cz, 587 405 403.
Mgr. David Mikša
 
14.  Svatební obřady v evropských jazycích
Liturgická komise ČBK připravila
 
 
 
15.  Doporučení
 
 
 
 
Sbírky
23. 1. Sbírka o neděli Božího slova
27. 2.  Sbírka Haléř svatého Petra
13. 3. Sbírka na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
15.–16. 4.  Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
17. 4.  Sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář
8. 5.  Sbírka na křesťanská média
22. 5.  Sbírka na pronásledované křesťany
5. 6.  Sbírka na církevní školy
23. 10.  Sbírka na misie
6. 11.  Sbírka na Charitu 
 
20.  Tříkrálová sbírka
Sbírka do fyzických kasiček skončila 16. 1. 2022. Do on-line kasičky na www.trikralovasbir- ka.cz bude možné přispívat celoročně. Přes QR kódy bude možné přispět do konce ledna 2022.
K 19. 1. 2022 bylo v celé ČR rozpečetěno 38 % kasiček a vybráno 58 milionů oproti celkovým 133 milionům v r. 2020, v naší arcidiecézi rozpečetěno 53 % kasiček a vybráno 19 milionů oproti celkovým 32 mil. v roce 2020.
 
Všem kněžím i farníkům děkuji za spolupráci.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
 
21. Diář arcibiskupství