Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka srpen 2017

 

Srpen

Pastýřský list_Fatima 2017

plakat Ruzencova pout 2017

Příloha č. 2 Pozvání na biskupské svěcení - plakát

Příloha č. 7-Přihláška na kurz

Příloha č. 9 Konference o evangelizaci Olomouc - plakát

Příloha č. 10 E-shop AP minikatalog léto 2017

Příloha č. 11 - Jubileum Fatimy v ČR - plakát

Příloha č. 13 - 1. soboty-pro vývěsky

Příloha č. 14 Fatimský den - katedrála sv. Václava

Příloha e č. 1 Poselství Svět.den misií 2017

Příloha e č. 2 Poselství Svět.den chudých 2017

Příloha e č. 3 Kde nás potkáte TV Noe

Příloha e č. 4 INFO DUHA 2017

Příloha e č. 5 Antiochia 25 let - plakát

Příloha e č. 6 Pouť Policie ČR - plakát

 

z ACO

 

 

 1. Arcidiecezm Svatovaclavska pout’ - letos 240. vyroć^ povysem olomouckeho biskupstvi na arcibiskupsM (1777) a 25 let sluzby otce Jana v uradu arcibiskupa olomouckeho

Jako każdy rok se i letos 28. zan v 10 hodin kona pout’ ke sv. Vaclavovi, hlavmmu patronu me- tropolitnlho chramu i cele arcidieceze. Pri teto prfleżitosti podekujeme Panu Bohu za ćtvrt stoleti slużby arcibiskupa Jana. Jsou zvani vsichni diecezani a zvlaste take verejm ćinitele.

Mons. Josef Nuzik, generalni vikar a Mons. Antonin Basler, kancler

 

 

 

Prosby za dest

Na problem nedostatku vody a dusledky oteplovam reaguje rada institucL Papeż Frantisek vy- dal encykliku o żivotmm prostredL Vlada vyzyva k setrem vodou a nab^z^ finanćm podporu ruz- nym projektum. Je treba, abychom se aktivne zapojili a ukazovali setrnost k pffrode. Zaroveń by­chom nemeli zapommat na modlitbu. Cele generace pred nami se pravidelne a ćasto modlrvali za pożehnam poHm, za urodu ći za dest’. Zarazujme tyto prosby do pffmluv s vedomm, że Buh je pa­nem nad pffrodou a że rad vyslys^ prosby svych deti, kdyż pros^ s opravdovou duverou.

 

 

 

 1.  
 2. Knezsky den

Kneżsky den se kona v utery 26. zan 2017 v 9.30 hod. v Arcibiskupskem kneżskem semina- ri v Olomouci.

Zaćatek v 9.30 hod. - Hora media

 1. prednaska 9.40 - 11.30 hod. Prof. Dr. Peter Tavel, OP, dekan CMTF: Nase prożrvam

kneżsM (prednaska a prace ve skupinach)

 1. prednaska 12.00 - 13.15 hod. Zamyslem nad knihou: „Rossetti: Radost z kneżstvf ‘ s ar-

cibiskupem Janem

 1. 13.30 hod. obed; pro zajemce v 15.00 hod. koncelebrace.

Parkovam pred katedralou od 8.30 do 15 hod. bude umożneno. Povolem plati pouze pro tento den. Srdećne zveme kneze a jahny.

 1. Rozpis formaćmho setkavam knezi

Setkam na Velehrade (Stojanov) pro kneze vysvecene v roce 2013 aż 2017 a jahny:

 1. 10. 2017 14. 11. 2017   12. 12. 2017   9. 1. 2018
 1. 2. 2018 13. 3. 2018   10. 4. 2018      15. 5. 2018

Setkam v AKS Olomouc pro kneze vysvecene v roce 2013 aż 2017:

 1. 10. 2017 28. 11. 2017       23. 1. 2018      29. 5. 2018

Każde setkam zaćma msi sv. v 9.30 hod. Zakonćem v 15.00 hod. Pffpadnou neućast je treba predem omluvit u Mons. Vojtecha Smy nebo u P. ThLic. Pavla Stusky, PhD., rektora AKS.

Na tato setkam jsou zvani i ostatm kneżl

Kneżsky den je v AKS Olomouc 26. 9. 2017 a 24. 4. 2018.

Pout’ za vlastm posvecem na Sv. Hostyne je 5. ćervna 2018.

 

 

 1. Prvm soboty

Ste vyroć^ zjeven Panny Marie ve Fatimę si nekteff pripomenou pouti do Fatimy, jini pri pu- tovarn Fatimske sochy diecezL Oboj^ vyvrchoH zasvecemm Neposkyrnenemu Srdci Panny Marie. Uż rada papeżu zasvetila svet i ruzne narody vćetne Ruska Pannę Marii, jak si to prala. I my jsme j^ zasvetili nas narod na Velehrade pri cyrilometodejske pouti v roce 1993, kdy vznikla soućas- na Ceska republika. Pri 25. vyroć^ bychom radi po radne pffprave zasvecern naroda obnovili. Cas

V/Vj / I 1               /i •         \/ S O               \ S S                       / / 1                     1 S V/                         V 1                   /                       S                                                   S 1             1 J                                        \/ / '

pristich deviti mesicu nabizi pozvani k osobni priprave slavenim noveny prvnich sobot v mesici. Zvażte, jestli prave vy nebo vasi farmci nepotrebujete dary, ktere Spasitel sllbil tem, kteff slav^ de- vet prvmch sobot v mesfci. Ctihodna slużebnice Boż^ sestra Konsolata Betrone nka:

 • „Vsechno, co od meho Srdce vyprosu^ skrze Srdce me Matky, jim udeHm jeste behem noveny, kdyż o to pros^ s duverou.
 • Ve vsech żivotmch okolnostech pocM podporu a pożehnam me Matky.
 • Mń, porozumen a laska zavladne v dusfch a rodinach.
 • V rodinach nebude svaru, zklaman a nespravedlnosti.
 • Manżele se nebudou rozvadet a rozveden se zase vrati k sobe.
 • Rodiny si budou rozumet a aż do konce vytrvaj^ v prave v^fe.
 • Matky v pożehnanem stavu zakus^ zvlastrn ochranu me Matky a dosahnou vseho, co pro

1                                                                                            / 1 /j V                                                           V • /

sebe a sve dite vyprosuji.

 • Chudym se dostane prlbytku a chleba.
 • Duse z^skaj^ zalibu v modlitbe a utrpem a nauć^ se milovat Boha, bliżnlho i nepfftele.
 • Hffsmci se obrati bez zvlastmch prekażek, i kdyż je pro ne novena konana jinou osobou.
 • Hffsmci neupadnou znovu do svych dffvejsfch hffchu a dosahnou nejen odpustem hffchu, ale dokonalou lftosti a laskou z^skaj^ znovu krestm nevinnost.
 • Kdo tuto novenu vykona v krestn nevinnosti, ani potom nebude me Srdce urażet żadnym teżkym hffchem aż do smrti.
 • Duse, ktera se upffmne obrati k Bohu, ujde nejenom većne zahube, ale i oćistci.
 • Vlażne duse zanechaj^ sve vlażnosti, vytrvaj^ v horlivosti a v kratke dobe dosahnou nejvyssi dokonalosti a svatosti.
 • Kdyż rodiće nebo nektery ćlen rodiny vykona tuto novenu, nebude żadne d^te ani nikdo jiny z rodiny zavrżen.
 • Z mladeże obdra mnoz^ povolan k duchovmmu stavu.
 • NeverM obdm milost vńy a bloudM se zase vrati k prave cńkvi.
 • Duchovn a reholmci zustanou verni svemu povolam. Ti, kteff se zpronevenli svemu povo- lam, obdra milost pokam a navratu.
 • Rodiće a predstavem obdra pomoc nejen v duchovmch, ale i v hmotnych starostech.
 • Duse se lehce vyprosti z pokusen tela, sveta a dabla.
 • Pysn se v kratke dobe stanou pokornymi, nenavistm se napln laskou.
 • Horlive duse zakw lahodu modlitby a obeti, neklid, strach nebo zoufalsM je nebude trapit.
 • UmfrajM budou z tohoto sveta odchazet bez smrtelneho zapasu a bez utoku dabla. Nahla a nenadala smrt je nepfekvap^.
 • UmirajM dostanou tak velkou touhu po većnem żivote, że se odevzdaj^ do me vule a klidne zesnou v naruć^ me Matky.
 • Pri soudu zakus^ zvlastn^ ochranu me Matky.
 • Duse obdm milost, aby nad mym utrpemm a bolestmi me Matky poc^tily vnitfn^ soucit a lasku.
 • Ti, kteff touż^ po dokonalosti, obdrż^ jako vyznamenam hlavn^ ctnosti me Matky: pokoru, ćistotu, lasku.
 • Bude je provazet uklidnem, vnitfn^ a vnejs^ radost ve zdrav^ a v nemoci.
 • Duchovm osoby obdrż^ milost, aby neustale proż^valy pf^tomnost me Matky, jakoż i moji pfftomnost bez zvlastmch obt^ż^.
 • Duse, ktere pokroćily ve sjednocen^ se mnou, obdra milost, że poc^t^, że neżi^ ony, ale ja v nich - to znamena: miluji jejich srdcem, modHm se jejich dus^ mluv^m jejich jazykem,

sloużm celou jejich bytosti. Ony poznaj^ ze vse dobre, krasne, svate, pokorne, mfrne, poslusne, stesti a divotvornost v jejich nitru jsem Ja sam. Ja Vsemohouri, Nekonecny, Sa- movladce, jediny Buh, jedina Laska.

 • Duse, ktere vykonaj^ tuto novenu, budou po celou vecnost zarit jako lilie kolem Neposkvr- neneho Srdce me Matky.
 • Ja, Boż^ Beranek, s Otcem i Duchem Svatym se budu vecne radovat z techto dus^ ktere zari na Neposkvrnenem Srdci me Matky jako lilie a skrze me Nejsvetejs^ Srdce dojdou vecne slavy.
 • Duchovm osoby budou v ukonech vfry a ctnostnem żivote snadno postupovat.

Jestli duse chtej^ aby se ma zasllbem naplnila, at’ miluj^ a uct^vaj^ Neposkvrnene Srdce me Mat­ky. To budou dokazovat tim, że budou po devet po sobe jdoucch prvmch sobot mesfce po kaj^- pffprave prijmat me Telo s umyslem, aby usmirovali me Bożske Srdce spojene s Neposkvrne- nym Srdcem me Matky.”

Co k tomu dodat? Zada se sv. zpoved’, sv. prijmam, modlitba rużence a ctvrthodinka smfrne- ho rozjmam o tajemstvfch sv. rużence. Svatou zpoved’ se smfrnym umyslem stać^ vykonat v tydnu pred prvm sobotou. Rozjmam muże nahradit ćtvrthodinka duchovm ćetby o jednom nebo o vfce tajemstvfch. Jde o prvm soboty v mesfci, a ne vżdy o soboty po prvmm patku. Dekuji vsem, kteff prijmou pozvam k tomuto kroku duchovm obnovy, a vsem ze srdce żehnam

arcibiskup Jan

 

ZASVETNA MODLITBA

Panno Maria, Matko Boż^ zasvecuji se Tvemu Neposkvrnenemu Srdci se vsm, co jsem a co mam. Prijmi me pod svou materskou ochranu. Uchrań me ode vsech nebezpećL Pomahej mi pre- mahat pokusem, ktera me svadej^ ke zlemu, abych si zachoval ćistotu duse i tela. Tve Neposkvr- nene Srdce at’ je mym utoćistem a cestou, ktera mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lasky k Jeż^si ćasto modlil a obetoval za obracem hffsnlku a na smfr za hffchy proti Tvemu Neposkvr- nenemu Srdci. Ve spojem s Tebou chci żit v dokonale oddanosti Nejsvetejs^ Trojici. V ni veffm, ji se klamm a ji miluji. Amen.

 

 

 1. PoradensM Centra pro rodinny zivot

Centrum pro rodinny żivot nab^z^ aktualizovany seznam poraden, ktere v ramci sve ćinnos- ti poskytuje. Plakatek se vsemi informacemi najdete v pffloze. Prosme o jeho vyvesem v kostele.

Vendula Kucerova, Centrum pro rodinny zivot

 

 1. Konference o evangelizaci

Jako pastyfi hledame zpusoby, jak ożivit farm spolećenstv^ ktera nam byla svefena, jak se pfi- bHżit k lidem hledajMm nebo na periferii farnosti. Chci Vas srdećne pozvat i s Vasimi farnlky na daM Konferenci o evangelizaci, ktera se uskutećm 10.-11. listopadu 2017 v Regionalmm centru v Olomouci.

Cńkev se zrodila a rostla z poslusnosti prvmch kfestanu Jeż^sovu slovu: „Jdete a z^skavejte mi ućednlky ze vsech narodu.“ Take dnes ożrva a roste tam, kde jsme spolećenstvm, ktere se neto- ć^ kolem sebe, ale jsme kfestany, kteff s pokorou, laskou a odvahou pfinas^ radostnou zvest evan- gelia do tohoto sveta. Vsichni jsme pozvani stavat se soućasti cńkve vychazejM, jak nas k tomu zve papeż Frantisek.

Konference chce byt povzbuzemm a inspirari na ceste evangelizace a take mistem, kde se bu- deme za evangelizaci i za to, co j^ bram, modlit.

Bliżsi informace a pfihlaska na: www.credonadacnifond.cz, nebo na tel.: +420 725 062 300.

P. Vojtech Koukal, za koordinaci konference

 

 1. Kurz Animator v Rajnochovirich

Jako kaźdy rok, i letos otvframe v Rajnochovicfch Kurz Animator. Tento kurz pomaha vzdela- vat a formovat mlade ke sluźbe svym vrstevnlkum v pastoraci farnosti a dekanatu. O vlkendech v Rajnochovicfch chceme dat mladym lidem potfebny zaklad ke sluźbe v cfrkvi. Svaty Jan Pavel II. na jednom z nezapomenutelnych setkam vyjadfil pfam: „aby se mlad^ stali misionafi svych vrstev- nfku“. Proto behem kurzu postupne povedeme mlade k tomu, aby spolu zaźili opravdove spolećen- stv^ prohloubili svuj duchovm źivot a osvojili si potfebne kompetence pro praci s detmi a mladeź! Podmmkou pro pfihlasem je minimalm vek 16 let a doporućem kneze, ktery potvrd^ źe zapoj^ źa- datele do pastoraćmch aktivit ve farnosti nebo dekanatu. Pfihlaska je v pffloze a posfla se na adre­su Centra pro mladeź v Olomouci. Kurz je dvoulety, kaźdy rok se uskutećm pet vlkendu a po prv- mm roce tydenm soustfedem. Pfihlasky je nutne poslat nejpozdeji do 30. 9. 2017.

P. Petr Bulvas, biskupsky delegat pro pastoraci

 

 1. Ministrantska pout’
 1. sobotu 9. zan 2017 se v Uherskem Brode uskutećm Ministrantska pout’. Zveme vsechny mi- nistranty a kneze farnosti olomoucke arcidieceze. Pout’ a nasledny program je podekovamm minis- trantum za jejich sluźbu. Pfihlasky na webu ministranti.info. Pro stam ministranty se letos otevfra dvoulety kurz MiniFor (Ministrantska formace).

Ve ćtvrtek 28. zan 2017 je planovan Florbalovy ministrantsky turnaj v Olomouci. Vfce na we­bu ministranti.info.                                                                                             ,

P. Jiri Kupka, biskupsky delegat pro ministranty

 

 

 1. Setkam Antiochie po 25 letech

Uskutećm se na Sv. Kopećku u Olomouce o vlkendu 29. 9. - 1. 10. 2017. Zveme vsechny, kte- ff se ućastnili nektere z Antiochh at’ uź v Cechach ći na Morave za ćtvrtstoleti od jejlho zaloźem. Zveme Vas i s rodinami. Program bude pfipraven i pro deti. Zvlaste zveme kneze, z nichź se mno- z^ ućastnili jako bohoslovci. Je moźne pfijet i bez pfihlasem, nicmene ti, kteff se nam ohlas^ na ofi- cialm stranky www.antiochia.cz nebo na fadrahotuse@ado.cz, obdra zpetne podrobnejs^ informa- ce a my budeme radi, źe zname pfibliźny poćet ućastnlku. Za pffpravny tym

P. Radomir Sidleja a bohoslovec Ondrej Talas

 

 1. NaMdka Centra pro skoly

Jak s detmi slavit svatek Vsech svatych

Moźna jste i vy ćtenafi zaznamenali, źe se v nas^ zemi vedou diskuze o Halloweenu a o tom, zda nevytlaćuje nase tradićm svatky Vsech svatych a Pamatku vernych zemfelych (Dusićek). Jis- te se i mnohym z Vas nellM tento zvyk, kdy se deti pfevlekaj^ do strasidelnych masek a navzajem se strasL Ale co s tim? Zakazovat detem, aby se pfidaly k vetsine, je sice moźne, ale existu^ i jine, vhodnejs^ zpusoby. V nekterych farnostech zaćali slavit svatek Vsech svatych trochu jinak. Jeden pfMad lońskeho slavem pfinasme jako inspiraci:

Zhruba tficet detipfevlećenych za svetce se v nedeli 30. fijna 2016 vydalo na setkani, kterym vefici v Luhaćovicich oslavili Vsechny svate. Pruvod, ktery byl ukonćen ve farnim kostele Svate Rodiny većerni msi svatou, tvofilo asi tficet deti, ktere si pfedtim doma samy nebo spomoci rodiću pfipravily kostym sveho kfestniho patrona nebo jineho svetce, ke kteremu maji vztah.

Akce mela byt podle luhaćovickeho farafe P. Huberta Wójcika protivahou k rozmahajMm se oslavam americkeho svatku Halloween. „Rozhodli jsme se dat najevo, ze u nas mame sve vlastn(,

domac a katolicke tradice,“ vysvetlil P. Wójcik a dodal: „Pruvod detem ukazal, ze venme v pn- mluvu svatych, bereme si z nich pnklad a mame je za vzor.“

Pokud byste stali o napady, jak jeste zajmave detem pribHżit svatek Vsech vernych zemrelych a Vsech svatych, zveme Vas na seminar s timto tematem, viz rubriku Pozvanky.

Pozvanky na seminare

 1. Soućasne poznatky astronomie

Dne 6. ffjna 2017 se na Velehrade v sale kardinala Spidllka uskutećm prednaska Mgr. Pavla Gabora, Ph.D., o soućasnych poznatcfch astronomie. Prednaska je urćena pedagogicke verejnos- ti a mluvit se bude o vyzkumu Slunećm soustavy, astrobiologii, o aplikaci vybranych astronomic- kych temat ve vyuce a o souvisejMch filozofickych a teologickych otazkach.

Zaćmat budeme v 9.30 hod. a predpokladany konec bude v 16 hod. Seminar je akreditovan v systemu Dalslho vzdelavam pedagogickych pracovnlku a zajemcum, kteff si o to predem poża- dajt vystavme osvedćem o absolvovam. Vstupne je zdarma.

Seminar se bude opakovat dne 7. ffjna 2017 v Olomouci na Biskupskem namesti v budove ku­rie od 9.30 do 16 hod. Tentokrat je zvana siroka verejnost, vstup bude take zdarma.

 1. Dusićky a Halloween

Opakovam seminare z minulych let rozsffeny o możnosti slavem svatku Vsech svatych. Tento seminar se uskutećm 3. 10. 2017 od 15.30 do 18 hod. v budove kurie, Biskupske nam. 841/2, 779 00 Olomouc.

Prihlasky na oba seminare zasflejte e-mailem napolcrova@arcibol.cz, a to nejpozdeji dva dny pred jejich konamm. Vfce informari poda Helena Polcrova, tel. 587 405 255.

 1. Nove sochy pro Velehrad

Zhotovem novych soch sv. Cyrila a Metodeje pro Velehrad lze podporit na sbńkovem konte 44336622/0800, ktere za ućelem sbńky zffdilo Arcibiskups^ olomoucke. Rozpoćet je vyć^slen ćastkou 688 500 Kć. Za dary i modlitby dekujeme.

PhDr. Martin Kucem, koordinator verejne sbfrky

 

 1. Cesta 121 - nabidka

Odpocinkove pobyty pro kneze

Jedna ze slużeb, kterou Cesta 121 poskytuje kneżm, jsou odpoćinkove pobyty. V minulos- ti mohli tyto pobyty vyuzrvat kneż^ nad 65 let, ale od letosnlho roku se naWdka rozsnila pro vsechny kneze bez rozdflu veku. Aktualne naWzme pobyty v nove zrekonstruovane ćasti klas­tera sester boromejek v Prachaticfch. Pokoje maj^ vlastm socialm zaffzem, malou kuchyńskou desku s rychlovarnou konviri, pffpadne je możne vyużft vets^ spolećnou kuchyń. Objekt je pl- ne bezbarierovy. Kneżm je rovneż k dispozici kaple. Zajemci o stravovam se mohou na podmm- kach domluvit na m^ste.

Pobyty jsou od 65 let zdarma pro kneze i doprovazejM osobu, do 65 let za dobrovolny pffspe- vek na ćinnost Cesty 121. Zajemci se mohou hlasit e-mailem: randa@cesta121.cz, pffpadne tele- fonicky na ć^sle: 736 500 704. Termm pobytu si muże vybrat każdy sam, dle volne kapacity uby- tovaclho zaffzem.

DaM slużby, ktere Cesta 121 kneżm poskytuje:

 • Ve spolupraci s otci biskupy pomahame starnoucm kneżm a kneżm v nouzi.
 • Poskytujeme zdarma zdravotm pomucky: chodftka, mechanicke a elektricke vozlky, zvedaky, sedaćky do vany, toaletm program, pomucky pri inkontinenci, polohovari lużka.
 • Do domova kneze instalujeme schodist’ove sedaćky, schodolezy, pfisprvame na vytahy.
 • NaWzme specialm naramky, jimiż si knez v nouzi muże pfivolat pomoc.
 • Zasflame zdarma mobilm telefony s velkymi tlaćftky.
 • Spolufinancujeme stavebm upravy, ktere umożm prodloużit pobyt starnoucfch kneż^ v pro- stfed^ v nemż jsou doma.
 • Zajistujeme dvefm telefony s obrazovkou, aby byl knez chranen pfed zlodeji a nasilmky.
 • NaWzme zdarma biblickou literaturu pro slabozrake kneze.
 • Pfisprvame na ozdravne a lazeńske pobyty.
 • Zprostfedkovavame diskretm pomoc psychoterapeuta.
 • Zajistujeme leky zdarma, ve vybranych pffpadech uhradme doplatky za leky, ktere nepro- plac pojist’ovna.
 • Hradme operace.
 • Spolupracujeme s kneżskymi domovy a hospici.
 • Finanćne podporujeme osoby, ktere peću^ o nemocne kneze.
 • Pomahame pfi havarijmch udalostech, kdy je fara poskozena pożarem, vodou, povetrnostmmi vlivy apod.

Cestu 121 mużete podpofit zaslamm daru na ućet: 2102001767/2700.

Mgr. Antonin Randa

 

 

 1. Nova generalm predstavena Kongregace sester sv. Cyrila a Metodeje

Novou generalm pfedstavenou Kongregace sester sv. Cyrila a Metodeje se s^dlem na Velehra- de je od 3. 8. 2017 na dobu sesti let s. Marketa Marie Husankova.

 

 

 1. Nova generalm predstavena Kongregace Milosrdnych sester III. radu sv. Frantiska

Dovolujeme si Vam oznamit, że na nas^ XVII. fadne kapitule, jeż se konala v Opave ve dnech 5. aż 8. ćervence 2017, byla dne 7. 7. 2017 pravoplatne zvolena generalm pfedstavenou Kongregace Milosrdnych sester III. fadu sv. Frantiska sestra ThLic. Mgr. Marta Lucie Cinci- alova. Volbe pfedsedal spiritual kongregace P. Antomn Klaret Dabrowski OFM. S pfamm po­koje a dobra

s. Anezka Veronika Borunska, generalni vikarka

 

 

 1. Pozvam na biskupske sveceni

Pozvanku i plakatek na biskupske svecem v sobotu 14. 10. 2017 v 10 hodin v katedrale sv. Vac- lava najdete v pffloze, bliżsi informace budou rozeslany pfed slavnosti elektronicky.

 

 

 1. Diar arcibiskupstvi
 1. 9. sobota
 1. hod. Velehrad           pout’ za obnovu rodin a kneżska

arcib. Jan

bisk. Josef arcib. Jan

povolam (Uhersky Brod)

 1. 9. nedele
 1. hod. Kfelov         patrocinium sv. Jilji
 1. hod. Svaty Hostyn           pout’ ćlenu Matice svatohostynske

 

 1. 9. pondeM
 1. hod. Veseh nad Moravou
 1. hod. Kromeffż - sv. Moric
 1. 9. utery - 12. 9. utery
 1. 9. patek
 1. hod. Olomouc - TK
 1. 9. sobota
 2. hod. Pivomn
  1. hod. Uhersky Brod
 1. 9. nedele
  1. hod. Ratibor
 1. hod. Tyn n. Bećvou
 1. hod. Vysoke Pole
 1. 9. ćtvrtek
 1. hod. Olomouc - Dóm
 1. 9. sobota
 1. hod Jevfóko
 1. hod. Valasske Meziffći
 1. hod. Velehrad
 1. 9. nedele
 1. hod. Pietrowice Wielkie
 1. 9. pondeM - 22. 9. patek

Svaty Hostyn

 1. 9. pondeM
 1. hod. Ol. - P. M. Sneżna
 1. 9. utery
 1. hod. Olomouc - Dóm
 1. 9. patek
 1. hod. Ol. - P. M. Sneżna
 1. 9. sobota
 1. hod. Konice
 1. hod. Velehrad
 1. 9. nedele
 1. hod. Olomouc - Dóm
 1. hod. Svaty Kopećek
 1. hod. Olomouc - sv. Moric
 1. hod. Olomouc - Dóm

mse sv. na zahajem noveho skolniho roku mse sv. na zahajeni noveho skolniho roku

gen. vikar arcib. Jan

arcib. Jan

gen. vikar

bisk. Josef gen. vikar

Mons. Basler

gen. vikar bisk. Josef

arcib. Jan

bisk. Josef arcib. Jan

arcib. Jan

arcib. Jan

bisk. Josef arcib. Jan

arcib. Jan

arcib. Jan

arcib. Jan

arcib. Jan

bisk. Josef gen. vikar arcib. Jan

arcib. Jan

vlakova pout’ do Lurd mse sv. a Veni Sancte

mse sv. u pffleżitosti 625 let obce ministrantska pout

ekumenicka bohoslużba

mse sv. k 170. vyroć^ posvecem kostela

a 570. vyroć^ obce

patrocinium Panny Marie

mse sv. za arcibiskupa Frantiska Vańaka

mse sv. k 120. vyroć^ zalożem gymnazia birmovam (50)

pout za obnovu rodin a kneżska povolam (Valasske Klobouky)

mse sv. u pffleżitosti Dożmek

exercicie pro trvale jahny prażske arcidieceze

mse sv. k zahajem akadem. roku na CMTF mse sv. pro dekanatm centra pro rodinu mse sv. k oslavam 300. vyrco budovy CMTF birmovam (29)

pout za obnovu rodin a kneżska povolam (Kyjov a Veseh nad Moravou)

mse sv. ke cti Panny Marie fatimske mse sv. u pffleżitosti Dożmek mse sv. u pffleżitosti patrocinia kostela mse sv. a po msi sv. procesi se sochou P. Marie

 

 1. 9. utery

arcib. Jan

 1. hod. Olomouc - AKS kneżsky den

 

 1. 9. ctvrtek
 1. hod. Olomouc - Dóm
 1. hod. Olomouc - Dóm

slavnost sv. Vaclava s pripommkou povyseni biskups^ na arcibiskupsM; mse sv. na podekovam k 25. vyroć^ jmenovani o. arcibiskupa; pout’ AKS              arcib. Jan

slavnostm nespory AKS                                  arcib. Jan

 

 1. 9. patek

arcib. Jan

 1. hod. Velehrad
 1. 9. sobota
 1. Bratislava
 1. hod. Olomouc - Dóm

mse sv. k 94. vyroć^ umrti arcibiskupa Antonma Cyrila Stojana

mse sv. u pffleżitosti beatifikace salesianskeho kneze a mućednlka Titusa Zemana   arcib. Jan

pout’ za obnovu rodin a kneżska

povolaW (Vyskov a Prostejov)                       bisk. Josef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Archiv

Kalendář
<< prosinec >>
<< 2017 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Statistiky

Online: 4
Celkem: 165401
Měsíc: 5631
Den: 234