Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na září 2018

 

Možno se podívat:

Florbal plakátek

LEKTOŘI BOŽÍHO SLOVA V OL_ČLÁNEK

O.K.O-zari-rijen

Příloha č. 1 Pastýřský list ohledně závazků mší sv.

Příloha č. 3 List papeže Františka Božímu lidu

Příloha č. 4 Poselství ke světovému dni chudých

Příloha č. 5 Poselství ke světovému dni misií

Příloha č. 7 KONFERENCE O EVANG.-Olomouc plakát

Příloha č. 9 Národní svatováclavská pouť plakátek

Příloha č. 10 Večerní studium spirituality

Příloha č. 11 INFO DUHA

Příloha e č. 8 Arc. palác školni-programy

Příloha e č. 7 Misijní most modlitby

Příloha e č. 6 Misijní neděle - plakát

Příloha e č. 3 Duchovní obnova sester- leták

setkani-lektoru18_program

 

ACTA CURI^ ARCHIEPISCOPALIS

 

 1. Slovo biskupa

Drazí bratři,

končí doba prázdnin a dovolených, děti nastoupí s novou chutí :) do školních lavic a také do vý­uky náboženství, ať už ve školách či na farách. Jistě i my, i katecheté, kteří nám pomáhají, chceme nastoupit s obnovenými silami do role učitelů „maličkých“, byť jsou někdy i trochu větší. Všichni si uvědomujeme, jak se rychle mění podmínky, v nichž předáváme radostnou zvěst, ale to podstat­né zůstává. Máme přivádět k objevu Boha, k víře v jeho lásku a k odpovědi na jeho lásku, která se má projevit jak ve vztahu k Pánu, tak ve vztahu k bližním. Nemůže být nic krásnějšího, Písmo to hodnotí slovy - „ti, kdo jiné učí spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy oblohy“. Víme, kde k tomu čerpat světlo a sílu, Ježíš nám zanechal jako nejvzácnější poklad sám sebe ve svátosti Eucharistie; a kde je On, tam je i nebeský Otec, i Duch Svatý. S důvěrou, ale i s nasazením služebníků, jimž Pán, dobrý Pastýř, svěřil svoje hřivny i svoje ovečky, vstupme do nadcházejícího školního roku.

biskup Antonín

 1. Kněžský den

Kněžský den se koná v úterý 2. října 2018 v 9.30 hod. v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci na téma: Misie obnovuje církev a upevňuje víru.

ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD: V misijních zemích církev roste.

Ministranti: P. Mgr. Jiří Kupka: Prezentace programů pro ministranty v diecézi;

P. Mgr. Pavel Macura: Prezentace ministrantské soutěže, zkušenost s vedením ministrantů;

o. arcibiskup Jan: Ježíšova výchova.

Scholy: Poslání scholy, prezentace kurzu pro vedoucí schol, vyhodnocení, nabídka nového kurzu prezentace notového materiálu, zkušenost kněze s vedením scholy, přehlídky schol v děkanátech diskuse.

Začátek v 9.30 hod. - Hora media

 1. přednáška 9.40 - 11.30 hod.
 2. přednáška 12.00 - 13.15 hod.
 1. 13.30 hod. oběd; pro zájemce v 15.00 hod. koncelebrace.

 

 

 1. Rozpis formačního setkávání kněží

Setkání na Velehradě (Stojanov) pro kněze vysvěcené v roce 2014 až 2018 a jáhny, začíná mší svatou v 9.30 hod. a končí ve 14.30 hod.:

30. 10. 2018; 11. 12. 2018;

25. 2.-27. 2. 2019               Setkání kněží a jáhnů moravské provincie na Velehradě

 1. 3. 2019

Setkání v AKS Olomouc pro kněze vysvěcené v roce 2014 až 2018:

Začíná v 9. hod. přednáškou a končí v 18.30 hod. modlitbou večerních chval.

20. 11. 2018 (možnost přijet 19. 11. večer a odjet 21. 11. ráno)

 1. 1. 2019 (možnost přijet 28. 1. večer a odjet 30. 1. ráno)

14. 5. 2019 (možnost přijet 13. 5. večer a odjet 15. 5. ráno)

 

Případnou neúčast je třeba předem omluvit u Mons. Vojtěcha Šímy nebo u P. ThLic. Pavla Stuš- ky, PhD., rektora AKS. Na tato setkání jsou zváni i ostatní kněží.

Kněžský den je v AKS Olomouc 2. 10. 2018 a 2. 4. 2019.

Pouť za vlastní posvěcení na Sv. Hostýně je 18. června 2019.

 1. Farářské zkoušky

Kněží vysvěcení po roku 1991, i řeholní, mají povinnost absolvovat farářské zkoušky. Do 30. 10. 2018 se ke zkoušce může přihlásit ten, kdo absolvoval pětiletý kurz kněžské formace nebo dosáhl licenciátu teologie či církevního práva. Témata zkušebních okruhů si zájemci vyzved­nou u rektora AKS P. ThLic. Pavla Stušky, PhD. nebo u kancléře Mons. Antonína Baslera. Ter­mín zkoušky: čtvrtek 20. 11. 2018 v 9.30 hod. v budově AKS Olomouc.

 

 1. XI. celostátní katechetický kongres

Tento kongres se uskuteční od 26. do 28. října 2018 v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem kon­gresu bude Misijní dimenze církve. Jsou zváni všichni, kdo se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání. Kongres je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, pro načerpá­ní inspirace do další služby a především je to možnost setkání a výměny zkušeností mezi „kole­gy“. Na kongresu vystoupí mj.:

P. Kamil Obr - „Katecheze jako jeden z hlavních nástrojů pastorační proměny farnosti“,

Ludmila Muchová -„Dialog s nevěřícími lidmi vedený na půdě výchovy a vzdělávání“,

P. Jakub Sadílek OFM - „Městské misie (zaměřeno na katechety)“,

Karel Starý - „Jak zapracovat téma misií do výuky náboženství a do farní katecheze“,

Mons. Jan Graubner - „Katecheta (učitel náboženství) - důležitý misionář v českém sekulár­ním prostředí“ a další. Zároveň bude možné se zúčastnit praktických seminářů a k zakoupení nebo k inspiraci budou tematické knihy, pomůcky a další užitečné materiály za zvýhodněné ceny. Při­hlašujte se do 30.9.2018. Přihlášky a aktuální informace naleznete na www.cirkev.cz/katecheze.

P. Mariusz Kuzniar, ředitel Katechetické sekce ČBK

 1. Konference o evangelizaci

Zveme Vás i Vaše farníky srdečně na III. Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 23.-24. listo­padu 2018 v Regionálním centru v Olomouci. Letos jsme program obohatili tím, že dáváme velký prostor pro paralelní workshopy. Účastníci si budou moci vybrat to, co více odpovídá jejich potře­bám, nebo co může obohatit jejich službu. Více než polovina workshopů je zaměřena na evange­lizaci v kontextu farností. Jeden z workshopů v sobotu odpoledne je určen vysloveně pro kněze.

Velmi nám záleží na tom, aby se lidé a skupiny, které evangelizují, více propojili s životem míst­ní církve, s životem ve farnostech, v děkanátech a v diecézích. Krásně to podtrhuje papež František: „Malá společenství, hnutí a další formy sdružování, jsou bohatstvím církve, které Duch vzbuzuje pro evangelizaci všech prostředí a oblastí. Častokrát přinášejí nový evangelizační zápal a schop­nost dialogu se světem, čímž obnovují církev. Velice však prospívá, neztrácejí-li kontakt s tím bo­hatstvím, které představují farnosti, a ochotně se integrují do organické pastorace místní církve. Taková integrace zabrání tomu, aby se ona společenství ztotožnila jenom s částí evangelia a círk­ve, anebo se proměnila na nomády bez hlubšího zakořenění“. (Evangelii gaudium)

Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se bu­deme za probuzení víry v naší zemi modlit. Bližší informace a přihláška na: www.evanglizace.eu.

P. Vojtěch Koukal, za koordinaci Konference

 1. Kurz Animátor v Rajnochovicích

Jako každý rok, i letos otvíráme v Rajnochovicích Kurz Animátor. Tento kurz pomáhá vzdě­lávat a formovat mladé ke službě svým vrstevníkům v pastoraci farností a děkanátů. O víkendech v Rajnochovicích chceme dát mladým lidem potřebný základ ke službě v církvi. Svatý Jan Pavel II. na jednom z nezapomenutelných setkání vyjádřil přání: „aby se mladí stali misionáři svých vrstev­níků“. Proto během kurzu postupně povedeme mladé k tomu, aby zažili spolu opravdové společen­ství, prohloubili svůj duchovní život a osvojili si potřebné kompetence pro práci s dětmi a mládeží. Přihlašování probíhá do 30. 9. 2018. Podmínkou pro přihlášení je minimální věk 16 let a doporu­čení kněze, který svým podpisem na přihlášce potvrdí, že zapojí žadatele do pastoračních aktivit ve farnosti nebo děkanátu. Přihlášku je možné stáhnout z webových stránek http://mladez.ado.cz, a také ji posíláme v příloze ACO pro vytištění. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba poslat poštou na adresu Centra pro mládež v Olomouci nebo naskenovat a poslat na mladez@arcibol.cz. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním roce týdenní soustředění.

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

 1. Pozvánky Centra pro školy

Semináře k 100. výročí vzniku naší republiky:

Rok 1918 a vznik Československa z pohledu katolické církve

Seminář k tomuto tématu se uskuteční dne 6. října 2018 na Velehradě. Přednášet bude Doc. Mgr. Jaroslav Šebek. Tato přednáška je určena nejenom pedagogům, ale široké veřejnos­ti. Prosíme proto, abyste zveřejnili ve svých farnostech pozvánku, která je v příloze těchto ACO.

Svatý Václav a jeho přínos pro náš stát

Tento seminář je určen lektorům programu Vstupy do škol, a to i těm začínajícím. Program představí svatého Václava jako státníka a světce a nabídne lektorům materiály, které mohou vyu­žít při výuce. Seminář se uskuteční dne 8. září 2018 v budově kurie v Olomouci od 9.30 do 13 hod.

Více informací a přihlášky k oběma seminářům: Tel. 587 405 255, e-mail polcrova@arcibol.cz.

Helena Polcrová, Centrum pro školy

 

 

 1.  
 2. 90. výročí založení Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Dne 8. září 2018 si sestry sv. Cyrila a Metoděje připomenou 90 let od svého založení. Spole­čenství se nachází v České a Slovenské republice. Poslání Kongregace je zaměřeno ekumenicky. Nejdůležitější část duchovního poslání je modlitba za jednotu křesťanů. Toto své duchovní zamě­ření sestry naplňují ve výchovné, pastorační a sociální činnosti.

 1. Brně sestry zřídily základní a střední cyrilometodějské školy, které pojmou kolem tisíce žá­ků a studentů. Na Velehradě se nachází chráněné bydlení pro osm obyvatelek a sestry také pracují v provozu poutního domu Stojanov. Na Slovensku v Turzovce provozují Spojenou pomocnou školu sv. Josefa. Sestry pracují jako učitelky, vychovatelky, katechetky a pracovnice v sociálních službách.
 1. Úmrtí

P. Mgr. Josef Pelc, farář a děkan Uherský Brod

 

P. Mgr. Marek Martiška MIC, administrátor Nedašov

 

 

Requiescant in pace!

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Antonín Basler                                                                              Mons. Josef Nuzík

kancléř                                                                                            generální vikář

 

 

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Milí,

srdečně vás zdravím.

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc září a prezentaci Moudrá zamyšlení.

Navíc připojuji odkazy na:

 • Rozhovor: Nevyžádané rady mládeži - Marek Orko Vácha

https://www.youtube.com/watch?v=RAaKaX_zLTc

 • Píseň: Život svoj Ti odovzdám...

https://www.youtube.com/watch?v=zIpSROJ1suY

 • Virtuální prohlídku: Národní muzeum po rekonstrukci

http://www.nm.cz/virtualni/nova/virtualni-prohlidka.html

Přeji a vyprošuji Bohem požehnané dny.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

AMADEO CENCINI

MÁŠ-LI MĚ RÁD, NEDOVOL MI VŠECHNO

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2016

 1. Jen láska dává člověku pochopit, kolik je povinován životu, druhému člověku a druhým lidem. Vědomí, že jsem milován, mě činí odpovědným.
 2. Bůh je od věčnosti zamilován do krásy tvora, kterého chtěl stvořit.
 3. Ten, kdo si umíní žít v ráji svých fantazií, často donutí druhé k životu ve velmi konkrétním pekle.
 4. Druhé máme vnímat takové, jací opravdu jsou, a ne jací myslíme, že jsou.
 5. Úcta pro věřícího člověka pochází od Boha, Otce, který každé dítě přijímá jako svého syna a dává mu jistotu své lásky – jistotu, že už úžasné je, a nemusí se jím teprve stávat.
 6. Kdo se nenaučí přijímat utrpení, jako kdyby říkal NE samotnému životu. Žil by v jedné velké lži.
 7. Nekoná-li člověk správné, krásné a dobré věci, podléhá zmatku a frustraci.
 8. Ten, kdo je vychováván k tomu, aby se uměl odříci vlastních požadavků, zůstává nohama na zemi, má k druhým lidem úctu a žije ve zdravém napětí ve vztahu k budoucnosti a k svému osobnímu růstu.
 9. Smysl pro povinnost zakouší opravdu jen ten, kdo na sobě nejdřív zakusil velkorysost někoho jiného.
 10. V životě neexistuje automatický vztah mezi přáním a jeho splněním, žádná bezprostřední souvislost mezi tužbou a realitou, ale všechno něco stojí, všechno má svůj čas, všechno si žádá věrnost a pokojné očekávání.
 11. Křesťan stejně jako vychovatel je věrohodný ne tím, co říká, ale především tím, co dělá, a úplně nejvíc díky tomu, kým je.
 12. Zralost je dcerou bolesti.
 13. Nevychovanost dokonale nevychovaných lidí ztěžuje život všem dalším, působí vzájemnou lhostejnost a odnímá nám každodenní špetku laskavosti a harmonie.
 14. Pokud chcete jednat s rozhodností, musíte být přesvědčeni o správnosti toho, co děláte, jinak přenášíte na ostatní svou nejistotu.
 15. Cítit se opravdu milován a učit se uznávat hojnost přijímané lásky je mocným faktorem rostoucí sebeúcty.
 16. V jasném zákazu, který nám nejde vyslovit snadno, ale který obsahuje naději, je víc lásky než v neurčitém odmítnutí, z něhož není poznat, co si skutečně myslíte.

 

 

 1. K tomu, aby tu byla pravá láska, je nutné plné a bezpodmínečné přijetí druhého jakožto někoho, kdo je ode mě odlišný a koho mám rád, protože je jiný.
 2. Křesťanský Bůh je Bůh, který věřícímu jemně odpovídá i „ne“ A je-li Boží plán něco jiného ve vztahu k lidským plánům, pak můžeme říct, že správná zkušenost se zákazem v životě nás připraví na to, abychom se otevřeli zkušenosti živého a pravého Boha.
 3. Člověk, jehož požadavky druzí vždy a všude uspokojují, žije v nereálném světě.
 4. Úloha vhodně užitého zákazu je zásadní, učí tě tomu, že svět ti není k dispozici, ale že máš vůči němu povinnosti.
 5. Když dobře prožíváme odloučení od druhého, včetně bolesti, kterou přináší, pak se vzájemné pouto neztratí, ale dostane se na vyšší úroveň.
 6. Neexistuje život bez utrpení. Nikdo nemůže dát smysl svému životu, nedá-li smysl svému utrpení. Člověk nevychovaný k bolesti zůstane navždy dítětem.
 7. Větší poctivost vůči sobě samým může občas způsobit to, že budeme méně trpět a necháme méně trpět i druhé.
 8. V životě je mnohem více toho, co přijmeme, než toho, co darujeme, nebo než toho, co si zasloužíme. Sám život je darem.
 9. Když si v osobních a rodinných vztazích začneme účtovat, jsme v koncích: láska je buď zdarma, anebo to není láska.
 10. Nemá cenu mít práva, která nejsou odvozena od dobře splněných povinností.
 11. Když si člověk o sobě nenamlouvá hlouposti, nebude pak působit neštěstí sobě a druhým.
 12. Každý z nás musí druhého, ať se mu to líbí nebo nelíbí, přijmout v celé jeho jinakosti – a při střetu s touto jinakostí se musí potýkat se svými silnějšími i slabšími stránkami. Můžeme tak odhalit krásu pospolitosti, spolupráce.
 13. Každý, kdo přišel na tento svět, na něj přišel, protože po něm někdo (či Někdo) toužil a chtěl ho. Jakási Dobrá vůle dala přednost jeho existenci před neexistencí.
 14. I když darujeme sebevětší množství lásky, nikdy nevyrovnáme to množství lásky, které jsme přijali.