Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na únor 2018

 

Poselstvi papeže k postní doba 2018

Příloha č. 1 Pochod pro rodinu - článek KT

Příloha č. 2 Pochod pro rodinu - plakát

Příloha č. 4 cross_force - plakát

Příloha č. 5 Signály -plakat

Příloha č. 6 Ministrantské akce

Příloha č. 7 Poselstvi nemocným

Příloha e č. 1 - Poselství k 52. dni sdelovacich prostredku

Příloha e č. 2 Týden m za povolání - plakát

Příloha e č. 3 Týden m za mládež - přímluvy

Příloha e č. 4 SDM-19 -plakát

 

 

 

 1. Kněžský den 6. března 2018

Připomínáme kněžský den, na němž bude přednášet P. Mario St. Pierre, o umění delegování v pastoraci. Jeho cílem je představit biblické základy pastorační delegace, ve světle tzv. Jitrova principu, jak jej podává 18. kapitola knihy Exodus. Mluví se zde o Mojžíšově «pastoračním ob­rácením a je to názorný text pro každou konverzi směrem k osvojení si umění delegovat. P. Ma­rio vychází z poznání i ze své zkušenosti, že dnešní pastýři, pokud chtějí účinně nasadit své síly pro novou evangelizaci a růst křesťanských společenství, si musí osvojit vizi o spoluodpověd­nosti a spolupráci kněží a laiků. Pastorační delegace se situuje v tomto horizontu.

P. Mario St. Pierre je kněz a teolog z diecéze Québec v Kanadě. Již 20 let se věnuje forma­ci k evangelizaci po celém světě. Je autor mnoha publikací, ve kterých se zabývá praktickými i teologickými aspekty evangelizace a farní pastorace. V posledních letech se věnuje formaci kněží a učedníků-mi si on ářů ve Francii i ve světě. V České republice již dvakrát vedl formační seminář pro kněze (1. O delegaci v pastoraci, 2. O pastorační vizi).

Časový harmonogram kněžského dne:

9.30    Slovo otce arcibiskupa

9.45    1. přednáška P. Maria

10.45   Přestávka na občerstvení

 1. 2. přednáška P. Maria
 1. Přestávka
 1. Představení nabídky tříleté formace pro kněze s P. Mariem a jeho týmem
 1. Oběd
 1. Jmenování pomocného biskupa pražské arcidiecéze

Dne 23. 1. 2018 jmenoval papež František pomocným biskupem pražské arcidiecéze a titulár- ním biskupem albánského Butrintu Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D., dosavad­ního generálního vikáře pražské arcidiecéze.

 1. Iniciativa 24 hodin pro Pána

Svatý otec František nás vybízí ve svém poselství k postní době, abychom se také letos zapoji­li do celosvětové iniciativy s názvem 24 hodin pro Pána, která se koná v pátek před 4. nedělí post­ní, letos tedy 9. 3. 2018. Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Nabídněte věřícím v každém děkanátu alespoň jeden kostel, ve kterém bude v této době poskytnuta možnost přijetí svátosti smíření a také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšní­ků. Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhod­nější období pro evangelizaci ve světle této svátosti. Chci Vás poprosit, abyste se spolu s ostatními kněžími z děkanátu do této aktivity zapojili a také o ní informovali věřící ve farnostech.

arcibiskup Jan

 1. Zelený čtvrtek - obnova kněžských slibů v katedrále

Na Zelený čtvrtek dne 29. 3. 2018 v 9.30 hod. bude v katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Zveme všechny spolu­bratry, pokud je to možné, aby před svým biskupem obnovili své kněžské závazky, protože tento den je dnem společenství kněží s jejich biskupem.

Kněžská a bohoslovecká schola bude mít nácvik v 8.30 hod. v kryptě pod vedením P. pplk. Mgr. Jo­sefa Konečného. Koncelebranti ať se dostaví do sakristie do 9.00 hod. a vezmou si s sebou albu. Parkování aut v tento den u katedrály bude možné.

Diecézní kněží, kteří se nemohou zúčastnit, ať obnoví své sliby soukromě (viz Český misál). Po­svěcené oleje se budou vydávat na Zelený čtvrtek po skončení bohoslužeb pouze děkanům v kapli sv. Jana - pod věží. V nutných případech se budou posvěcené oleje v sakristii katedrály vydávat i na Velký pátek od 8.00 do 9.00 hodin.

P. Mgr. Ladislav Švirák, farář u sv. Václava

 1. Zelený čtvrtek - ministranti

Srdečně zveme ministranty ke mši svaté na Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 v 9.30 hod. v katedrá­le. Ministrantské oblečení s sebou. Sraz ministrantů půl hodiny přede mší svatou v křížové chod­bě katedrály.

P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty

 1. Česko - Slovenská katechetická konference zrušena

S lítostí Vám musíme oznámit, že Česko - Slovenská katechetická konference, která se měla konat v pondělí 26. února 2018 v Olomouci, musela být z důvodu malého zájmu zrušena.

Místo toho bychom Vás rádi pozvali na XI. Celostátní katechetický kongres, který se uskuteční v termínu 26.-28. 10. 2018 v Třešti u Jihlavy a kam bychom, vzhledem k letošnímu stoletému vý­ročí vzniku Československa, rádi přizvali k účasti též přednášející a katechety ze Slovenska a umož­nili tak sdílení zkušeností touto cestou. Tématem kongresu bude Misijní dimenze církve. Podrob­nější informace zveřejníme koncem března 2018 na webu www.cirkev.cz/katecheze.

Mgr. Tereza Myslilová, Katechetická sekce ČBK

 1. Týden modliteb za mládež
 1. týdnu před Květnou nedělí (18.-25. 3. 2018) proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. I letos Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu.

Obracím se na Vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní provincii je­den týden věnovali modlitbě za mladé lidi. Navržené přímluvy jsou sestaveny pro použití v Týd­nu modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osob­ní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Cíle tohoto týdne jsou tři:

 • doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou,
 • pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,
 • vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

Jménem všech spolupracovníků ze Sekce pro mládež Vám děkuji za všechno, co pro mládež děláte, a za to, že jako dobří pastýři vedete mladé lidi ke Kristu Ježíši. Brožurku k Týdnu modliteb za mládež najdete na: tmm.signaly.cz.

P. Mgr. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK

 1. Den modliteb za úctu k životu

Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. Žádáme všechny kněze, aby o slavnosti Zvěstování Páně (letos v pondělí 9. 4.) zařadili do přímluv vhodnou modlitbu a toto téma také zmínili v homilii.

 1. naší diecézi se v den, nebo v jeho blízkosti, už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde Anička Zelíková kdysi obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. Prosím, abyste aspoň věřící z blízkého okolí na tuto bohoslužbu, konanou letos v sobotu 7. 4. 2018, pozvali. V 17.15 hod. za­číná adorace, v 18 hod. mše sv. a po mši svaté se jde na hřbitov, kde se modlíme růženec.
 1. Národní pochod pro život a rodinu 7. 4. 2018 Praha

Srdečně zveme Vás i Vaše farníky na pochod pro rodinu, kterým chceme připomenout spo­lečnosti její nenahraditelnou hodnotu. Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás.

 1. Katedrála - pontifikální mše svatá
 1. Klárov - oběd a kulturní program
 1. Pochod centrem Prahy na Václavské náměstí
 1. Požehnání rodinám a zakončení

Snažili jsme se vše ulehčit zvláště rodinám s dětmi, které by akci mohly pojmout jako farní pouť. Letos připravujeme i zvláštní vlaky z Hodonínska a Valašska. Pro přihlášené bude zajištěn rychlý oběd. Děti mají dopravu i oběd bezplatný. Registrace na http://pochodprozivot.cz.

 1. Týden modliteb za duchovní povolání

Od 16. do 22. dubna 2018 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání (viz plakátek) a Svě­tový den modliteb za duchovní povolání (Neděle Dobrého pastýře, 4. neděle velikonoční). Prosíme kněze o připomenutí, např. v přímluvách. Je také možné využít textů z příručky Modlitby a úvahy na téma - Duchovní povolání. Plakátek a příručka jsou volně ke stažení na www.hledampovolani.cz.

P. Jiří Kupka a s. Vincenta Kořínková, výkonní sekretáři Rady ČBK pro pastoraci povolání v ČR

 1. Setkání rodin s papežem Františkem v každé farnosti

Světovému setkání rodin s papežem v Dublinu mají předcházet setkání ve farnostech. Papež Fran­tišek nabízí šest katechezí, které vycházejí z jeho apoštolské exhortace nazvané Amoris laetitia.

K uskutečnění setkání jsou k dispozici písemné materiály a videa s českými titulky, které vedou k lepšímu seznámení se s exhortací Amoris Laetitia. Témata farních setkání jsou: Realita dnešního rodinného života, Křesťanská vize rodiny, Boží sen o lásce, Manželská láska rostoucí ke zra­losti, Z Božího milosrdenství není nikdo vyloučen, Evangelium naděje pro naše rodiny.

Vše potřebné najdou zájemci na webových stránkách Centra pro rodinný život v Olomouci (http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/720). Pokud budete potřebovat bližší informace k těm­to materiálům a k organizaci farních setkání, obraťte se v Centru na Marcelu Řezníčkovou (reznickova@arcibol.cz nebo 587 405 251). Před setkáním doporučujeme vyzkoušet, jak se bu­dou na vašich PC zobrazovat jednotlivá videa a při technických problémech, např. když se nebudou zobrazovat titulky, se obraťte na Petera Markoviče (markovic@arcibol.cz nebo 587 405 293).

 1. souvislosti se setkáním rodin s papežem upozorňujeme na leteckou pouť do Dublinu, kterou pořádá Miklas Tour Prostějov. Pokud se chcete setkání zúčastnit, ozvěte se co nejdříve. Je potřeba včas zajistit ubytování v rodinách, účast na konferenci s českým překladem, letenky apod. Bližší informace najdete na webu http://www.miklastour.cz, e-mailu:miklastour@miklastour.cz nebo te­lefonicky 733 420 420, 582 338 411.

Přejeme Vám, ať je i Vaše farnost obohacena díky rozhovorům o postavení, významu a roli ro­diny v církvi a společnosti. Rozhovory jsou určeny pro každého. Vždyť každý z nás je něčím dítě­tem, možná i sourozencem, strýcem či tetou, prarodičem. Mluvme o rodině! Buďme rodinou!

Za Centrum pro rodinu Marcela Řezníčková

 

 1. Informace o Světovém dni mládeže v Panamě 2019
 1. roce 2019 se uskuteční Světový den mládeže v Panamě. Za přípravu, průběh a orga­nizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK. Přihlášky, duchovní příprava a informace: https://panama2019.signaly.cz/ - konec přihlášek 30. června 2018. Doporučujeme věk mladých od 18 let do 30 let. Věk se nevztahuje na kněze.

Termíny:

 1. -21. leden: Týden evangelizace (pobyt v diecézi)

22.-27. leden: Světový den mládeže Panama

Přibližná cena:

 • letenka cca 20 000-40 000 Kč dle způsobu a času objednání
 • balíček poutníka (250 USD)
 • fond solidarity (10 EUR)
 • doprava po Panamě (do diecéze a zpět cca 2 000 Kč)
 • náklady na pobyt v diecézi a před 16. 1. a po 27. 1. (cca 1000 Kč)

Ohlaste, motivujte či podpořte mladé lidi na společnou pouť s papežem Františkem. Dotazy, postřehy komunikujte s Vojtěchem Orlíkem: mladez@cirkev.cz, tel.: 220 181 753. Plakát v elek­tronické příloze prosíme vytisknout a umístit na vývěsku.

P. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK