Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na říjen 2017

plakaty

Duch. obnova muži 2017

Duch.obnova ženy 2017

Příloha č. 2 - Dopis ke sbírce na charitu

Příloha č. 3 - Dopis kardinála Duky

Příloha e č. 1 DenBible2017-plakatNastenka

Příloha e č. 2 DenBible2017-mseSvImpulsy

Příloha e č. 3 _Nabidka_akci_Eljon_podzim_2017+leden_2018

Příloha e č. 4 _Duchovní obnova pro manželské páry 2017

Příloha e č. 5 _Poustevnicky_pobyt 20. - 24. 11.2017

Příloha e č. 6_Adventni_vikend ticha_2017Příloha e č. 7_Seminar_sluzby_duchovniho_osvobozovani_pro_kneze_

 

 

Z Akt Kurie

 

 1. Sbírka na Charitu

Letos se sbírka na Charitu koná v neděli 5. listopadu, jak bylo uvedeno v ACO 2017-01. Pro­sím, aby předchozí neděli byla sbírka při všech bohoslužbách oznámena. Text do ohlášek je v pří­loze. Výnos sbírky prosím zašlete na účet: 377688503/0300, konstantní symbol při platbě z účtu: 558, při platbě složenkou 179, variabilní symbol: 911890, specifický symbol: IČ farnosti. Pán Bůh zaplať za každý dar i modlitbu.

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 
 1. Den Bible

Prosíme Vás, podpořte ve farnosti prožívání Dne Bible. Na stránkách Českého katolického bib­lického díla - www.biblickedilo.cz najdete inspiraci ke slavení Dne Bible ve farnosti a v rodině. Ve vhodnou neděli přečtěte při bohoslužbách „Dopis pana kardinála Dominika Duky ke Dni Bib- le“, který najdete v příloze.

P. Petr Chalupa, ředitel ČKBD

Pokyny k eventuální „dveřní“ sbírce (u dveří je umístěna pokladnička s nápisem účelu sbírky): Sbírka se na arcibiskupství následně rozdělí na dva díly (České katolické biblické dílo 25 % a Čes­ká biblická společnost 75 %). Celou částku sbírky tedy zašlete na účet AO: Československá ob­chodní banka, Olomouc; číslo účtu: 377688503/0300; konstantní symbol: 179- při použití složen­ky; 558- při převodu z účtu na účet; variabilní symbol: 911600; specifický symbol: IČ farnosti.

 
 1. Světový den chudých - poselství papeže Františka

V závěru Svatého roku milosrdenství papež František vyhlásil Světový den chudých, který le­tos připadá na 19. listopadu. V příloze akt kurie 2017-07 najdete poselství papeže k tomuto dni. Prosíme o připomenutí tohoto tématu v přímluvách či jiným vhodným způsobem.

 
 1. Konference o mládeži

Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. pořádají ve dnech 7.-8. pro­since 22. konferenci o mládeži v Češkovicích u Blanska.

Téma: Lidské a duchovní doprovázení mladých a vedení k volbě povolání a Synoda o mla­dých lidech.

Také budou představeny výsledky průzkumu, který byl uskutečněn mezi mladými během CSM 2017 v Olomouci.

Cílem konference je: setkání lidí zodpovědných za pastoraci mládeže, vzájemné poznání, refle­xe činnosti, inspirace a hledání nových cest, nové impulzy z prostředí mladých lidí. Vše, co zazní v souvislosti se synodou, pak bude předáno kompetentnímu biskupovi.

Přednášející: P. Petr Vaculík, SDB - salesiánský provinciál; P. Roman Dvořák - srovnání do­provázení mládeže ve farnosti a na diecézním centru života mládeže; sestra Vilma - doprováze­ní mladých dívek vstupujících do řehole; Mgr. Jan Košárek - ředitel Arcibiskupského gymnázia Kroměříž; MUDr. Marie Fridrichová - vedoucí střediska Rodina, Ostrava; Mgr. Jiří Zajíc - skaut, katolický pedagog a publicista.

Prosíme, informujte o této konferenci ty, pro které by mohla být zajímavá a přínosná.

Bližší informace na webu: www.cirkev.cz/mladez; Přihlášení do 21. 11. 2017 na e-mailu: brabcova@cirkev.cz

 

 

 1. Knihy pro společenství mladých lidí

Sekce pro mládež ČBK vydala během posledních 4 let 6 knih s tématy pro společenství mlá­deže.

Komplet 4 knih:

Na cestě k člověku - soubor 11 témat pojednávajících o křesťanské antropologii.

Dar společenství církve - soubor 11 témat pojednávajících o církvi a společenství.

Křesťan ve víru světa - soubor 12 témat pojednávajících o životě křesťana ve společnosti a o je­ho odpovědnosti proměňovat ji evangeliem.

Žít z Boží síly - svátosti - soubor 10 témat pojednávajících o životě ze svátostí.

Každé téma obsahuje vypracovaný text, metodiku, návrh modlitby a souhrnný leták k tématu.

 

Komplet 2 knih:

Pojď a následuj mě I. a II. díl

Aktualizované vydání knih, jež Sekce pro mládež připravila s cílem nabídnout společenstvím mládeže i jednotlivým lidem materiál, který by sloužil k prohloubení života.

Knihy umožňují sestavit program pro společenství mládeže a vydat se tak společně na dobro­družnou cestu životem z víry a radostného odhalování odpovědí na základní otázky člověka.

Témata se dají také použít jako podklad pro přípravu na biřmování.

Všech 6 knih má imprimatur.

Komplet 4 knih je k dostání na Diecézních centrech mládeže.

Pojď a následuj mě je k dostání na Diecézních centrech mládeže a v knihkupectví Paulínky.

 1. Pozvánka z Centra pro školy

Seminář „Poselství křesťanských Vánoc“

Zveme všechny, kdo se chtějí zapojit do služby lektorů programu „Vstupy do škol s nábožen­skou tematikou“, na úvodní seminář s názvem „Poselství křesťanských Vánoc“. Tento program je první ze série vánočních programů a přibližuje dětem základní poselství Vánoc. Lektoři se na se­mináři dozvědí také více o možnostech spolupráce se školami. Seminář se uskuteční 28. listo­padu 2017 od 16.30 do 18.00 hod. v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.

Zváni jsou nejen učitelé, ale i kněží, pastorační asistenti a další zájemci z farností, kteří se chtě­jí podílet na šíření křesťanství našim dětem a mládeži.

Program je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogů. Seminář je zdarma, ma­lé občerstvení bude zajištěno.

Nabídka seminářů s vánoční tematikou pro lektory „Vstupů do škol“

Kromě úvodního semináře s tematikou Vánoc nabízíme zájemcům, kteří chtějí představit dětem pravdivé informace o tomto svátku, individuální školení na téma Vánoc. Mohou si vybrat z těch­to seminářů:

 • Tradice křesťanských svátků v okruhu vánoční doby,
 • Tradice a zvyky vánočních svátků ve světě,
 • Vánoce a svátky v době vánoční,
 • Vánoce ve výtvarném umění,
 • Vánoce v hudbě.

Rádi tyto semináře uspořádáme i ve Vašich farnostech či děkanátech podle Vašich možností po předchozí domluvě.

Více informací Vám poskytne: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Arcibiskupství olomouc­ké; e-mail: polcrova@arcibol.cz, tel.: 587 405 255.

 1. Nabídka pomoci závislým osobám

Pokud znáte ve farnostech lidi závislé na drogách nebo jiných věcech a látkách a nepomohlo

jim léčení, a pokud by měli zájem o změnu života, Comunita in dialogo jim nabízí pomoc.

Kontakty: comunitaindialogo.cz@gmail.com; telefon: 731 604 055.

P. ThLic. Augustin Slaninka, CM; děkan a okrskový vikář v Dobrušce

 
 1. Nabídka akcí střediska Eljon - katolická fara ve Špindlerově Mlýně Podzim 2017 a leden 2018

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE

Termín: 26.-29.10.; Lektor: P. Martin Sedloň OMI

Právě pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím spojené, je určena tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle ne­bude chybět.

POUSTEVNICKÝ POBYT NA ELJONU

Termín: 20.-24.11.; Lektor: P. Gunther Ecklbauer OMI

Prostředí vhodné k modlitbě, odpočinku a rozjímání ve více než 200 let staré, zrekonstruova­né budově katolické fary; prostory ticha bez televize a rádia; ubytování v pokojích nesoucích jmé­na světců; kdykoli přístupnou horskou podkrovní kapli zasvěcenou Panně Marii a patronce mi­sií sv. Terezii z Lisieux; posezení ve venkovním altánu, u krbu ve společenské místnosti nebo před hořícím ohněm venku u ohniště; možnost procházek a horských túr po krkonošských kopcích, pro­tože ze střediska Eljon do krásné přírody je to jen několik kroků...

ADVENTNÍ VÍKEND TICHA

Termín: 1.-3. 12., 8.-10. 12.; Lektor: P. Jiří Šlégr

Adventní čas je plný tajemství a očekávání. Vydejme se společně na cestu za tajemstvím, kte­ré s sebou přinesl a stále přináší sám Ježíš Kristus. Každý den bude v tomto duchovním cvičení co nejvíce prostoru pro ticho a osobní modlitbu, na programu bude samozřejmě mše svatá, 2x denně společné setkání nad Písmem svatým, možnost adorace v podkrovní horské kapli, procházky pří­rodou a jiné. Tento víkend je určen pouze pro dospělé. Ticho střediska Eljon a krása našich nejvyš- ších hor budou našimi věrnými společníky.

SEMINÁŘ SLUŽBY DUCHOVNÍHO OSVOBOZOVÁNÍ PRO KNĚZE

Termín: 22.-26. 1. 2018; Lektor: P. Thlic. Jaroslav Brož SSL

Na programu budou biblické základy služby duchovního osvobozování a její možnosti v pas­torační službě kněze: typologie různých případů, rozlišování, spolupráce s lékaři a modlitebními skupinami; možnosti spojení s liturgií; praktické příklady a zkušenosti; současné normy katolic­ké církve. Prostor pro ticho a osobní modlitbu. Ticho střediska Eljon a krása našich nejvyšších hor budou věrnými společníky.

Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, mobil: 732 580 154, www.eljon.cz,info@eljon.cz

 

 

 

 
 Archiv

Kalendář
<< leden >>
<< 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Statistiky

Online: 2
Celkem: 173879
Měsíc: 6638
Den: 163