Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na leden 2017

 

 

Příloha č. 1 - Pastýřsky list

Příloha č. 3 - ADFM - závazná přihláška

vPříloha č. 4 - Pozvánka pro varhaníky

Příloha č. 7 - Arcidiecezní setkaní mladeže Zlín 2017

Příloha e č. 1 Poselství Svět.den nemocných_ 2017

Příloha e č. 4 postní duchovní obnova VIR 2017

Příloha e č. 5 metodický den - plakát

Příloha e č. 6 Seminář pro kněze Dolany

Příloha e č. 7 Setkání katechetů na Velehradě

Příloha e č. 8 KTF_UK_prijimaci_rizeni

 

Marianky+exercicie Kromeriz

Zájemkyně o marianky z okolí Kroměříže zveme na letošní první setkání, které bude netypické... Je to tzv. DOET - duchovní obnova exercičního typu - tedy takové malé exercicie. Uskuteční se v Prosiměřicích na Znojemsku, kousek od Lechovic v termínu 16. – 19. 2. 2017. Setkání začíná ve čtvrtek v 18 hodin a končí v neděli ve 14 hodin. Doprava vlastní, příspěvek na ubytování a stravu za celý pobyt činí pouze 300 Kč. Bibli, zápisník a spací pytel s sebou.

Přihlašujte se do 2. 2., abych naši skupinku mohla včas nahlásit. Kontakt: cprkromeriz@ado.cz, 737 619 805

Myšlenky únor 2017

 

 

1. Slovo arcibiskupa

při příležitosti 75. narozenin otce biskupa Josefa bych mu rád také touto cestou poblahopřál a poděkoval za léta obětavé biskupské služby, ochotnou spolupráci, duchovní povzbuzování a roz­dávání radosti a naděje. Děkuji také Vám, kteří na něj myslíte v modlitbě a přidáváte své gratula­ce. Každý biskup, stejně jako farář má povinnost v 75 letech nabídnout abdikaci. I otec biskup Jo­sef ji podal. Nevíme, kdy bude přijata, ale doufáme, že i po uvolnění z úřadu otec biskup zůstane mezi námi a bude navštěvovat farnosti. Proto mu přejeme ještě hodně sil a zdraví.

arcibiskup Jan

 

 

3. Přihlášky do semináře

Prosím kněze, aby přečetli můj krátký list, ale také průběžně věnovali pozornost mladým mu­žům, kteří rádi ministrují, jsou nadaní a ochotní sloužit, aby jim skrze duchovní doprovázení pomá­hali dozrávat jak lidsky, tak duchovně, aby zprostředkovávali účast na společném životě mladých křesťanů i formačních setkáních, která nabízejí centra pro mládež a kněžský seminář. Přihlášky do semináře vydává vicerektor AKS P. Mgr. Ing. Pavel Šupol. Bližší informace a kontakty jsou uve­deny na webových stránkách AKS.

arcibiskup Jan

 

4. Duchovní setkání u mariánských sloupů v České republice

Tato setkání za pokoj v zemi a svěření obcí do péče Matce Boží pořádá Hnutí obnovy duchov­ních tradic z. s. Záměrem duchovních setkání je snaha, aby se mariánské sloupy staly místem ve­řejného svědectví a hlásání víry, modliteb za pokoj v naší zemi a zasvěcování obcí do ochrany Mat­ky Boží.

Modlitební příručku, která má schválení arcibiskupa olomouckého, lze objednat u Matice cyri­lometodějské s. r. o., expedice@maticecm.cz. Duchovní setkání je pravidelně pořádáno každého 8. dne v měsíci (k 8. 12.). Koordinační výbor registruje a koordinuje pořádání místních setkání ve spolupráci s koordinátory místních setkání a s duchovními správci daného místa. Zájemci o pořá­dání aktivity se obracejte na koordinátora iniciativy P. ThDr. Jiřího Koníčka, konjir@seznam.cz.

Bližší informace na www.hnutiduchovnitradice.cz., duchovnitradice@seznam.cz.

arcibiskup Jan

 

5. Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

O víkendu 3. 3.–5. 3. 2017 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu po­vede jezuita P. Miroslav Herold SI.

Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese <http://www.knezskyseminar.cz/vir>. V elektronické příloze přikládáme plakátek, který, prosím, vytiskněte a umístěte na farní vývěs­ku. Děkujeme.

P. Mgr. Ing. Pavel Šupol, biskupský delegát pro kněžská povolání

 

 

6. Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské provincie na Velehradě

Setkání se uskuteční ve dnech 13. 3.–15. 3. 2017. Program setkání pro letošní rok najdete na http://www.formace.biskupstvi.cz/. Přihlášky k ubytování a stravě zasílejte do 4. 3. 2017 na ad­resu: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel. 572 571 420, mobil 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz. Na webu http://www.stojanov.cz je k dispozici ceník ubytování i stravování. Účastníci si s sebou vezmou albu a fialovou štolu. Pro kněze do tří let od svěcení je setkání součástí povinné formace.

Mons. Dr. Jan Mráz, kancléř biskupství brněnského

 

 

7. Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty na Velehradě – Stojanově

Uskuteční se ve dnech 24.–26. 3. 2017 a 27.–29. 3. 2017. Povede ji P. Jan Gacík SDB. Zájemci ať se hlásí co nejdříve. Kontakty: tel: 572 571 420; 733 741 896; e-mail: velehrad@stojanov.cz.

 

 

8. Setkání kněží, kteří již zahájili přípravu nebo letos začnou přípravu biřmovanců

Toto každoroční setkání se koná na Arcibiskupství olomouckém ve čtvrtek 9. února 2017 v 10.00 hodin. Věříme, že poslouží k připomenutí osvědčených i nových metod při přípravě na svátost biřmování i v hledání cest k prohloubení víry u našich farníků.

 

 

9. Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

Přijetí katechumenů, kteří přijmou křest o letošních Velikonocích, se koná při mši svaté v olo-moucké katedrále v sobotu po Popeleční středě, tedy 4. 3. 2017 v 10.00 hodin. Duchovní správce nahlásí všechny své katechumeny na Římskokatolickou farnost sv. Václava v Olomouci nejlépe na: faolomouc-sva@ado.cz, nebo dopisem na adresu farnosti Mlčochova 814/5, 772 00 Olomouc nejpozději do pondělí 27. 2. 2017. Přítomní účastníci se pak zaregistrují u vchodu do katedrály 20 minut před začátkem bohoslužby. Na mši svatou jsou zváni i všichni kmotři. Vítáni budou i kněží, kteří je na křest připravují (ti mohou koncelebrovat). Po krátkém občerstvení bude setká­ní pokračovat v arcibiskupské rezidenci do 15 hodin.

P. Mgr. Ladislav Švirák, dómský farář

 

 

11. Arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě

Zveme všechny katechety, ale také kněze a jejich pastorační pomocníky, na arcidiecézní setká­ní katechetů, které se uskuteční v termínu 3.–5. 2. 2017. Motto setkání zní: Boží slovo je plné ži­vota a síly (Žid 4,12).

Program:

Pátek: Andrea Hýblová, FSP: Život v Boží přítomnosti v průběhu všedních dnů

Sobota: P. Ludvík Dřímal: Práce s podobenstvími při katechezi

P. Petr Bulvas: Praktický blok: Tvorba katechetických projektů

Neděle: Mons. Jan Graubner: Boží slovo v životě katechety

Setkání bude opět na Velehradě, v poutním domě Stojanov. Program začíná v pátek v 17.00 hod. mší svatou a končí v neděli ve 12.00 hod. obědem.

 

Přihlašovat se můžete na těchto kontaktech: velehrad@stojanov.cz, tel. 572 571 420, více in­formací na www.katechetiolomouc.cz

Mgr. Martina Orlovská, Ph.D., katechetické centrum

 

 

12. Metodický den: Komunikace s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Všechny, kdo pracují s dětmi, zveme na metodický den, který se uskuteční pod vedením doc. PhDr. & Mgr. Petry Potměšilové, Ph.D., a bude se zabývat tématem KOMUNIKACE S DĚT­MI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Obsahem metodického dne bude základ­ní teorie v oblasti komunikace + charakteristika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, praktic­ké ukázky + nácvik komunikace v konkrétních situacích. Metodický den proběhne v sobotu 25. 2. 2017 v Olomouci v budově kurie. Začátek v 9.00, ukončení v 15.00 mší svatou.

Přihlašování na: katecheti@arcibol.cz

Mgr. Martina Orlovská, Ph.D., katechetické centrum

 

 

13. Edice Poznáváme naše světce: svatý Klement Maria Hofbauer

V letošním školním roce se edice Poznáváme naše světce rozrostla o další životopis, a to Klementa Maria Hofbauera. Knížečka je opět bohatě doprovázena milými ilustracemi Aleny Němečkové. Knížečku svatý Klement Maria Hofbauer i předchozí díly této edice: sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Ludmila, sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka, sv. Jan Sarkander, sv. Zdislava a sv. Jan Nepomucký si můžete objednat na katechetickém centru nebo na strán­kách http://eshop.katechetiolomouc.cz.

Mgr. Martina Orlovská, Ph.D., katechetické centrum

 

 

14. Pozvánky Centra pro školy

Všechny zájemce o službu školám srdečně zveme k cyklu seminářů Vstupy do škol s nábožen­skými tématy. Na velikonoční téma jsme pro Vás připravili dva:

• Seminář Poselství křesťanských Velikonoc dětem přibližuje základní poselství Velikonoc a události jednotlivých dní Svatého týdne a seznamuje je s tím, jak tyto svátky slaví křesťané v dnešní době. Uskuteční se 11. března 2017 od 9.30 do 13 hod.

• Druhý jsme nazvali Velikonoce a tradice a představuje tuto dobu ještě ze širšího pohledu. Začíná Popeleční středou a věnuje se postní době. Dětem představuje zvyky našich předků, které jsou na mnoha místech obnovovány i dnes, a jejich význam pro život současných křesťanů. Na závěr se děti seznámí s velikonoční symbolikou. Tento seminář se uskuteční 21. března 2017 od 15.30 do 18 hod.

Místo konání obou seminářů – malý sál v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.

Tyto semináře jsou akreditovány v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na Mi­nisterstvu školství, mládeže a tělovýchovy a pedagogům na vyžádání vystavíme osvědčení o absolvo­vání semináře. Přihlášky zasílejte do 10. 3. 2016 a do 20. 3. 2016 na e-mail polcrova@arcibol.cz.

K velikonoční tematice máme zpracovány ještě semináře Velikonoce ve světě, Velikonoce ve výtvarném umění a Velikonoce dnešním jazykem. K těmto programům letos seminář nevypisuje­me, ale pokud byste o ně měli zájem, rádi Vás proškolíme individuálně, popř. přijedeme téma před­stavit do Vaší farnosti či děkanátu. Těší se na Vás lektorky programu

Helena Polcrová a sr. Siarda TrochtováACO 2017/ 01 strana 5

 

 

 

16. Vlaková pouť do Lurd

CK Aleš Kučera – Zlín pořádá ve spolupráci s Wagonservicetravel s.r.o. při příležitosti 110. výročí od druhé české vlakové pouti do Lurd v roce 1907 vlakovou pouť do Lurd v termínu 5. 9.–12. 9. 2017. Cena 17 990 Kč. Doprovází o. arcibiskup Jan Graubner.

Bližší informace: www.poutdolurd.cz, e-mail: info@ck-kucera.cz, tel. 777 212 175

Leopold Kolísek

 

 

17. Piaristický jubilejní rok

Piaristický jubilejní rok – 400. výročí schválení řádu a 250. výročí svatořečení sv. Josefa Kala­sánského byl zahájen v Římě 27. 11. 2016. V Olomoucké arcidiecézi se týká především strážnické farnosti, kde působí komunita s touto spiritualitou. Program oslav bude postupně zveřejňován. Ale už nyní je možno za obvyklých podmínek pro plnomocné odpustky + modlitba za duchovní povo­lání a obnovu rodin získávat plnomocné odpustky ve strážnickém kostele Panny Marie. Piaristic­ký rok bude trvat do 27. 11. 2017.

P. ThLic. Lukasz Karpinski SchP

 

 

24. Tříkrálová sbírka

Přijměte také moje poděkování i dík ředitele ACHO pana Václava Keprta za spolupráci při or­ganizování tříkrálové sbírky, povzbuzování koledníků i farníků k této náročné i krásné činnosti pro potřebné. Letos v naší arcidiecézi koledovalo 5224 skupinek, které zvláště v letošním mrazivém po­časí obětavě přinášely poselství o Světle, které svítí v temnotě, a dávaly lidem příležitost být dobří. Výnos 96,9 % kasiček letošní sbírky, spočítaný k 20. 1. činil 25.117.495,- Kč, což je opět více než v loňském roce. Během Tříkrálového koncertu byly zaslány DMS v hodnotě 1.220.085,- Kč, což je o 117.534,- Kč více než vloni. Novinkou letošního koncertu byly také přísliby finančních darů po telefonu, které v souhrnu činí 93 486 Kč. Více na www.trikralovasbirka.cz.

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

 

25. Postní almužna

Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých modli­teb. Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty k pomoci konkrétním jednotliv-cům nebo rodinám, vložit do kasičky lísteček s konkrétním záměrem, či konkrétní osobou potře­bující pomoc. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli. Tehdy přinesou věřící své příspěvky do kostela.

Postní almužna se po odevzdání schránek spočítá stejně jako kostelní sbírka (je vhodné, aby s počítáním pomohl i pracovník nebo dobrovolník Charity). Vybraný finanční obnos projde far­ním účetnictvím takto: Fond 911400, Činnost: PA. Farnost vystaví písemný doklad a kněží předají obnos spolu s podněty na využití zástupcům místně příslušných Charit na nejbližší děkanátní radě (je zbytečné platit poplatky za bankovní převod). Místní Charita se postará, po dohodě s knězem a ACO podle podnětů z farnosti, o rozdělení výnosu na charitativní účely; povede k tomu potřebná šetře­ní, doklady a informuje farnost, jak s finančními prostředky naložila.

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

 

26. Noc kostelů

Motto: „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“ (srov. Mdr 10,17) Přihlašovat se můžete na webu www.nockostelu.cz od 1. února 2017. Přihlášení je možné pouze elektronickou přihláškou. Po přihlášení přijdou přihlášeným na udanou e-mailovou adresu přístupová data k ad­ministraci stránek kostela na webu www.nockostelu.cz. Většinou generuje server každý rok auto­maticky nová přístupová data, takže loňskými to nejde otevřít. Objednávat na webu plakáty a pro­pagační předměty (plakáty A1–A5, pohlednice, trička, propisky, baterky, zápalky, banery, přelepky data, pexeso, dárek pro organizátory) je možné od 1. března 2017. Ceny materiálů budou pravdě­podobně stejné jako loni – plakáty zdarma, ostatní s doplatkem.

Lubomír Nágl, koordinátor

 

30. Diář arcibiskupství v únoru

2. 2. čtvrtek 9.30 hod. Olomouc - AKS mše sv. a setkání s řeholníky arcib. Jan

5. 2. neděle 9.00 hod. Velehrad přednáška a mše sv. pro diecézní setkání katechetů arcib. Jan

10. 2. pátek – 12. 2. neděle Velehrad arcidiecézní fórum mládeže arcib. Jan

11. 2. sobota 15.00 hod. Kojetín mše sv. k 250. výročí přenesení sochy P. Marie do chrámu a svátost nemocných arcib. Jan

12. 2. neděle 10.00 hod. Velehrad mše sv. k výročí úmrtí sv. Cyrila – „zimní pouť“ a valná hromada Matice velehradské arcib. Jan

23. 2. čtvrtek – 26. 2. neděle Olomouc celonárodní fórum mládeže arcib. Jan

25. 2. sobota 13.30 hod. Velké Karlovice děkovná mše sv. na závěr oprav kostela bisk. Josef

26. 2. neděle 10.00 hod. Olomouc - Dóm mše sv. na závěr celonárodního fóra mládeže arcib. Jan

 

 

31. Osobní zprávy

a) Jubilea kněží a jáhnů v únoru

– podle narození

93 let 2. 2. 2017 P. PhDr. Vojtěch CIKRYT důchodce Prostějov - Povýšení svatého Kříže

87 let 26. 2. 2017 Mgr. Oldřich KOVÁŘ, jáhen důchodce Vsetín

85 let 11. 2. 2017 P. Josef HLADIŠ SI kaplan Velehrad

85 let 15. 2. 2017 Mgr. Karel KOCOUREK, jáhen důchodce Zděchov

84 let 7. 2. 2017 Mgr. RNDr. Alois ORLITA, CSc. jáhen Otrokovice

65 let 27. 2. 2017 Mgr. Jaroslav STRNADEL jáhen Hranice na Moravě

60 let 16. 2. 2017 Ing. Miroslav ŠOT jáhen Pravčice

55 let 9. 2. 2017 P. Dr. Josef BENÍČEK farář Pustiměř

40 let 1. 2. 2017 P. ThLic. Mgr. Jan KOBLÍŽEK,

Th.D. učí na CMTF UP Olomouc

 

 

– podle svěcení

50 let 18. 2. 2017 P. ThDr. Fil.Bc. Ing. Emil VALÁŠEK důchodce Passau (D)

35 let 20. 2. 2017 P. prof. Pavel AMBROS SI, Th.D. učí na CMTF UP Olomouc ACO 2017/ 01 strana 10

35 let 9. 2. 2017 P. Mgr. Ing. Zdeněk DEMEL SDB,

Th.D. kaplan Zlín – P. M. Pom. křes­ťanů

35 let 20. 2. 2017 P. Antonín KOMAN SDB administrátor Olšany u Prostě­jova

35 let 20. 2. 2017 P. Josef ŘÍHA farář Uherské Hradiště

35 let 10. 2. 2017 P. Jaroslav ŠÍMA farář Dubicko

30 let 14. 2. 2017 P. Petr PŘÁDKA SI farář Velehrad

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání!

 

 

 

c) Úmrtí

P. Bartoloměj Josef KULHAVÝ OP

narozen 6. 3. 1921 Litomyšl

vysvěcen 5. 7. 1949 Olomouc

zemřel 30. 12. 2016 Olomouc

pohřben 7. 1. 2017 Olomouc