Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka leden 2018

ACTA CURIÆ ARCHIEPISCOPALIS
O L O M U C E N S I S

 

 

 

 

Rekolekce - týden manželství

Příloha č. 2 - List arcibiskupa k TKS a povolání

Příloha č. 1 - Pastýřský list

Příloha č. 4 - Večerní studium spirituality II plakát

Příloha č. 6 - Diecézní setkání varhaníků 2018

Příloha č. 7 - Postní almužna

Příloha e č. 1 Poselství ke svět.dni nemocných_2018

Příloha e č. 2 Postní VIR 2018

Příloha e č. 3 Seminář gender_plakat

Příloha e č. 4 Seminar_gender_program_letak_s_medailonky

Příloha e č. 5 Klokoty 2018

Příloha e č. 6 zdravotnik-mail

 
 

 

 1. Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře

Obracím se na Vás s prosbou o předání informací k možnosti podávání přihlášek do kněžské­ho semináře. Pokud se na Vás v poslední době obrátil někdo s prosbou o informaci k možnosti stu­dia teologie a přípravy na kněžství, předejte mu, prosím, kontakt na mne. Adresa: P. Pavel Šupol, P.O. BOX 6 - Žerotínovo nám. 2, 770 08 Olomouc, e-mail: vicerektor.aks@arcibol.cz; mobil: 605 444 240.

Přihlášku je možné si vyzvednou při osobním rozhovoru v Arcibiskupském kněžském semi­náři v Olomouci v průběhu ledna a února. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 31.3. 2018.

Někoho z mladých mužů může oslovit třeba už jen to, že při ohláškách uslyší výzvu otce arci­biskupa Jana o možnosti podávání přihlášek. Přečtěte ji, prosím, ve všech kostelích, i když se zdá, že tam nikdo vhodný není. Věřím, že i díky této výzvě se s námi opět spojí mnozí farníci v mod­litbě na úmysl nových kněžských povolání.

Pravidelně se v našem semináři konají duchovní cvičení pro mladé muže VIR a o prázdninách VIA, při nichž je možné při osobních rozhovorech rozebrat i téma povolání ke kněžství. Nabízejte tuto možnost ve Vašich farnostech mladým mužům, kteří touží prohlubovat svůj duchovní život.

Další informace, které můžete zájemcům předat, je možné nalézt na těchto stránkách: www.knezskyseminar.cz a také www.hledampovolani.cz.

P. Mgr. Ing. Pavel Šupol, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

 

 1. Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

víkendu 23. 2.-25. 2. 2018 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semi­náři v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/ vir-pust/. V elektronické příloze přikládáme plakátek, který, prosím, vytiskněte a umístěte na far­ní vývěsku. Děkujeme. P. Mgr. Ing. Pavel Šupol, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

 

 1. Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské provincie na Velehradě

Setkání se uskuteční ve dnech: pondělí 26. 2.- středa 28. 2. 2018. Přihlášky k ubytování a stravě zasílejte do 17. 2. 2018 na adresu: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad

 

 

 1. Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

Přijetí katechumenů, kteří přijmou křest o letošních Velikonocích, se koná při mši svaté v olo­moucké katedrále v sobotu po Popeleční středě, tedy 17. 2. 2018 v 10.00 hodin.

 

 

 1. Kněžský den 6. března 2018
 1. rámci kněžského dne zazní přednáška, kterou bude mít P. Mario St. Pierre, o umění delego­vání v pastoraci. Jeho cílem je představit biblické základy pastorační delegace ve světle tzv. Jit- rova principu, jak jej podává 18. kapitola knihy Exodus.
 2.  

Časový harmonogram kněžského dne:

9.30- 9.45 Slovo otce arcibiskupa 9.45-10.45 1. přednáška P. Maria

 1. 11.15 Přestávka na občerstvení
 1. 12.15 2. přednáška P. Maria
 1. 12.30 Přestávka

 

12.30-13.15

 

 

 1. Vyznamenání zasloužilých farníků

U příležitosti Arcidiecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi v sobotu 5. května 2018 v 10.00 ho­din v katedrále sv. Václava v Olomouci se uskuteční vyznamenání zasloužilých farníků.

 

 

 1. Tříkrálová sbírka

Přijměte také moje poděkování i dík ředitele ACHO pana Václava Keprta za spolupráci při or­ganizování Tříkrálové sbírky, za povzbuzování koledníků i farníků k této náročné i krásné činnosti pro potřebné. Letos v naší arcidiecézi koledovalo 5 445 skupinek, které obětavě přinášely poselství o Světle, které svítí v temnotě, a dávaly lidem příležitost být dobří. Výnos 98,6 % z 5376 kasiček letošní sbírky, spočítaný k 22. 1. činil 27 965 712 Kč, což je opět více než v loňském roce. Během Tříkrálového koncertu byly zaslány DMS v hodnotě 1 823 831 Kč, což je o 600 000 Kč více než loni. Více na www.trikralovasbirka.cz.

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

 

 1. Postní almužna

Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých modli­teb. Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty k pomoci konkrétním jednot­livcům nebo rodinám, vložit do kasičky lísteček s konkrétním záměrem či konkrétní osobou potře­bující pomoc. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli.

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

 

 1. Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici

Biskupství brněnské pořádá 17. 3. 2018 konferenci Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici. Mezi přednášejícími budou teolog Aleš Opatrný nebo pomocný olomoucký biskup Mons. Antonín Basler. Další informace na plakátku a přihlášky na e-mailu: krestan.konference@gmail.com.

 

 

 1. Nový metodický portál - www.katecheze.cz

Katechetická sekce ČBK od 1. prosince spustila nový metodický portál www.katecheze.cz, kte­rý se má stát zásobárnou materiálů pro katechety a učitele náboženství. Cílem webového portálu je umožnit užívání a sdílení kvalitních podkladů, které projdou odbornou recenzí.

 

 

 1. Nabídka portálu www.kulturaslova.cz

„... doufám, že se Boží slovo bude čím dál tím více stávat srdcem veškeré církevní činnosti.“ z exhortace Verbum Domini papeže Benedikta XVI.

Boží slovo se může stávat srdcem veškeré církevní činnosti, jestliže se naučíme mu lépe na­slouchat: Co říká konkrétně mé osobě. A také hledat osobní a živý vztah k Trojjedinému Bohu pro­střednictvím pozorného a bdělého naslouchání jeho slovu.

Pro všechny, kteří upřímně touží otevřít se Božímu slovu, zastavit se, naslouchat s otevřenýma ušima a srdcem, je zde pozvání k poslechu nahrávek nedělního 1. a 2. čtení a evangelia na webových stránkách www.kulturaslova.cz. Zde všichni ti, nejen lektoři Božího slova, kteří mají zájem se lépe připravit na slavení nedělní mše svaté, najdou od středečního večera nahrávky, které připra­vili lektoři Božího slova z různých farností a kněží pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. První druhé čtení má tři verze interpretace v podání ženského i mužského hlasu, evangelium má jednu interpretační verzi. Tři podoby interpretace napomáhají hlubšímu proniknutí do Božího sdělení. Nahrávky nenabízejí profesionální výkony, ale osobní nasazení mnoha lektorů, kteří neseni mod­litbou poskytují tuto službu a přijali ji jako milost a dar. Nahrávky mohou být a jsou velkou pomo­cí pro ty, kteří vykonávají službu lektora, ale i pro další zájemce. Pomáhají vytvářet živé společen­ství Božího slova.

 

 

Noc kostelů 2018

Stejně jako loni se i v letošním roce uskuteční Noc kostelů. Je to velká příležitost oslovit širo­kou veřejnost, ukázat jí nejen krásu chrámů, ale především život současné církve, farních spole­čenství a nejrůznějších aktivit a služeb. Využijme této možnosti a pozvěme návštěvníky do Boží blízkosti v našich kostelích. V roce 2017 se do Noci kostelů zapojilo v olomoucké arcidiecézi 200 chrámů a dalších sakrálních prostor a bylo v nich zaznamenáno 70 000 návštěvnických vstupů. To­to číslo dokládá velký zájem o duchovní památky a hodnoty a bylo by škoda takovou možnost ne­nabídnout i v letošním roce. Prosím proto duchovní správce a farní společenství, aby se také v ro­ce 2018 připojili k Noci kostelů.

Termín Noci kostelů 2018: pátek 25. května 2018;

Motto: Zůstávali přes NOC v blízkosti Božího domu

 

Termín přihlašování na webu www.nockostelu.cz od 1. 2. do 25. 5. 2018.

Přihlášení je možné pouze elektronickou přihláškou. Po přihlášení přijdou přihlášeným na uda­nou e-mailovou adresu přístupová data k administraci stránek kostela na webu www.nockostelu.cz. Většinou generuje server každý rok automaticky nová přístupová data, takže loňskými to pravdě­podobně nepůjde otevřít. Možnost objednávat na webu plakáty a propagační předměty od 1. 2. do

 1. 3. 2018.

Po tomto datu se elektronický formulář automaticky uzavře a nebude možné už materiály ob­jednat.

Ceny materiálů: pravděpodobně stejné jako vloni/plakáty zdarma, ostatní s doplatkem.

Nabídka: plakáty A1-A5, pohlednice, trička, propisky, baterky, zápalky, banery, přelepky da­ta, pexeso, dárek pro organizátory.

Inspirace: Na www.nockostelu.cz je v r. 2017 přihlášených v celé republice téměř 1500 kostelů s jejich programy. Kliknutím na kostely se vám otevřou tyto programy, kde se můžete inspirovat.

 1. Archivu www.nockostelu.cz jsou všechny předchozí ročníky i s kostely a jejich programy. Jaké­koli další informace a dotazy na těchto kontaktech: tel. 605 274 911, e-mail: nagl@arcibol.cz.

LubošNágl

 

 1. Nové vydání knihy mešních přímluv

Nakladatelství Vyšehrad chystá vydání knihy mešních přímluv, které připravil jáhen pražské arcidiecéze . Jedná se o přepracovanou a rozšířenou sbírku, která bývala k dispozici na stránkách Břevnovského kláštera.

 

 1. Studentský Velehrad 2018

Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vysokých škol a mladé pracující na akci Studentský Velehrad, která se uskuteční od 19. do 22. dubna 2018 na Velehradě. Letošní, již čtrnáctý ročník, nabídne opět společné slavení eucharistie, přednášky, setkání v diskuzních skupin­kách a večerní programy v podobě koncertů, posezení u vína a cimbálu nebo nejrůznějších způsobů modliteb. Tematicky bude akce zaměřená na otázku odpovědnosti a důležitosti jejího přijetí v živo­tě každého člověka. Na téma bude v průběhu akce nahlíženo jak z pohledu vnímání odpovědnos­ti sám za sebe, tak z pohledu odpovědnosti za okolní svět. Přihlašování je možné za zvýhodněnou cenu od 19. ledna prostřednictvím internetových stránek studentskyvelehrad.cz.

 

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc únor a prezentaci Nádhera z lesa.

Myšlenky únor 2018

Papež František únor 2018

Navíc připojuji odkazy na:

 • Přednášku: P. Vojtěch Kodet - Pokušení dnešní doby

https://www.youtube.com/watch?v=Me3RejU1IFY

https://www.youtube.com/watch?v=N7JV_foU-TE

 • Píseň: Aj keď Ťa nevidím

https://www.youtube.com/watch?v=U-_-nTuBiSQ

 • Video: Stefan Pabst - 3D DRAWINGS 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/TE8Z4Mu9DgY?rel=0&amp

V modlitbě spojený žehnám.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz