Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka červenec 2018

ACTA CURIÆ ARCHIEPISCOPALIS
O L O M U C E N S I S

 

plakát léto Krizove

Příloha č. 2 pozvanka_na_oslavu

Příloha č. 3 kurz pro varhaníky - plakát

Příloha č. 4 - Pout Stara Voda - plakat

Příloha č. 5 nabídky 3. kolo SOŠ Jana Boska

Příloha e č. 1 - Program p Panský dům

Příloha k čl. 15 - Nabidka-knizek

 

 

 

 

1. Slovo arcibiskupa

Drazí bratři,

Blahopřeji všem, kteří letos takovou výzvu přijali, k tomuto posvěcujícímu kroku a ostatním vyprošuji odvahu k novému zapojení do Božího dobrodružství

v příštím roce.

S vděčností všem žehná

arcibiskup Jan

 

2. Olomoucký arcibiskup sedmdesátníkem

Na konci prázdnin oslaví 70. narozeniny Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský. Náš jubilant se narodil 29. srpna 1948 v Brně, ale dětství prožil ve Strážnici. Po maturitě se hlásil do semináře, nebyl však přijat, protože neměl, jak to vyžadovala praxe komunistického režimu, dělnický původ. Rok pracoval jako dělník v ZPS v tehdejším Gottwaldově. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu a do kněžského semináře v Olomouci byl přijat v roce 1968. Kněžské svěcení

přijal 23. 6. 1973 v Olomouci z rukou biskupa – apoštolského administrátora olomouckého Josefa

Vrany. Působil v duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách a ve Vizovicích,

kde ho zastihlo jmenování pomocným biskupem olomouckým (17. 3. 1990). Byl jedním z iniciátorů

Desetiletí duchovní obrody národa vyhlášeného v roce 1987 kardinálem Františkem Tomáškem.

Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7. 4. 1990 spolu s dalším nově jmenovaným pomocným

biskupem olomouckým Josefem Hrdličkou z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, který si ho zároveň

vybral za svého generálního vikáře. Po jeho smrti byl zvolen sborem konzultorů 16. 9. 1991

administrátorem olomoucké arcidiecéze. Na svátek sv. Václava, patrona arcidiecéze, 28. 9. 1992

byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 70. nástupcem na stolci sv. Metoděje. K slavnostní intronizaci

došlo v katedrále sv. Václava v Olomouci 7. 11. 1992 za účasti tehdejšího papežského nuncia

v Československu Giovanniho Coppy.

Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21. 5. 1995 společně moravského

kněze a mučedníka blahoslaveného Jana Sarkandra a českou vyznavačku blahoslavenou Zdislavu

z Lemberka. Tato událost představuje mimořádný jev v dějinách katolické církve, protože došlo

ke svatořečení dvou blahoslavených mimo Řím.

Arcibiskup Graubner je v rámci České biskupské konference předsedou Komise pro Charitu

a delegátem Rady ČBK pro misie. V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference,

od roku 2010 zastává funkci místopředsedy.

K četným aktivitám olomouckého arcibiskupa patří založení tradice velehradských poutí při příležitosti

svátku křesťanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a v souvislosti se státním svátkem

České republiky spojená s projektem Dnů lidí dobré vůle, při kterém se v předvečer státního svátku

prezentují charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla vycházející z hodnot,

jež k nám přinesli slovanští apoštolové. Další z jeho iniciativ je celorepubliková Tříkrálová sbírka,

jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i v zahraničí.

strana 46 ACO 2018/06

Za své nevšední aktivity byl moravský metropolita oceněn četnými vyznamenáními. V roce

2002 obdržel Evropský prsten Dr. Aloise Mocka – cenu, která se uděluje jen osobnostem či institucím,

jejichž působení stojí na evropských hodnotových představách o lidských právech, lidské

důstojnosti a demokracii, a které se zasloužily o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a společenské

sjednocení Evropy v jejích nových geografických hranicích.

V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně. Za vynikající zásluhy o skautské

hnutí a službu skautským myšlenkám mu byl předán Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně.

V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci udělen Řád sv. Floriana

Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

U příležitosti 60. narozenin byl 28. října 2008 vyznamenán prezidentem České republiky Václavem

Klausem, byl mu propůjčen Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie,

humanity a lidských práv.

Arcibiskup Jan Graubner je také literárně činný. Napsal řadu článků, publikací a knih, jako

např. Proste Pána žně (1998), Zastavení u betléma (2004), Jak si představuji farnost dnes (2005), Biřmovanci

(2005), Duchovní obnova s Aničkou (2006), Manželství (2007), Burcování (2008), Kněžské

osobnosti (2010), Hledání živého Krista (2010), Cesta světla (2010), Anička Zelíková (2011), Země

posvěcená (2013), Eucharistie (2014), Rok s církví (2018), Bdění u Božího hrobu (2018).

Jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni Galilejské „Quod dixerit vobis, facite.“

/Co vám řekne, učiňte./ (Jan 2,5)

Do dalších let přejeme jménem všech kněží a celé arcidiecéze hojnost Božího požehnání.

 

AD MULTOS ANNOS!

 

Mons. Antonín Basler, Mons. Josef Nuzík, generální vikáři;

Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup

 

 

3. Pozvánka na oslavu narozenin otce arcibiskupa Jana

Vážení kněží olomoucké arcidiecéze,

v letošním roce oslaví náš arcibiskup Jan své životní jubileum 70 let života. Při této příležitosti

bude otec arcibiskup Jan sloužit děkovnou mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci

v sobotu 1. 9. 2018 v 10.30 hod.

Všechny Vás srdečně zveme ke koncelebraci této děkovné mše sv., ve které se spojíme s naším

arcibiskupem a budeme mu tak moci vyjádřit naši podporu a jednotu s ním.

Po mši sv. bude pro Vás a pro Boží lid, který se zúčastní této slavnostní mše sv., připraveno občerstvení

v prostorách vedle katedrály, které jsme pojali formou zahradní oslavy.

Milí otcové, pozvěte a vezměte s sebou prosím na tuto oslavu také své ministranty a věřící.

Z organizačních důvodů bychom potřebovali nahlásit v období od 16. 7. do 15. 8., zda se slavnosti

zúčastníte a přibližný počet, kolik vás z farností přijede.

Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů

na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na č. ú. 377688503/0300, v. s. 911520 nebo osobně

do pokladničky na oslavě.

 

 

4. Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži

Pod vedením pana ředitele, Mgr. Petra Šišky, zahájí škola činnost 3. září 2018. Touto dobou

sestavujeme pedagogický kolektiv, dolaďujeme podmínky nájemní smlouvy a pracujeme na školních

vzdělávacích programech jednotlivých oborů. Zároveň konkretizujeme podmínky pro místa

praxe. Spolu se salesiánskými spolupracovníky zpracováváme osobnostní rozvoj mladého člověka

a náboženskou výchovu pro střední odbornou školu. V září 2018 otevřeme jednu třídu se třeACO

2018/06 strana 47

mi obory: Lesní mechanizátor, Zemědělec – farmář a Opravář lesních strojů. Obor Zahradník nám

MŠMT nezapsalo do rejstříku, budeme o něj usilovat pro příští školní rok.

Pozdní zápis do školských rejstříků Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nám ztížil

propagaci školy, proto vyhlašujeme třetí kolo přijímacího řízení. Dáváme také možnost těm,

kteří se o nás dozvěděli pozdě, a přesto mají o nás zájem, chtěli by nastoupit k nám a formou přestupu

vyřešit již odevzdaný Zápisový list.

Žáci, kteří se k nám v prvním a druhém kole přihlásili, jsou velmi šikovní, těšíme se na ně

a zveme k nim další kamarády. Zájemci, ozvěte se co nejdříve, ať máte klidné a pohodové prázdniny.

Potřebné informace získáte z letáku, na facebooku a na stránkách www.sosbosko.cz.

Za kolektiv školy

Mgr. Zdislava Vyvozilová

 

 

5. Jedenáctý ročník Kurzu pro varhaníky

V sobotu 9. června 2018 byl mší svatou v kostele sv. Mořice v Olomouci završen jedenáctý ročník

Kurzu pro varhaníky. Dvouletý kurz pořádalo Vzdělávací středisko liturgické hudby při Metropolitní

kapitule sv. Václava v Olomouci a byl určen varhaníkům a vedoucím chrámových schól

a sborů. Probíhal každou třetí sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie

v Olomouci pod vedením Františka Macka. Vyučovacími předměty byly např. Spiritualita varhaníka

(otec biskup Josef Hrdlička), Hudební nauka (P. Česlav Plachý a Filip Macek), Liturgika a dějiny

liturgické hudby (Willi Türk), Zpěv (Hana Bernátková), Klavír (Hana Kučová). Duchovním

rozhovorem a svátostí smíření kurzistům obětavě a neúnavně sloužil P. Česlav Plachý OP. V průběhu

vzdělávání varhaníci absolvovali exkurze k varhanům olomouckých chrámů. Při závěrečném

setkání měli možnost si zahrát na velmi vzácné varhany chrámu sv. Mořice. Součástí vzdělávacího

programu bylo i diecézní setkání varhaníků s významnými osobnostmi varhanářského světa, např.

MgA. Daliborem Michkem a diecézním organologem Janem Gottwaldem.

Na příští školní rok připravujeme dvanáctý ročník, který bude zaměřen na správnou interpretaci

a nácvik praktických liturgických skladeb celého liturgického roku, zásady a základní dirigentské

techniky pro vedení schól a chrámových sborů, základy praktické harmonie a kontrapunktu,

nezbytné liturgické informace pro pochopení hudební složky liturgie, základy instrumentace

duchovních a rytmických písní, zásady správného zpívání v akustickém prostoru, přípravu Božího

lidu varhaníkem na zpěv při liturgii, základní informace hudební nauky a její praktické používání

a zásady rychlého a kvalitního nácviku duchovní hudby.

Přihlášky zasílejte do 30. září 2018 a pro další informace kontaktujte:

Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc,

587 405 243, varhanik@arcibol.cz.

Dvanáctý ročník začne v sobotu 20. října 2018 při minimálním počtu 45 účastníků. Organizace

kurzu bude stejná, setkání budou probíhat 1x za měsíc zpravidla 3. sobotu v měsíci. Místem konání

také zůstává Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc.

Mgr. Zdislava Vyvozilová

 

 

6. Pozvánky Centra pro školy

Svatý Václav a jeho přínos pro náš národ

Na tento nový seminář v rámci Vstupů do škol s náboženskými tématy zveme všechny zájemce

z řad učitelů, katechetů, pastoračních asistentů, kněží a další pracovníky s dětmi. Seminář o národním

světci zpracovává kromě jeho životopisu také historická místa a památky, která jsou s tímto

světcem spojená.

strana 48 ACO 2018/06

Seminář proběhne 8. září 2018 v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc v době od 9.30 hod.

do 13 hod. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na polcrova@arcibol.cz, a to nejpozději dva dny před

konáním semináře. Při přihlášení uveďte, zda máte zájem o osvědčení (určeno pouze učitelům).

Rok 1918 a vznik Československa z pohledu katolické církve

Tato přednáška je naším přínosem k blížícímu se stému výročí vzniku republiky. Pan docent Šebek

se na ní bude zamýšlet nad okolnostmi, které vedly ke vzniku našeho státu, a nad rolí, kterou

při tom hrála katolická církev. Seminář se uskuteční 6. října 2018 v sále kardinála Špidlíka na Velehradě

a je určen nejen pedagogům, ale všem zájemcům o historii.

Další informace k oběma seminářům podá Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské

nám. 2, 779 00 Olomouc, polcrova@arcibol.cz.

 

 

12. Papež František udělil plnomocné odpustky u příležitosti IX. Světového setkání rodin

Centrum pro rodinný život prosí, abyste své farníky informovali o skutečnosti, že nejen účastníci

Světového setkání rodin v Dublinu mohou získat plnomocné nebo částečné odpustky. Možnost jejich

získání je rozšířena také na ty, kdo se události účastní prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Papež František udělil plnomocné odpustky u příležitosti IX. Světového setkání rodin, které bude

probíhat ve dnech 21.–26. srpna letošního roku v irském Dublinu. Oznámila to Apoštolská penitenciárie

dekretem vydaným na připomínku památky P. Marie, Matky církve.

Plnomocné odpustky mohou za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistie a modlitba

na úmysl Svatého otce) získat věřící, kteří se zřeknou všech hříchů, zúčastní se některé

z bohoslužeb během setkání nebo slavnostní liturgie na jeho zakončení. Rovněž ti, kdo nemají

možnost osobně se setkání zúčastnit, mohou získat odpustky „v duchovním spojení s věřícími

přítomnými v Dublinu“, pokud dodrží základní podmínky, pomodlí se v rodině Otče náš,

Vyznání víry a další modlitby „zejména ve chvíli, kdy budou papežova slova přenášena televizí

nebo rádiem“.

Dekret penitenciárie rovněž dodává, že papež uděluje částečné odpustky věřícím, kteří se s kajícím

srdcem pomodlí při této příležitosti za dobro rodin. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27696.

Modlitbu za světové setkání rodin v Dublinu jsme posílali v ACO 2018/03. Na vyžádání, rádi,

znovu elektronicky zašleme. Za Centrum pro rodinný život; reznickova@arcibol.cz.

Marcela Řezníčková

 

 

13. Pouť na Starou Vodu

Obec Stará Voda, spolu s piaristickým klášterem a dalšími dvaceti vesnicemi v okolí, byla v průběhu

poloviny dvacátého století srovnána se zemí a život v ní zcela vyhasl. Ze srdcí křesťanů a poutníků

mnoha míst naší země však toto místo vymazáno nebylo. Jako poutníci po mnohá staletí, tak

i každý z nás je v letošním roce k putování na toto poutní místo srdečně zván. Hlavní pouť, která

bude probíhat ve dnech 21.–22. 7. 2018, bude současně i oslavou 330 let od vybudování kostela,

jehož patrony jsou sv. Anna a sv. Jakub Starší. Svatá Anna, matka Panny Marie a patronka i mocná

přímluvkyně matek a manželství, nám může být právě v těchto časech mocnou pobídkou, abychom

pozvání na toto poutní místo přijali a spolu se svatou Annou za své rodiny, děti a manželství

u Boha prosili. Více o pouti a následném programu na: www.kostelberoun.cz.

P. Mgr. Ing. Jiří Schreiber, farář Moravský Beroun

 

 

15. Nabídka knížečky Poznáváme naše světce

V následujících měsících si budeme připomínat svátek svatého Prokopa (4. července), svaté

Ludmily (16. září) a svaté Anežky (13. listopadu).

K této příležitosti nabízí Katechetické centrum v Olomouci kněžím a katechetům knížečky o výše

uvedených světcích. Tyto knížečky, vydané v rámci edice Poznáváme naše světce, seznamují

čtenáře s jejich životem, dobou a základními křesťanskými hodnotami. Vyprávění je určeno dětem

předškolního a mladšího školního věku a lze je využít jako katechetickou pomůcku, při tvorbě dětských

programů nebo jako odměny pro děti. Cena je 15 Kč.

Můžete si je objednat i přes e-shop na: http://eshop.katechetiolomouc.cz/e-shop/

Za katechetické centrum Ludmila Němcová