Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka červen 2018

 

ACTA CURIÆ

ke stažení:

Příloha č. 1 Pozvání věřících

Příloha č. 2 Poselství ke Dni za posvěcení kněží

Příloha č. 3 Růženec 24 h plakát

Příloha č. 4 Pouť rodin Sv Hostyn plakát

Příloha e č. 2 Ultrazvukové čištění, leták

Příloha e č. 3 Program Exercíčního domu 2018 Č Těšín

Příloha e č. 3 DO pro středoškoláky Č Těšín

Příloha e č. 3. DO pro rozvedené Č Těšín

 

 

 

 1. Slovo arcibiskupa

Drazí bratři,

je před námi poslední měsíc před prázdninami. Vrcholí různé pastorační projekty, jako napří­klad příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. Nezapomeňte, prosím, už na konci školního roku získat přihlášky dětí do náboženství na příští rok a včas dojednat ve školách rozvrh hodin.

Rád bych, abyste letos ve farnostech prožili Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako den modliteb věřících za posvěcení kněží. Přílohou ACO je i mé krátké pozvání všech věřících k zapo­jení se. Připravte liturgický program tohoto dne dle Vašich podmínek opravdu dobře.

Jak už to bývá, někteří z Vás budou na začátku prázdnin posláni na jiná působiště. Děkuji všem, kteří pracují pro Boží království na svěřeném poli naplno, a přesto jsou ochotni vše předat, opustit a přijmout nové poslání, protože nestavějí na svých plánech, ale snaží se podílet na Božím díle.

Všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan

 

 

 1. Národní pouť na Velehradě 5. července - pozvání

Všechny kněze a věřící zveme k účasti na Národní pouti na Velehradě 5. července. Hlavní mše svatá začíná na nádvoří v 10.30 hod.

Velmi uvítáme pomoc kněží při zpovídání. Kněží zpovědníci budou moci autem přijet pří­mo až na Velehrad, avšak pouze silnicí od Starého Města a pouze pokud se prokážou vjezdovou parkovací kartou. Tu si můžete vyžádat na faře na Velehradě - rádi vám ji zašleme. Můžete po­užít tato spojení:

Všichni kněží, jáhnové a bohoslovci jsou po hlavní mši svaté zváni na oběd do Stojanova gymnázia.

Poutní autobusy budou mít volný průjezd na Velehrad. Po vysazení poutníků u baziliky budou parkovat za Velehradem, na silnici vedoucí do obce Salaš. Po skončení programu naberou cestu­jící opět v blízkosti baziliky.

Poutníci jedoucí vlastními auty dojedou pouze do Starého Města u Uh. Hradiště na odstavné parkoviště, odkud se na Velehrad dostanou buď autobusovou kyvadlovou dopravou, nebo pěšky po poutní cestě růžence.

 

 

 1. Program poutě za posvěcení kněží

Srdečně zvu všechny kněze na pouť za naše vlastní posvěcení, která se koná jako každý rok na Svatém Hostýně, tentokrát v úterý 5. 6. 2018. Zahájíme ji v 9 hod. adorací, v 9.30 hod. bude mše svatá, po ní následuje občerstvení v Jurkovičově sále. V 11 hod. se v Jurkovičově sále po­modlíme Modlitbu uprostřed dne a někteří z nás se podělí o své zkušenosti s pastorací dospě­lých katechumenů, potom diskuse. Oběd bude v restauraci v poutních domech 2 a 3 ve 12.15 hod. Ve 14.00 hod. pak možnost pobožnosti křížové cesty nebo cesty světla. V 15.30 hod. se v bazili­ce konají zpívané mariánské nešpory.

 

 

 1. Zkouška kněžské scholy

Zkouška kněžské scholy na kněžské svěcení bude v rámci pouti za posvěcení kněží na Svatém Hostýně v úterý 5. 6. v 13.15 hod. a také v den kněžského svěcení 30. 6. 2018 v 8.30 hod. Prosí­me zpěváky-kněze o účast.

 

 

 1. Jáhenská a kněžská svěcení

Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 23. 6. 2016 v 9.30 hod. z rukou otce biskupa Mons. Antonína pro olomouckou arcidiecézi tito kandidáti jáhen- ství:

 

Do jáhenské služby vyprošujeme novým jáhnům hojnost Božích milostí!

 

Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 30. 6. 2018 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:

 

Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí!

 

 

 

 1. Arcidiecézní pouť rodin

Prosíme o propagaci Arcidiecézní poutě rodin na Svatém Hostýně, která se uskuteční v sobo­tu 25. srpna 2018. Prosím, pozvěte rodiny s dětmi poděkovat Bohu skrze Pannu Marii za ochranu v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti do nového školního roku. Tato pouť začíná mší sva­tou v 10.15 hod. na venkovním pódiu vedle baziliky. Mši svatou bude spolu s Vámi celebrovat otec arcibiskup, který pár dní nato oslaví své životní jubileum. Vyzvěte, prosím, své farníky k účasti na této pouti, ať se mohou povzbudit a setkat s ostatními rodinami, ale i poděkovat otci arcibiskupovi za roky jeho služby pro celou diecézi a popřát Boží požehnání do dalších let. Po mši svaté a pauze na oběd (od 12.30 hod.) bude připraven bohatý program jak pro děti a mládež, tak pro rodiče i se­niory. Více na přiloženém plakátku. Vím, že některé farnosti už tradičně vypravují autobusy, pokud tak budete plánovat i Vy, doporučujeme objednat odjezd ze Svatého Hostýna až po 16. hodině.

Mnozí lidé si plánují čas dovolených a prázdnin už od května, proto s tímto pozváním mu­síme přijít ještě před prázdninami... Moc děkuji za spolupráci a přeji Vám, abyste si i Vy našli čas pro letní spočinutí a opět se setkali třeba právě na Svatém Hostýně.

Za diecézní centrum pro rodinu

 

 

 1. Nabídka z Lomce u Vodňan

Letošního roku se v klášteře Šedých sester na Lomci u Vodňan nebude konat žádný turnus společných kněžských exercicií. Přesto je zde nabídka a možnost individuálních exercicií nebo dovolené. V případě zájmu kontaktujte, prosím,

 

 

 1. Nová liturgická píseň - Duše Kristova

Rádi bychom představili kněžím, chrámovým scholám, zpěvákům a varhaníkům novou píseň Duše Kristova, která je vhodná k liturgickému zpěvu při mši sv. během sv. přijímání, nebo jako modlitba po sv. přijímání. Originální verze je určena pro sbor v latinském jazyce s doprovodem varhan od italského kněze, autorem je hudební skladatel a dirigent Marco

Text pochází ze středověké modlitby, která je úzce spjata se sv. Ignácem z Loyoly, jenž si ji oblíbil a použil i ve svých Duchovních cvičeních. Nahrávku písně v latinské verzi je možné si po­slechnout na: www.youtube.com/watch?v=NNRwfhGvRvs.

 

 Český text písně jsme adaptovali na latinskou verzi, a proto musel být upraven rytmus, který lépe odpovídá českému jazyku. Píseň se skládá z refrénu: „Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kris­tovo, zachraň mě. Krvi Kristova, napoj mě. Vodo z boku Kristova, obmyj mě“ a tří následujících slok, ve kterých je obsažena další část modlitby. Autor Marco dává s radostí povolení k uží­vání českého překladu.

 

Píseň je možné zpívat způsobem, že schola nebo zpěvák předzpívá refrén, který lid zopakuje a dá­le se připojí zpěvem refrénu mezi jednotlivými slokami, které zpívá schola. Noty jsou k dispozici ve třech verzích, pro scholu, zpěv lidu a doprovod pro varhaníka. Píseň je možné stáhnout ve for­mátu PDF z webových stránek: www.katedralaolomouc.cz (sekce hudba - písně ke stažení).

 

Přejeme, ať zpěv modlitby Duše Kristova přinese všem hojné duchovní plody.

 

 

 

 1. Nabídka čištění liturgických předmětů z kovu

Restaurátorský ateliér oddělení technické správy Arcibiskupství olomouckého nabízí pro far­nosti možnost odborného ultrazvukového čištění zejména liturgických předmětů z kovu. Ultrazvu­kové čištění je moderní a šetrný způsob odstraňování organických i neorganický nečistot z rozma­nitých povrchů. Výhodou takového typu čištění je, že se povrchy mechanicky nepoškozují a dají se jím čistit i velmi členité povrchy. Délka samotného čištění je odvozena od míry, způsobu a dru­hu znečištění povrchu. Po samotném očištění se v případě potřeby přistupuje k přeleštění vyčiště­ného povrchu a následné konzervaci povrchu, která zabrání opětovné oxidaci. Před započetím pra­cí je dobré, aby vždy proběhla konzultace o možnostech a náročnosti čištění předmětu. Předměty, které jsou zapsané jako kulturní památka, zatím nečistíme.

Více potřebných informací naleznete v letáku, který je přílohou těchto ACO.

 

 

 1. Diář arcibiskupství
 1. 6. pátek
 1. hod Prostějov - Svatý Kříž mše sv. a předávání maturitních

 

vysvědčení pro CMG

 1. 6. sobota
 1. hod. Přerov                             biřmování (25)

 

 1. 6. neděle
 1. hod.  Kojetín
 1. hod.  Boršice u Buchlovic
 1. hod.  Bludov
 1. hod.  Morkovice
 1. 6. pondělí
 1. hod. Kroměříž
 1. hod. Velehrad
 1. 6. úterý

9.00 hod. Svatý Hostýn

 1. 6. čtvrtek
 1. hod. Olomouc - Dóm
 1. 6. pátek
 1. hod. Olomouc - AKS
 1. hod. Slavkovice
 1. hod. Velehrad - Stojanov
 1. 6. sobota
 2. hod. Pravčice
  1. hod. Šumice
 1. hod. Popovice
 1. 6. neděle
  1. hod. Šumvald
 2. hod. Svatá Hora
 1. hod. Nedachlebice
 1. 6. úterý

13. 6. středa

16.00 hod. Olomouc - dominikáni děkovná mše sv. a Te Deum pro CMTF

Praha

 1. hod. Sv. Antonínek
 1. hod. Žarošice
 1. 6. sobota
 1. hod.  Potštát
 1. hod.  Centrum Vesmír
 1. hod.  Velehrad
 1. 6. neděle
 1. hod. Sv. Antonínek
 1. hod. Dolní Morava
 1. hod. Beňov
 1. 6. sobota
 1. hod. Olomouc - Dóm
 1. hod. Štítná nad Vláří
 1. 6. neděle
 1. hod. Pohořelice
 1. hod. Brodek u Přerova 9.45 hod. Kelč - Zámrsky
 1. hod. Kněždub

 

26. 6. úterý

b. Antonín

 1. hod. Kroměříž - sv. Mořic mše sv. na závěr školního roku pro AG
 1. 6. čtvrtek
 1. hod. Olomouc - Akad. farnost mše sv. na závěr akademického

roku Caritas - VOŠs.

 1. 6. pátek
 1. hod. Velehrad           mše sv. na závěr školního roku pro SGV

 

 1. 6. sobota
 1. hod. Olomouc - Dóm
 1. hod. Slavičín
 1. hod. Litenčice

 

 

 

 

 

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červen a prezentaci Udělej si čas. 

Navíc připojuji odkazy na:

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2015

 1. Je absurdní oddělovat lásku ke Kristu od církve. Poselství evangelia dostáváme v církvi a svoji svatost vytváříme v církvi, naše cesta je v církvi.
 2. Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí.
 3. Abys odpustil, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nechoval zášť vůči bližnímu, rozjímej trpícího Ježíše. Skryj svůj život s Kristem v Bohu.
 4. Křesťanská svoboda a křesťanská poslušnost jsou poddajností Božímu slovu. Znamená to mít odvahu rozlišovat, co činí Duch svatý v mém srdci, co chce Duch svatý v mém srdci, kam mě vede Duch svatý v mém srdci.
 5. K vedení dialogu je třeba mírnosti, ne křiku. Musíme tak jednat, protože jen tak se pěstuje pokoj: v pokoře, poníženosti, ve snaze vidět v druhém vždy Boží obraz.
 6. Poselství evangelia dostáváme jako dar a máme jej předávat jako dar, a nikoliv jako nějakou svou věc. Je to obdržený dar, který dáváme.
 7. Kdy došlo naposledy k mému setkání s Ježíšem Kristem, které mne naplnilo radostí? Vraťme se k tomu setkání. A setkejme se znovu s Pánem a jděme touto krásnou cestou, na níž má on růst a my se umenšovat.
 8. Nemodlit se znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak modlitba tváří v tvář problému otevírá dveře Pánu, aby vstoupil, aby věci napravil, protože on to umí zařídit a znovu uspořádat.
 9. Pokud tě myšlenka či touha vede cestou pokory, ponížení, služby druhým, je Ježíšova. Ale vede-li tě na cestu soběstačnosti, marnivosti a pýchy, Ježíšova není.
 10. Prosme Ducha svatého o milost, abychom byli apoštolsky horliví. A budeme-li přitom druhé znepokojovat, ať je veleben Pán.
 11. Postoj člověka, který chce naslouchat Božímu slovu, je dvojí: za prvé pokora, za druhé modlitba. Pouze s pokorou a v modlitbě můžeme pokračovat v poslušnosti Božímu slovu a jeho naslouchání.
 12. Bůh nás očekává. Bůh čeká a také odpouští. Je Bohem milosrdenství, neomrzí jej odpouštět.
 13. Modlitba nám mění srdce. Dává nám lépe pochopit, jaký je náš Bůh.
 1. Nelze evangelizovat bez dialogu. Je třeba ztrácet čas s druhým člověkem, poněvadž Bůh chce, abys mu hlásal evangelium a předal mu tu nejdůležitější zprávu, zprávu o Ježíši.
 2. K poznání Ježíše je nutné otevřít trojí bránu. První brána: modlit se k Ježíši. Druhá brána: oslavovat Ježíše. Třetí brána: napodobovat Ježíše. Vzít si evangelium a následovat jej.
 3. Když je v našem srdci Duch svatý, nikdo nám nemůže vzít náš pokoj.
 4. Vztah lásky mezi Synem a Otcem je vztahem lásky mezi ním a námi. A po nás žádá, abychom zůstávali v této lásce, která přichází od Otce.
 5. Křesťan bez radosti buď není křesťan, nebo je nemocný.
 6. Je-li tvůj poklad v bohatství, samolibosti, moci a pýše, bude tvé srdce uvězněno tam. Ježíš chce, abychom měli srdce svobodné. To je poselství dneška.
 7. Ježíšův pohled tě vždycky pozvedne. Je to pohled, který tě nikdy neopustí, nikdy tě nesrazí, nikdy tě nepokoří. Pohled, který dává růst a pobízí k tomu, abys šel kupředu.
 8. Necháme si psát svůj život Bohem, anebo si jej chceme psát sami? Jsi schopen nacházet Boží slovo v každodenních událostech, anebo se řídíš vlastními idejemi?
 9. Obtížnější než milovat Boha je dovolit, aby on miloval mě. Oplácet tolik lásky znamená otevřít své srdce a nechat se milovat.
 10. Křesťan je ten, kdo vnímá, že na něm spočívá Pánův něžný pohled, že je Pánem milován. Křesťan cítí, že jeho život byl zachráněn Kristovou krví.
 11. Křesťan je pozván na slavnost, k radosti, že je spasen, vykoupen, k radosti z účasti na životě s Ježíšem.
 12. Prosme dnes o milost Ducha svatého, který se vyhýbá jakémukoliv klamu, prosme o milost přiznat, že jsme hříšníky.
 13. Modlitba pokorného člověka je Boží slabostí. Buďte jako ona vdova: modlete se, proste, klepejte na Boží srdce každý den.
 14. Pán, který nemůže zapřít sám sebe, vždycky zůstává věrný. On nás stále čeká, má nás rád a odpouští nám, když litujeme.
 15. Čas není náš, čas je Boží. Okamžik je v našich rukou a my se svobodně rozhodujeme, jak jej uchopíme.
 16. Pán jako osoba hledí na mne jako na osobu. Nechat se potkat Pánem znamená dovolit Pánu, aby mě měl rád.
 17. Když nějaký křesťan zapomíná na naději nebo ještě hůře, když ji ztratí, chybí jeho životu smysl.